Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

tipi taşıt edinilmesine  izin verilme­   lığa intikal ettirilmesi gerekir.
      yeceği, açıklanmıştır.              Şu varki, 237  sayılı Taşıt Kanunu
        1988/5  sayılı Başbakanlık  Genel­   kapsamına  giren ve bağış yolu ile itha­
      gesinin   5  inci  maddesinin    (h)   li talep edilen binek otomobiller  ile
      bölümünde   ise. toplu  taşımacılıkta   minibüs  cinsi taşıtlardan  benzinlilerin
      kullanılan  otobüs  ve minibüs   tipi  5 yaşmdan,  dizellilerin ise 10 yaşın­
       taşıüarm  kiralama yolu İle temin edil-  dan büyük  olanlanmn  hiybe işlemi ka­
       mesi.satın alma  mecburiyeti  var ise   bul edilmeyecek  ve ithaUne izin veril­
       müracaatlarda  ajoıntılı olarak belirtil­ meyecektir.  Bu  taşıtların yaşlarının
       mesi,  öngörüldüğünden    satın alma   tesbitinde  model  yılları ile halen
      yolu ile taşıt edinilmesi 1988 yılında   içinde bulunulan  yıl hesaba  dahil edi­
       çok kısıtlanmıştır.  Belediyelerin  an­   lir. Şu halde 1988 yılında 1984 mode­
       cak çok zaruri olan hallerde bu yola   li olan benzinli binek otomobili  veya
      başvurmaları  gerekir. İzinsiz satm ala­  minibüs  bağışlanırsa bu kabul  edilebil­
      bilecekleri  taşıtlar ise sadece,  237   ecek yaşları daha  eski olanlar kabul
       sayılı kanunun  kapsamına  girmeyen    edilmeyecektir.
       kamyon  ile ambulans ve  cenaze araba­     Taşıt araçları ile ilgili diğer bir hu­
       larına inhisar etmektedir.          susta bunların  elden çıkarılmaları hal­
        Belediyelerce   taşıt  edinmenin    idir. 237  sayılı Kanunun   13  üncü
       diğer bir  yolu  hibe  (bağış) yöne­   maddesine   göre: Taşıtlar tahsis edil­
       timidir. Bu  çok defa  dış ülkelerde   dikleri hizmet  konusunun   kalmamış
       çalışmakta  olan ve izinli olarak mem­  olması  ve ekonomik   ömürlerini  dol­
       lekete gelen  gurbetçilerimizin  getir­   durmaları   halinde  satılarak  elden
       miş oldukları arabaları belediyelerine   çıkarılır. Ekonomik  ömrünü   doldur­
       hibe  etmek  şeklinde  tezahür  et­   muş  olmanın  ilgili belediyenin teklifi
       mekte,  küçük  belediyelerimiz  bunun    üzerine  Kara  Yollan veya  Devlet  Su
       yol ve yöntemini bilmediklerinden ya­    İşleri İdaresinden  bir uzmandan   ve
       pacakları  işlemde  tereddüt  etmekte­   trafik  teşkilatından  bir  yetkiliden
       dirler.                    teşekkül  edecek  komisyon  tarafından
        5 sıra numaralı Maliye ve Gümrük    verilecek  raporla belirtilmesi gerekir.
       Bakanlığınm  tebliğinin 5 inci madde­   Bu raporlar kurumun  bağlı olduğu ba­
       sinde açıklandığı üzere:           kanlığın  tasvibine  sunulur.  Bunu
        1615  sayılı Gümrük   Kanununun     müteakip  yürürlükteki  mevzuata  göre
       değişik 8/2-b  bendine  göre, beledi­   yani devlet ihale kanununa  göre satışı
       yelerin hiybe yolu ile taşıt edinebilme­  yapılır.
       lerine ilişkin işlemlerinin  sonuçla-     Ancak  1988 Mali Yılı Bütçe Kanu­
       nabilmesi  için, İçişleri Bakanlığı ka­  nunun  9 uncu  maddesinin  (b) bendi
       nalıyla isteklerini Maliye ve Gümrük    binek,  station  Wagon,  arazi benik,
       Bakanlığına  İntikal ettirmeleri ve Ma­   minibüs  ve otobüs tipi taşıtlardan 15
       liye Bakanlığının onayından  sonra ve­   y a ş ı n ı d o l d u r m u ş o l a n l a r ı n
       rilecek uygun  görüşle  birlikte  izin   15.12.1988  tarihine kadar  kuUamlma-
       alınmak  üzere  müracaatın  başbakan­    lanna  izin vermiş.

                        ILLER VE BELEDIYELER
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15