Page 5 - TBB
P. 5

BELEDİYECİLERİN   EĞİTİMİ  VE TODAİE                                         Tacettin KARAER         GİRİŞ                   ruluşları eliyle yürütülmesidir. Yerin­
                              den yönetim  ise, kamu  hizmetlerinin
         Kurulduğu  1952 yılından beri Türk   yöre halkınca seçilen kuruluş ya da or­
       Kamu  Yönetiminin  çağdaş ilkeler doğ­  ganlar, ile yönetsel, sosyal, bilimsel, tek­
       rultusunda gelişmesine önemli  katkı­   nik ve kültürel alanlarda tüzel kişiliği
       larda bulunmuş  olan Türkiye ve Orta   olan kuruluşlarca yerine getirilmesidir.
       Doğu  Amme   İdaresi Enstitüsü (TO­
       DAİE), 25 Mart 1984 tarihinde yapılan    Ülkemizde  yerel  nitelikli birçok
       son Mahalli Seçimlerin ardından bele­   hizmetin görülmesini  sağlayan ve  de­
       diye yöneticilerine yönelik bir dizi eği^ mokratik yaşamın bir parçası olan Ma­
       tim programı başlatmış ve bu programı  halli İdareler Anayasası'nın 127 madde­
      günümüze   kadar yoğun bir  biçimde   sinde «il, belediye veya köy halkının
       sürdürmüştür. Bu yazının temel amacı,   mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşıla­
       belediyelerin artan öneminin  giderek   mak  üzere kuruluş  esasları kanunla
       daha iyi anlaşılmaya başlandığı son yıl­ belirtilen ve karar organları, gene ka­
       larda Enstitü'nün gerçekleştirdiği faa­  nunda gösterilen, seçmenler tarafından
       liyetleri anlatmaktır. Ancak, bundan    seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişilik­
      önce konunun  öneminin  yeterince an­   leri» olarak tanımlanmıştır.
      laşılabilmesi için belediyelerin Türki­
      ye'nin yönetim  yapısı içindeki yerinin    Türkiye'deki mahalli  idare  kuru­
       ve anayasal konumunun   belirlenmesi   luşları, İl özel İdareleri, Belediyeler vö
      yararlı olacaktır.              Köy'lerdir. Bunlardan özellikle Beledi-^
                              yeler, Türkiye'nin  toplumsal  yapısı
         1982 Anayasası'nın 123 üncü mad­   içinde önemli bir yere sahiptirler. Bun­
      desine göre, «kuruluş ve  görevleriyle   lar bir yandan yöre halkının güncel ih­
      bir bütün» olan «idare »nin «kuruluş ve  tiyaçlarını karşılayıp daha elverişli ko­
      görevleri» «merkezden  yönetim  ve ye­   şullarda yaşamalarını sağlamaya yöne­
      rinden yönetim  esaslarına dayanır» ve   lik faaliyetler gösterirken, öbür yandan
      «kanunla»  düzenlenir.  Bilindiği gibi   da demokrasinin ülkede yerleşip  kök-
      merkezden  yönetim, temel olarak yö­   lenmesine önemli  katkılarda  bulun­
      netsel hizmetlerin merkezde toplanma­    maktadırlar.
      sı ve bu hizıhetlerin merkez ve mer­
      kezin hiyerarşisi içinde yer alan ör­     Belediyelerin Yapısı ve Eğitim
      gütlerce ya da yerinde merkeze bağlı     Gerekslnm^esi
      il yönetimi, ilçe yönetimi, bucak yöne­    Ülkenin toplumsal  gelişmesine pa­
      timi ve bölge yönetimi gibi taşra ku­  ralel olarak gelişim gösteren belediye-


                                                259
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10