Page 6 - TBB
P. 6

İer, 1980 sonrasında yeniden gözden ge­  şitli hizmetleri yerine getiren değişik
      çirilmiştir. Belediyelere ilişkin olarak  mesleklerden  kimseler görev  yapmak­
      gerçekleştirilen son yasal düzenlemeler  tadır. Bunların alımında çok zaman si­
      belediyelerin işlevlerini artırmış, imar  yasal ve başka nedenlerle liyakat (ye­
      hizmetleri ve emlak vergisinin toplan­   terlik) ilkesi uygulanamamakta;  dola­
      ması gibi kimi görevler de belediyelere  yısıyla işe göre adam alınmamakta, ele­
      devredilmiştir. Yine son düzenlemeler­   man  alındıktan sonra herhangi bir işe
      le, belediyeler kaynak açısından da ar­ yerleştirilmektedir. Ne yazık ki, bugün
      tan işlevlerini yerine getirebilecek pa­ belediyelerimizde  personelin doğru is­
      rasal olanaklara kavuşturulmaya   ça­   tihdam edildiğini, personelin niteliğine,
      lışılmıştır.                 mesleki  becerisine uygun işe yerleşti­
                             rildiğini söylemek  mümkün   değildir.
        Tüm  bu yapılanlar  belediyelerin
      üstüne  düşen görevleri yapabilmeleri   Öbür  yandan,  belediye mevzuatı,  be­
      yolunda atılmış önemli adımlardır. An­   lediye bütçeleri, belediyelere sağlanan
                                haklar,
                                    belediyelerin kamu kurum
      cak, herhangi bir teşkilat gibi beledi­  mali kuruluşlarla ilişkiler gibi konular
                             ve
      yelerin de işlevlerini gereğince yerine  zamanla değişebilmektedir. Bu durum­
      getirebilmeleri, yöre halkının ihtiyaç­   da, değişen konularla ilgili personelin
      larını gereğince karşılayabilmeleri için  bilgilerinin yenilenmesi, değişiklikler­
      iyi kurulmuş bir teşkilata, parasal ola­ den haberdar  olması bir zorunluluk
      naklara,  yeterli ve gerekli nitelikte   olarak ortaya çıkmaktadır.
      araç-gerece sahip olmaları yetmemek­
      tedir. Kurum ve kuruluşların başarısın­     İşte tüm bunlar gerek belediye yö­
      da bu kurum  ve kuruluşlarda çalışan   neticilerinin  gerekse çeşitli görevler
      personelle, yöneticilerin nitelikleri de  üstlenen belediye  personelinin görev­
      önemli rolü oynamaktadır.          leriyle ilgili alanlarda eğitim görme­

        Bugün  Türkiye'de  1700 civarında   lerini zorunlu kılmaktadır.
      belediye bulunmaktadır.  1984 yılı ra­     Türkiye'de  özellikle 1960'lardan
      kamlarına  göre 1699 belediyede 70.000   sonra belediye personelinin eğitimi ko­
      memur  ve 96.000 işçi çalışmaktadır. Ya­  nusunda  çeşitli kuruluşlarca kısa ve
      pılan araştırmalar belediye başkanları­   uzun süreli eğitim programları gerçek­
      nın yaklaşık yarısının ilkokul mezunu   leştirilmiş, ancak bu faaliyetler zaman­
      olduğunu  ortaya çıkarmıştır. Belediye   la eski yoğunluğunu yitirmiştir. Geç­
      personeli için durumun daha vahim ol­   mişte kendi görev alanlarıyla ilgili ola­
      duğunu  söylemek de mümkün   görün­   rak belediye personeline yönelik eğitim
      mektedir. Belediye başkanları, başkan­   programları düzenleyen  kurum  ve ku­
      lık görevlerine çeşitli meslek ve ilgi  ruluşlar  arasında İçişleri Balkanlığı,
      alanlarından  gelmektedirler. Dolayısıy­   Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı, İller
      la belediye konusundaki bilgileri genel­  Bankası, Türk Belediyecilik Derneği ve
      likle bir vatandaşın bilgisi kadardır.   TÖDAİE'nü  saymak  mümkündür.
      Oysa  yeni görevleri onların belediyeyi,
      belediye teşkilatını, belediye hizmetle­    Belediyelerin görevleri, yerine ge­
      rini, belediyelerin diğer kurum ve ku­  tirmekte olduğu zorunlu ve isteğe bağlı
      ruluşlarla, devletçe olan ilişkilerini yi  hizmetler, toplumdaki gelişmeye, devle,
                         i
      bilmelerini gerektirmektedir. Tüm bun-    tin görevlerinin artıp çeşitlenmesine
      larsa görevlerine yeni başlayan beledi­  paralel olarak artmakta ve çeşitlenmek­
      ye başkanlarının kısa da olsa bir eği­  te, belediyelere yeni yeni görevler yük­
      timden  geçmelerini  zorunlu kılmakta­   lenmektedir. Bu durum,  belediyelerin
      dır. Öte yandan belediye hizmetleri çok   toplum içindeki önemini  giderek artı­
      çeşitli olduğundan, belediyelerde de çe­  rırken, hizmetin gerektirdiği nitelikleri


      260
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11