Page 9 - TBB
P. 9

lediyelerinin Karşılıklı İlişkileri, BüyüJc ve Denetimi, Belediyelerde İdari Vesa­
       Şehir Belediyelerinin Tabi Olduğu Mali   yet, Belediyelerin İmar Hizmetleri, Be­
       Mevzuat,  Büyükşehir Planlama Hizmet­    lediye Zabıta Hizmetleri, Belediye - İl­
       leri, Belediye Alım ve Satım Uygulama­  ler Bankası İlişkileri, Belediye - Maliye
       ları ve İlçe Belediyeleri Üzerinde Sa­  ve Gümrük  Bakanlığı İlişkileri, Beledi­
       yıştay Denetimi gibi konular işlenmiş­   ye - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü  İliş­
       tir. Seminerin açılışında TODAİE  Ge­   kileri ve Belediye - Kültür ve Turizm
       nel Müdürü  Prof. Dr. Nuri TORTOP'un   BaJcanlığı İlişkileri.
       yanısıra İçişleri Bakanı Yıldırım AK-
       BULUT,  kapanışında  ise Adalet Bakanı     Belediye Muhasipleri Kursları
       Nejat ELDEM  ile Enerji ve Tabii Kay­
       naklar Bakanı Sudi TÜREL de birer ko­     TODAİE,   Belediye  Başkanlarıyla
       nuşma  yapmıştır.               Başkan  Yardımcıları ve Genel  Sekre­
                              terleri için düzenlediği kursları sürdü­
                              rürken 1986 yılı içinde Belediye Muha­
         Belediye Başkan Yardımcıları ve    sipleri için de ayrı bir kurs düzenle­
         Genel Sekreterleri Semineri       miştir. Her biri iki ay süren Belediye
         TODAİE  Belediye Başkanlarına yö­   Muhasipleri Kursu'nun  ilki 7 Nisan _ 6
       nelik olarak düzenlediği kursların ya­   Haziran,  ikincisi 1 Eylül - 31 Ekim,
       nısıra, Belediye Başkan Yardımcıları ve  üçüncüsü  de 3 Kasım  - 26 Aralık İ986
       Genel  Sekreterleri için de bir Seminer  tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
       dizisi başlatarak ilkini, 2 -16 Nisan 1986  Bu üç kursa nüfusu  lO.OOO'e kadar olan
       tarihleri arasmda gerçekleştirmiştir. 24  yerleşim yeri belediyelerinden 89 bele­
       kişinin izlediği Seminer, «belediye baş­  diye muhasibi yada belediyelerin ileri­
       kan yardımcıları ile genel sekreterleri­  de muhasip  olarak çalıştırmayı plan­
       ne bir yandan çağdaş yönetim  anlayı­   ladığı elemanlar katılmıştır.
       şındaki gelişmeleri aktararak,  beledi­     Bu kurslarda, Belediye  Muhasebe
       yelerin daha etkili ve verimli hizmet   Hizmetleri, Belediye Kanunu  Uygula­
       yapmaları  açısından ortaya çıkmış SO'   ması, Belediyelerin Teftiş ve Denetimi.
       runlar ve bunlar için sözkonusu olabi­  Kamulaştırmanın   Hukuki  Yönü, İdari
       lecek çözüm  yollarını tartışmalarına   Vesayet, Yönetim  - Halk İlişkileri, Yö­
       imkân  hazırlamak,  öte yandan  bele­   netici ve Hukuk, Belediyelerin  İmar
       diyelerle ilgili yasaların içeriği ile bun­ Hizmetleri, Belediye Gelirleri, Belediye
       ların uygulanması  açısından  sözkonu­   Personel Mevzuatı, Belediye Bütçeleri,
       su olabilecek sorunları ve çözümleri uz­ Belediyelere İçişleri Bakanlığı Yardım­
       manlarla birlikte ele almalarına imkân  ları, İller Bankasının Belediyelere Tek­
       vermeyi»  amaçlamıştır.
                              nik Konulardaki  İlişkileri, Baymdırlık
         Nüfusu 50.000'in üzerinde olan be­  ve İskan  Bakanlığmm   Belediyelerle
       lediyelerin başkan yardımcıları ile ge­  İlişkileri, 1050 sayılı Muhasebei Umu­
       nel sekreterlerinin katıldığı seminerde   miye Kanunu,  İller Bankasının Beledi­
       şu konular  işlenmiştir. Çağdaş Yöne­   yelerle Mali İlişkileri, Vergi Usul Ka­
       tim ve Yöneticinin İşlevleri, Yönetim­   nununda  Belediyeleri İlgilendiren Hü­
       de Karar Verme  ve Yetki Devri, Ve­   kümler, Belediye Alım  - Satım Uygu­
       rimlilik ve İşi Basitleştirme, Personel  lamaları, Belediye Personeline ödene­
       Yönetimi,  Yönetim  - Halk  İlişkileri,  cek Yolluklar,  Amme   Alacaklarmm
       Yönetim  ve Hukuk,  Denetim, Belediye   Tahsili Usulü  Hakkındaki   Kanunun
       Kanunu  Uygulaması,   Belediye Gelir­   Belediyeleri  İlgilendiren  Hükümleri,
       leri, Belediyelere Yardımlar, Belediye   Belediye Yazışma  Usulleri ve Tutula­
       Alım  - Satım Uygulamaları,  Belediye   cak Defterler ile Yerel Yönetimler için­
       Personel Mevzuatı, Belediyelerin Teftiş  de Belediyelerin Yeri ve Sorunları gibi

                                                 263
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14