Page 4 - TBB
P. 4

lacak işlerde, onay m a k a m ı bu bakan­   ÖZEL  İDARELERİN   GİDERLERİ
     lık olacaktır.
                              Özel idarelerin giderlerini belirle­
       AKTARMA   ZORUNLUDUR     *     yen idare-i umumiye-i vilâyet kanunu­
                            nun 82'nci maddesi 3360 sayılı kanun
       İl özel idarelerinin görev aJanma   ile değiştirilmiş ve bu idarelerin gider­
     giren ve yukarıda belirtilen konularda  leri aşağıdaki biçimde saptanmıştır.
     genel, katma ve özel bütçeli idareler
     kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri    —  özel idarelere verilen mahalli
     i l özel idarelerine aktarma zorundadır­ görevlerin yapılması için yapılan har­
     lar. (3360 sayılı kanun madde 2/15)   camalar,
                              —  Yönetim ve personel giderleri,
       ÖZEL  İDARELERİN   GELİRLERİ
                              — İl genel meclisi ve i l daimi en­
       İdare-i umumiye-i vilayet kanunu­   cümeni,  başkan  ve üyelerinin ödenek
     nun 80 inci maddesi 3360 sayılı kanunla ve yollukları,
     değiştirilerek bu idarelerin  gelirleri    —  Diğer görevlilerin yollukları,
     yeniden belirtilmiştir. Buna göre özel    —  Özel kanun, karar, ilân ve söz­
     İdarelerin gelirleri şunlardır:       leşmelere dayanan  harcamalar, paylar,
                            ödemeler  ve borçlar,
       — Özel  kanunlara  göre  alman
     vergi, resim ve harç gelirleri,        — Başka kuruluşlara kanun gereği
       —• Genel  bütçe vergi gelirlerinden  yapılacak yardım, verilecek sermaye ve
     ayrılacak paylar,              katılma payları,
       — Genel,  katma  ve özel bütceü     — Gelirlerin tahsili için yapılacak
                                Özel
                              —
     idarelerden aktarılacak ödenekler,     giderler,  idare mallarının vergi, re-
       — Her  çeşit teşebbüs ve faaliyet­
     ler karşılığında sağlanacak gelirler,   sim, harç ve sigorta giderleri,
                               — Temsil, ağırlama  ve tören gi­
       — Taşınır ve taşınmaz   malların
     kira, satış ve başka biçimde değerlen^  derleri,
     dirilmesinden doğacak  gelirler,         — Avukatlık  kanununun   180'nci
       — Para  cezaları ve harçlar,     maddesine  göre barolara verilecek pay
       — Faiz ve diğer gelirler,       ve yardımlar,
       —  Hizmet karşılığı alınacak ücret­    — 3194 sayılı İmâr kanunu  gere­
     ler,                      ğince valiliklere verilen görevlerin ifası
       —  Bağışlar,               için yapılan harcamalar,
       —  Kültür ve Turizm Bakanlığının
     onayı ile bazı yörelerden almacaik giriş   — Diğer giderler.
     gezi ücretleri,                  Böylece özel idarelerle ilgili 1913

        DİĞER  GELİRLER             yılından kalma kanun  bazı değişiklik­
                             lerle yürürlükte kalmaktadır. Parlemen-
        Özel idarelerin gelirlerinin yatırı-  todan uzun ve çok maddeli kanun ge­
     labileceği kamu bankaları da Bakanlar   çirmenin güçlülderi ilgilileri 21 madde,
     kurulunca  kararlaştırılacaktır.       4 ek madde 4 geçici maddeden oluşan
        Diğer  kurumlarca  alman  kanuni    bir kanun yapma  yoluna sevketmiştir.
      pay veya vergi gelirlerinden özel idare­ Bu değişikliklerde yukarıda belirttiği­
     lere verilecek kısmın, alındığı ayı izle­ miz konulara  ilave  olarak i l genel
     yen  ayın sonuna kadar  özel idareler   meclisi toplantıları, üyelerin ödenek­
      adına yatırılması zorunludur. Yatırma­   leri, i l özel idare bütçeleri, ve cezalarla
      yanlar hakkında 6İ83 sayılı Amme ala­  ilgili yeni hükümler getirilmiştir. Bun­
      caklarının  tahsil usulü  hakkındaki    ları yukarıda değindiğimiz gibi ayrı bir
      kanun  uygulanacaktır.            yazıda ele alacağız.

      258
   1   2   3   4   5   6   7   8   9