Page 7 - TBB
P. 7

taşıyan personel alımını ve halen ça­  ne geçmeden  önce bu kurumu  tanıtmak
      lışan personelin de hizmet-içi eğitimden  gerçekleştirdiği faaliyetlerin yeterince
      geçirilmesini zorunlu kılmaiktadır. Es­   anlaşılabilmesi için anlamlı olacaktır,
      kiden olduğu gibi günümüzde  de ma­
      halli idare personeli yetiştirmek yada     TODAİE  VE FAALİYETLERİ
      mahalli idare personeli  eğitmek için
      özel herhangi bir okul bulunmamakta­      TODAİE,  Türk Hükümeti  ile Birleş­
                                                 ve
      dır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özel­ miş Milletler arasında  imzalanan Tek­
                              6319
                                   Yasa
                                              bir
                                      ile
                                        onaylanan
                                sayılı
      likle de gelişmiş ülkelerde mahalli ida­ nik Yardım Anlaşması  uyarınca  1953
      relere eleman yetiştiren, bu idarelerde
      çalışmakta  olan personeli hizmet-içi   yılında çalışmaya başlamış, 1958 yılın­
                                    7163
                                       sayılı
                              da
                                               yasası
      eğitimden  geçiren okul ve enstitüler  ile çıkarılan yönetsel ve kuruluş özerklik
                               bilimsel,
                                           mali
      bulunduğunu  belirten kimi mahalli ida­  ve tüzel kişilik kazanmıştır.
      re uzmanları, Türkiye'de  de  benzeri
      eğitim merkezlerinin kurulmasını öner­     Enstitü'nün başlıca görevleri, (a)
      mektedirler.                  öğretim ve yetiştirme, (b) araştırma ve
                              yardım, (c) derleme ve yayın çalışma^
        Türkiye'de  özellikle 1984'de yapı­
      lan Mahalli Seçimlerden ve belediyele­  larıyla Türk Kamu  Yönetiminin  geliş­
      re ilişkin olarak yapılan bazı önemli   mesine hizmet etmektir.
      değişikliklerin ardından belediye per­     Günümüze  kadar TODAİE'ce  yapı­
      soneline yönelik eğitim faaliyetlerinde  lan eğitim  çalışmaları ve katılanların
      bir canlanma görülmüştür.  İçişleri Ba­  sayısı aşağıda gösterilmiştir :
      kanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakan­
      lığı gibi kuruluşlar belediye yönetici­  Programın Adı        Katılanlar
      lerine yeni uygulamaları tanıtmak ama­
      cıyla çeşitli toplantılar düzenlemişler­  Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı  1892
      dir, örneğin, belediyelere ilişkin olarak Yüksek Kademe Yönetim Seminerleri 2421
      son yapılan değişiklikleri ve uygulama­  Orta Kademe Yönetim Seminerleri  7001
      ları tanıtmak, bu konuda ortaya çıkan   Kaymakamlık Kmsları         659
                                    ve
                                     Metot
                                        Kursları
      sorunları tartışmak amacıyla  İ985 yılı  Organizasyon Eğilimi Kursları    765
                              Eğiticilerin
                                                188
                  i
      içinde Ankara'da  67 l belediye başka­   Müfettişler Eğitim Programları   683
      nının katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Planlama Teknikleri Kursu      20
      İzmir'de çevre kirliliği ile ilgili bir top­ Personel Yöneticileri Kursu  104
      lantı  yapılmış, bu  toplantıya çeşitli  Evrak, Dosya ve Arşiv Kursları  322
      bölgelerden 250 belediye başkanı katıl­  Form Analizi ve Geliştirme Kursu 75
                                                102
                                          '
                                     Kursu
       mıştır. Öte yandan, Kayseri'de belediye­  İşi Basitleştirme Teknikleri Kursu 210
                                    ve
                                Kadro
                              Norm
      lerin uygulamaları, sorunları ve çözüm   Yönetim Biçimleri Seminerleri    95
      yolları konusunda  bir seminer düzen­   Sicil ve Değerlendirme Seminerleri 120
      lenmiş, bu semineri de 40 dolayında be­  Halkla İlişkiler Seminerleri    204
      lediye başkanı izlemiştir.          Hizmet İçi Eğitim Seminerleri   139
                              Yönetimde Nicel Yöntemler Semineri 113
         25 Mart 1984 tarihinde yapılan son  İşçi - İşveren İlişkileri Semineri 135
                                       Semineri
                                   Önderlik
       Mahalli İdare Seçimlerinden günümüze    Yönetimde İletişim Semineri    122
                              Örgütlerde
                                                 41
      kadar  geçen süre içinde, belediye per­  Yönetim ve Hukuk Semineri     89
       soneline yönelik olarak gerçekleştirilen  Program Bütçe Semineri       95
       eğitim faaliyetleri içinde Türkiye ve Or­ Yapılabilirlik İnceleme Seminerleri 35
      ta Doğu  Amme  İdaresi Enstitüsü'nün   Büro Yönetimi Teknikleri Semineri 30
      faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır.  Proje Yönetimi Semineri Verimlilik 33
                              İşletmelerde
                                       ve
                                   Etkinlik
       TODAİE'nin  belediye yöneticilerince de  Semineri               17
      çok olumlu karşılanılan bu faaliyetleri­  Rapor Yazma Teknikleri Semineri  48
                                                 261
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12