Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

2- Başıboş  hayvanları  toplamak  ve    1593 Sayıh Genel Hıfaissıhha   Kanu­
      hayvan  sürülerinin  gelip geçecekleri   nuna  Göre  Belediyelerin Görevleri
      yerleri belirtmek,
       3- Çöp atılacak yerleri saptamak,       1593  sayılı kanunla  belediyelere
                                                  i
       4- Yapı izinlerini yasalara uygun ola­  halkın sağlığı ve çevre sorunları ile l­
      rak vermek,  imar plam  yapmak.       gili birçok görevler verilmiştir. Sözü
       5- Orman,  tarla. bag. bahçe, koru,   geçen  Kanunun   20  nci maddesine
                                        yenilecek,
      çayır ve meraları korumak,         göre  belediyeler etme,  temiz içilecek
                                                  ge­
                              şeyleri
                                   kontrol
                                                su
       6- Yangına  karşı tedbirler almak, or­   tirme, genel yerlerde halkın sağlığına
      man  yangınlarım  önlemek.         zarar   veren  nedenleri   ortadan
       7- Belediye  bahçeleri,  fidanlıklar,   kaldırma , bulaşıcı hastalıklarla savaş
       çocuk  bahçeleri,  belediye  koruları   V. b. gibi görevleri yapmakla yüküm­
      yetiştirmek,  korumak  ve işletmek.     lüdür. 237 nci maddeye  göre,  bele­
       8- Fabrika  ve benzeri kuruluşların    diyelerin içme sularının  içilmeye  el­
       kazan, ocak ve bacalarını kontrol et­   verişli hale getirilmesi,239 ncu mad­
       mek, zararlarını önleyici tedbirler al­  deye göre  kuyu  ve sarnıçların  kul­
       mak,                      lanılmaya  elverişli hale getirilmesi,
       9- Müze, hayvan  ve nebat bahçeleri   ıslahı, menba sularının  denetlenmesi.
       yapmak  ve devam  ettirmek.         241 nci maddeye  göre içilmesi zararlı
                              olan suların bulundukları yerlere "İçil­
                              mesinin  zararlı olduğunu"   gösteren
        Belediyelerin   turizm   ile ilgili
       görevlerini. Belediye  Kanununun   15   levhalar asılması.  242  nci maddeye
       inci maddesinde  sıralanan  görevlerini   göre dere. nehir, çay  ve çeşmelerin
       taramak  suretiyle yukarıda  9 madde   kirlenmesine  sebep  olacak  çalışma­
       içinde topladık. Bundan  belediyelerin   lara engel olunması, fabrika sularının
       çevre korumasında  en büyük  sorumlu­    zararları giderilmeden   nehir ve de­
       luk taşıyan kamu  tüzel kişisi olduğu   relere akıtılmasına  engel olması  gibi
       sonucunu  ortaya çıkarabiliriz.       görevler belediyelere  verilmiştir.
        Gerçekten  Belediyeler Kanununun      Yine Hıfzıssıhha  Kanununun    244
       birinci maddesinde   de tanımlandığı    üncü  maddesine   göre lağım ve  kirli
       biçimde, bulundukları  belde  halkının   suların dere. çay ve nehirlere,  fenni
       ortak ve uygar  gereksinmelerini  ye­   sakıncası  olmadığı  saptanmadıkça
       rine getirmekle  yükümlü   bir tüzel   akıülması yasaktır.
       kişiliktir.Bu görevi tjaşan ile yürüt­
       melerinde,  imar planlarını yapma  ve    1593   Sayılı  Kanunda    Ceza
       uygulama  yetkileri önemli bir araç ve  Hükümleri
       etkendir.  Diğer hizmetlerin  başarısı
       büyük  ölçüde imar planlarımn  iyi nite­    1593 sayılı kanunda  yazılı yasaklara
       likte ve geleceğin  gereksinmelerine    uymayanlar  hakkında  aynı  kanunun
       yanıt verecek  biçimde   hazırlanma­    1972  yılında  1627  sayılı kanunla
       larına bağlıdır.               değişen  282  nci maddesine   göre  2
      322                 İLLER V E BELEDİYELER
   1   2   3   4   5   6   7   8   9