Page 3 - TBB
P. 3

İL ÖZEL İDARELERİ  İLE İLGİLİ SON  DEĞİŞİKLİKLER,

     ÖZEL İDARELERİN   GÖREVLERİ, GELİR   VE  GİDERLERİ                                     Prof. Dr. Nuri TORTOP


       Şimdiye  kadar i l özel idareleri ile   — Çevre sağlığı ve koruması,
     ilgili hükümler 1913 tarihli idare-i umu-   — Eğitim ve spor,
     miye-i vilâyet kanununda  bulunmakta      —  Tarım,  ağaçlandırma,   orman
     idi. Bu kanun i l genel yönetimi ve aynı tesisi,
     zamanda  i l özel yönetimi ile lgili hü­   — Ekonomi ve ticaret,
                     i
     kümler içermekte idi. 1929 yılmda 1426    —  Haberleşme, kültür, turizmle l -
                                               i
            i
                       i
     sayılı kanunla l genel yönetimi ile lgili giU görevler,
     yeni düzenleme yapılmış ve 1913 tarihli
     kanunun  genel yönetimle Ugili hüküm­     — Çeşitli mevzuatla verilen görev­
     leri iptal edilmiştir, özel yönetimle i l ­ ler.
     gili hükümleri ise yürürlükte kalmıştır.   Yukarıda   sıralanan  görevleri, i l
     Bu hükümler  de 26 Mayıs 1987 g ü n ü  özel idareleri imkanları ve tespit ede­
     Resmi gazetede yajanlanan  3360 sayılı  cekleri öncelik  sırasma göre yürüte­
     kanunla  büyük ölçüde değişikliğe uğ­   ceklerdir.
     ramıştır. Biz burada son yapüan deği­
     şiklikle özel idarelere ne gibi görevler   YILLIK  PROGRAMLAR
     verildiğini ve gelir ve giderlerinin ne­   İl özel idareleri kalkınma plânı ilke
     ler olduğunu belirtmeye   çalışacağız.  ve hedeflerine uygun olarak i m k â n ve
     I>iğer değişiklik ve yenilikler ayrı bir ihtiyaçlarına göre yıllık program hazır-
     yazıda ele alınacaktır.           lamak ve uygulamakla  da görevlidirler.

                            Ancak  bu programlar Bakanlıklar  böl­
       ÖZEL  İDARELERİN  GÖREVLERİ
                            ge ve i l kuruluşları üe koordineli bi­
       îl özel idarelerinin görevli olduğu  çimde hazırlanacaktır. Bunun  için ge­
     mahalli ve müşterek htiyaçlarm kapsa­   nel, katma ve özel bütçeli idarelerden
               i
     mı ve sınırmm  Bakanlar  Kurulunca    ve diğer kaynaklardan mahalli idarele­
     tespit olunması öngörülmüştür.  (3360   re aktarılacak ödenekler gözönünde tu­
     sayılı kanun madde 2)           tulacaktır. Programlar  i l genel mecli­
                            since kabul edildikten sonra bakanlık-
       İl özel idarelerinin manalli müşte­  larm aktardığı ödenekler için ilgili ba­
     rek nitelikte olan görev alanları şöyle kanlığın onayı alınacaktır. Bakanlığın
     sıralanmaktadır.               aynen veya değiştirerek onaylama  yet­
       — İmar,                 kisi vardır. Program onaydan sonra 3^-
       — Bayındırlık,              rürlüğe girecektir. Baymdırlık ve İskân
       — Sağlık ve sosyal yardımı,      B a k a n h ğ m m ödeneği aktarılarak yapı-

                                               257
   1   2   3   4   5   6   7   8