Page 10 - TBB
P. 10

Belediye  ve Belediye  Muhasipleriyle    şilmiştir. Hemen belirtmek gerekmekte­
     yaJandan  ilgili konular işlenmiştir.    dir ki, bu faaliyetler çok zaman birbi­
                             rinden habersiz olarak değişik kurum
        Katıldıkları kurs ya da seminer
     boyunca  TODAİE   Konukevi'nde  ağır­   ve kuruluşlarca gerçekleştirilmekte bu
     lanan  belediye başkanlarıyla  muha­    alanda bir koordinasyon bulunmamak­
     sipler bazı sosyal etkinliklerde de bu­  tadır. Bu durum, her bir eğitim faali­
     lunmuşlar, topluca tiyatro, sinema ve   yetinin belediyecilere olabilecek katkı­
     operaya  gitmiş, televizyon çekimlerine   sını sınırlarken, aynı zamanda kaynak
     katılmışlardır. Ankara Büyükşehir  Be­   israfına da  yol  açmaktadır.  İşte
     lediyesi ve İlçe Belediyeleri yetkilileriy­ TODAİE'nin  gerçekleştirdiği faaliyet­
     le de görüşen ve bu belediyelerin bazı  ler, özellikle ilgili kurum ve kuruluş­
     tesislerini gezen yönetici ve muhasip­  larla işbirliği içinde yürütülmesi  ve
     ler bu belediyelerin verdikleri yemek­   düzenli  olması  yönlerinden  büyük
     lere katılmışlardır. Anıtkabir'i ziyaret  önem  taşımaktadır. Sanırız, TODAİE'
     ederek  Atatürk'ün  huzurunda   saygı   nin belediye yönetici ve personeUnin
                                i
     duruşunda   da bulunan  yönetici ve   daha yi  hizmet götürmesine  yardımcı
     muhasipler, ayrıca Türkiye Büyük Mil­   olmak amacıyla  düzenlediği  seminer
     let Meclisi Başkanınca  kabul  edilme   ve kursların önümüzdeki  yıllarda da
     fırsatı da bulmuşlardır.           sürmesi,  başta belediye  yönetici ve
                             çalışanları olmak  üzere hemen  tüm
                             ilgili çevrelerce sevinç ve takdirle kar­
       SONUÇ                   şılanacaktır.
        işlerin, bilgi vo beceriye dayalı
     olarak yürütülmekte  olduğu günümüz­         Yararlanılan Kaynaklar
     de, belediye yöneticilerinin eğitimi, hal­ D-ivlet Teşkilatı Rehberi 1986, TODAİE Yayını,
     kın çeşitli gereksinmelerinin gerektiği      Ankara, 1986.
     biçimde karşılanması, hizmetlerin plan­  Gözübüyük, Şeref. Türkiye'nin İdari Yapısı,
     lı ve programlı olarak götürülebilmesi      TODAİE, Ankara, 1978.
     açısından büyük  önem   taşımaktadır.   Keleş, Ruşen. Yavuz, Fehmi. Yerel Yönetimler,
     Bu önem, 1980 sonrasında belediyelere      Turhan Kitabevi, Ankara, 1983.
     ilişkin olarak yeni düzenlemelerin ya­  Sencer, Muzaffer. Türkiye'nin Yönetim Yapısı,
     pılması, bu konuya  ilişkin mevzuatın      Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986.
     değişmesi ve belediyelerin görevlerinin  TORTOP, Nuri. Mahalli İdareler, TODAİE, An­
     çoğalmasıyla  birlikte daha da artmış­      kara, 1986.
                                     yayını
     tır. Bu gelişmeler sonucunda son yıl­  TODAİE'nin süreh Enstitü olan Amme İdaresi
                                Dergisi'nin
                                         Faaliyetlerinin
                                                an­
     larda belediye yönetici ve personelini      latıldığı «TODAÎE'den Haberler» bö­
     eğitmeye  yönelik bazı faaliyetlere giri­    lümleri.
                                           Şubat/1987     264
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15