Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

AYIN               YAZISI


                BELEDIYELERIN
              TURIZM        ALANıNDA       GÖREV        V E    SORUMLULUKLARı

                                   PROF.Dr.Nuıl   TORTOP     Belediyelerimize   çeşitli kanun,    denizlerin temiz tutulması,  kirli mad­
    tüzük  ve yönetmelikler  altmdan  kal-   delerin buralara atılmaması  konusun­
    kamıyacaklan   görevler vermişlerdir.    da inanç birliği sağlanmalıdır. Vatan­
    Belediyelerin  gelirlerinin yeni  sağ­   daşlar arasında  ülkeseverlik, dayanış­
    lanan  imkanlara  ragmen  yeterli ol­   ma, yaşadığı  beldeye ve ülkesine  ya­
    madığı herkesin malumudur.   Bununla    rarlı olma duygularının   geliştirilme­
    beraber  belediyelerimizin  kısıtlı ola­  si sayesinde bu  konuda  başan  sağla­
    naklarla  dahi yapabilecekleri hizmet­    nabilir.
    ler vardır. Önce belediyelerin ve çev­
    re halkının konunun   önemine  inan­    BELEDİYELERİN      TURİZM    İLE
    dırılması gereklidir. Bu çalışma  büyük      İLGİLİ  YASAL  GÖREVLERİ
    hi: masraf  gerektirmez,  çevrenin  te­
    miz  tutulmasının,   doğanın  korun­      1580 sayılı Belediye Kanunu  bele­
    masının,   tarihi  eserlerin  korun-    diyelere  birçok  görevler  vermiştir.
    masımn  önemine  herkesin  inanması,    Belediye  Kanununun   15 inci madde­
    inandırılması  için çaba gösterilmesi    sinde  belediyelerin   görevleri   76
    zorunludur.  Turist doga  güzellikleri,   madde  içinde sıralanmıştır. Bu  mad­
    tarihi yapıtları, temiz havası olan yer-  deler  İncelendiğinde    şehirlerin
    leıi arar.                   güzelliği ile ilgili birçok görevlerin
     Yeşil alanların, park ve bahçelerin   belediyelere  verilmiş  olduğu  görül­
    korunması,  yeni yeşil alanlar, park ve  mektedir. Bu  görevleri  aşağıdaki  bi­
    bahçeler  kazanılması  da turistik po­   çimde  sıralayabiliriz:
    tansiyel  yönünden   önemlidir.  Park,    1- Genel temizlikle ilgili bütün hiz­
    bahçe  ve yeşil alanlarm, nehir, göl ve  metler.

                        V
                     İLLER E  BELEDİYELER                321    )
   1   2   3   4   5   6   7   8