Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

aya kadar hafif hapis ve hafif para ce­  3-  Belediyelerin   imar   planları
   zası veriUr. Aynı kanunun  (283-302)    hazırlanırken   ve uygulanırken   uz­
   maddelerinde   de diğer yasaklara uy­   manlığa  değer vermeleri,  uzmanlar­
   mayanların   cezaları  belirtilmiştir.   dan yararlanmaları  gerekir. (1)
   1972  yılında bu kanuna  eklenen  ek    4- Şehre  giriş yerlerinde özellikle
   ikinci madde  ile bulaşıcı hastalıklarla  turistik   mevsimlerde     d a n ı ş m a
   savaş konusunda   alınacak tedbirlere   büroları bulunmalıdır.  Belediyeler bel­
   uymayanlardan    Sağlık  Bakanlığının    delerinin  sokak  isimlerini içeren bi­
   yetkili kılacağı  sağlık  ekipleri  ta­   rer  şehir  planı  hazırlanmasını
   rafından para cezası alınabilecektir.    sağlamalıdır.  Maalesef  Türkiye'de  bu
                           büyük   bir  noksanlıktır.   Büyük
        T U R İ Z M A L A N I N D A     şehirlerimizde  de sokak  cadde  bul­
         B E L E D İ Y E L E R İ N      mak  hatta bileni bulmak zordur. Tak­
    Y A P A B İ L E X : E K L E R İ Ç A L I Ş M A L A R siler bile bilmiyor. Batı şehirlerinde
                           her  taksi şöförünün  elinde  çalıştığı
     1- Mahalli turizm  dernekleri  tu­   şehrin  planı  vardır.  Sizi boş  yere
   rizm alamnda  önemli katkılarda bulu­   dolaştırmadan    aradığınız   adrese
   nabilirler. Belediyeler bu  derneklerle   götürür.
   işbirliği yapmalıdır. Yine bu  dernek­     Bir beldeye hangi araç ve  yollarla
   lerle işbirliği içinde toplantı ve konfe­ gelinirse gelinsin giriş yerlerinde ya­
   ranslar düzenlenebilir.  Üyelere ve ho­   bancıların  ve yolcuların  gidecekleri
   parlörle yayın yapılarak  halka        yerleri rahatlıkla bulabilmelerine  ya­
    - Ev, sokak, cadde temizliği,       rayacak  aşağıda  belirtilen önlemlerin
    - Eski eserlerin,  anıtların korun­    alınması zorunludur.
   ması,                       - Ana yol gidiş yerlerini,
    - Yabancı ve yerli turistlere konuk­    - Araba park  yerlerini,
   sever davramşlarda  bulunulması,        - Müze, anıt, meydan,  kamp,  koru­
    - Aşın fiatlarla satış yapılmaması,    luk ve turizm büroları gibi önemli yer­
    - Turistlerin rahatsız  edilmemeleri    leri  gösteren   levha  ve  işaretler
   konularında  aydınlatıcı bilgi verilmeli­  asılması,
   dir.                       - İstasyon, nhtım, iskele, hava alam
     2- Belde  temizliğine  ve düzenin    gibi şehrin  belli başlı merkezlerini
   sağlanmasına   çalışmak,  tuvaletlerin,   gösteren  basit planlar hazırlanması.
   çeşmelerin,  su  kaynaklarının  temiz    - Hammal  ücreti ve taksi tarifelerini
   tutulması,  turistik değerlerin, park,   gösteren  levhalar asılması.
   bahçe  ve  koruların  eski  eser  ve     5- Meydanların   estetik  görünü­
    amtlann  , tarihi ağaçların korunması    münde   düzenlenmesi,  araba  otopark
   alanında  belediyelerin  önemli sorum­    yerlerinin  belirtilmesi, yük  arabaları
   luluğu vardır.                 için ayrı bekleme  yerleri ayrılması.   (1) Ercihan Düzgünoğlu. Akdeniz Bölgesinde Gelişme Perspektifleri..T.B.D.Yaymı, No: 31,
    1976, Sahife 5S.


                     İLLER V E BELEDİYE^R                323   )
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10