Page 8 - TBB
P. 8

Enstitü, araştırma alanında kendi   SAY, İçişleri Bakanı Ah TANRI YAR ve
      çalışma programına uygun olarak Türk   Türk Belediyecilik Derneği Başkanı İs­
      kamu  yönetiminin sorunlarına  çözüm    met SEZGİN  de birer konuşma yapmış­
      getirmek amacıyla  araştırmalar yapıp   lardır.
      raporlarını hükümete  sunmuştur.  Ay­     Herbiri  10 gün  süren  Kurslara
      rıca, kurumların isteği üzerine, rehber­ nüfusu  lO.OOO'e kadar  olan  bele­
      lik etmek amacıyla, kurumların Araş­   diyelerden  yaklaşık  250 başkan  ka­
      tırma, Planlama ve  Koordinasyon  bi­   tılmıştır. TODAİE'nin   belediyelerle
      rimlerince yapılan araştırmalarda  öğ­   ilgili İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık
      retim üyelerini görevlendirerek teknik   ve İskan  Bakanlığı, Maliye ve Güm­
      yardım ve işbirliğinde bulunmaktadır.   rük  Bakanlığı,  Kültür  ve  Turizm
                             Bakanlığı, İller Bankası, Halk Bankası,
        Enstitü'nün günümüze  kadar yöne­   Ankara  Büyük Şehir Belediyesi gibi ku­
      tim alanında yaptığı çeşitli yayınların  ruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleş­
      sayısı 218'dir. Enstitü, bir yandan yöne­ tirdiği Kurslarda belediyeleri yakından
      tim alanındaki  yenilik ve gelişmeleri  ilgilendiren şu konular işlenmiştir.- Be­
      izlemek isteyenlere yararlı olmak, öte  lediye Kanunu  Uygulaması,  Belediye
      yandan Türk  yöneticileriyle ve kendi   Gelirleri, Belediye Alım ve Satım Uy­
      mezunlarıyla  ilişkilerini sürdürmek    gulamaları, Belediye  Muhasebe   Hiz­
      amacıyla  üç ayda bir Amme  İdaresi   metleri ve Defterleri, Belediye Zabıta
      Dergisi'ni, her yıl Turkish Public Admi­  Hizmetleri, Belediyelere İçişleri Bakan­
      nistration Annual adlı bir yıllığı yayın­ lığı Yardımları, Belediye İmar İşleri,
      lamaktadır.                  Belediyelerin Teftiş ve Denetimi, İller
                             Bankasının  Belediyelerle İlişkisi, Mali­
        Belediyecilerin Eğitimi ve       ye ve Gümrük  Bakanlığının  Belediye­
        TODAİE                  lerle İlişkileri ve Belediyelere Yardım­
                             ları, Belediyelerin Arsa Ofisi Genel Mü-
        TODAİE,  Mahalli Seçimlerin ardın­   dürlüğü'yle İlişkileri, Belediyeler Açı­
      dan Eylül  aymda  başlattığı belediye   sından Turizm  Politikası, Belediye So­
      başkanlarına yönelik kursları, bunlara   runlarına Toplu Bakış, Çağdaş Yönetim
      belediye başkan yardımcıları ve bele­   Anlayışı, Belediyelerin Halkla İlişkileri
      diye muhasipleri kurslarını da ekleye­  ve Belediyelerde İşi Basitleştirme ve
      rek düzenli bir biçimde ve yoğun ola­  Verimlilik. Kurslarda işlenilen bu ko­
      rak sürdürmüştür.              nular, TODAİE  öğretim üyelerinin ya­
                             nısıra ilgili kurum ve kuruluşlardan
        Belediye Başkanları Kursları      yüksek kademe  yöneticilerince anlatıl­

        Mahalli Seçimler sonrasmda  yeni   mıştır.
      görevlerine farklı ilgi ve çalışma alan­
      larından gelen başkanlara temel bele­     İlçe Belediye Başkanları Semineri
      diye hizmetleri konusunda  bilgi ver­     TODAİE  - İçişleri Bakanlığı ile iş­
      mek ve belediyelerin sorunlarmın yet­   birliği içinde 25 - 27 Ekim 1985 tarihleri
      kililerce tartışılmasına, çözüm yolları  arasında  Büyük  Şehir  İlçe Belediye
      bulunmasına  yardımcı olmak  amacıy­   Başkanları için de ayrı bir Seminer dü­
      la 1984 yılı Eylül ayından 1986 yılı so­ zenlemiştir. Üç gün süren ve İstanbul,
      nuna kadar TODAİE'de  sekiz ayrı Be­  Ankara  ve İzmir'den 22 ilçe belediye
      lediye Başkanları Kursu gerçekleştiril­  başkanının  katıldığı Seminerde,  İller
      miştir. İlk Kurs, 25 Eylül İ986 Salı gü­ Bankasının Büyüjc Şehir İlçe Belediye­
      nü başlamış. Kursun açılışında TODAİE   leri ile İlişkileri, Büyük Şehir Yönetim­
      Genel Müdürü  Prof. Dr. Nuri TORTOP'-   leri ve Yönetimlerarası Uygulamalar,
      un yanısıra. Devlet Bakanı Kâzım OK-   Büyük  Şehir ve Büyük Şehir İlçe Be-


      262
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13