Page 9 - TBB
P. 9

ma payının hesaplanma  ve «tahaikkuk      Aslında, yukarıda dört madde ha­
      - gerçekleştirme> biçimini, bunun  na­   linde sayılan yola ilişkin hususlarla,
      sıl yapılacağmı  düzenlemektedir.  91   genel olarak kent içi yol yapımı görevi­
      inci madde tahakkukun  zamanını  gös­   nin belediyelere verildiği bilinmektedir.
      termekte. 92 ncd madde ise, bütün bun­  1580 sayılı Belediye Kanununun  «Bele­
      ların ilan edilmesini, ilgililere duyurul­ diyelerin vazifeleri» başlığı altındaki
      masını hükme  bağlamaktadır.        15/31 maddesi;

        2464 sayılı Kanunim  «Tahsil şekli»     «Beldenin sokak ve meydanlarını,
      başlığı altındaki 93 üncü maddesinde:   plana ve proğrama  uygun  olarak tan­
                             zim ve İslah etmek, sınıflarını, isimle­
        «Harcamalara  katılma paylan, be­
      lediyelerce veya bunlara bağlı müesse-  rini, numaralarını  tayin etmek, buna
      selerce, 92 nci maddeye göre payların  göre  ağaçlamak,   döşemek, aydınlat­
      ilah ve tebliğ edildiği 3ah takibeden  mak, süslemek, duracak, sığmacak, din­
                                           i
      bütçe yılından itibaren 4 yûda ve 4 eşit lenecek yerler yapmak ve yi bir halde
      taksitte tahsil olunur.» hükmü bulun­   bulundurmak.»   hükmünü   taşımakta­
      maktadır.                   dır.
                               Görüldüğü  gibi, 15 inci maddenin
        Belediyeler ya da belediyelere bağ­
      lı kuruluşlar tarafından açılan, yapılan 31 inci bendi, belediyelere yollara iliş­
      yollar için gereken harcamaların  bir   kin bir yığın görevler  vermektedir.
      kısmının bina ve arsa  sahiplerinden   Bunların sıralanması sonunda-,
      alınması, bunun taksitlere bağlanması      1 — Sokak ve alanların düzenlen­
      kanun  hükmü  olarak düzenlenmekte,    mesi, yapılması,
      tahsili yoluna gidilmektedir. Yolların,
      yaya kaldırımlarının yapım, onarım ve     2 — Sınıflandırılması,
      bakımları hususunda   harcanan  para­     3 — İsim ve numara verilmesi, •
      ların bir kısmının ilgililerinden alın­
      masının yerinde olduğu ya da olmadı­     4 — Ağaçlandırılması,
      ğı her zaman tartışılabilir. Amacımız     5 —• Döşenmesi,
      bu değil.
                               6 — Aydınlatılması,
      KANUN   HÜKÜMLERİNİN               7 — Süslenmesi,
      TARTIŞILMASI
                               8 — Durulacak,  sığınacak, dinle­
        Belediye Gelirleri Kanununda yera-   necek yerler yapılması,
      lan, yol harcamalarına  katüma  payı­
      nın neler olduğu, nasıl gerçekleştirile­    9 — Onarılması  ve bakımı.
      ceği ve tahsil edileceği açık hükümlere    Gibi bir liste elde edilmektedir.
      bağlanmaktadır.  Taşmmaz  mal sahip­
      lerinden almacak katılma pa3anın han­     Belediyeler, küçüğünden  büyüğü­
      gi konu ve işler olduğu 86 ncı madde­ ne kadar yol konusunda,  yxikanda  sa­
      de sayılmaktadır. Bunlar sırasıyla:    yılan işleri yapmak   durumundadır.
                             Çünkü, kanun  bunları bir görev olarak
        1 — Yeni yol açılması,        belediyelere  vermekte, ya da  yükle­

        2 — Yolun  genişletilmesi,       mektedir. Belediyelerin  görevleri 1580
                             sayılı Belediye Kanununun  15 inci mad­
        3 — Kaldırım yapılması, onarılma­   desinde — 1 — den, —  76 — ya kadar
      sı,
                             uzayan  bentler halinde sıralanıp sayıl­
        4 — Kaldırımların sökülüp  yeni­   maktadır.  Bu sasnda  çok işler ya da
      den düzenlenmesidir.             görevler için harcamalar  yapılmakta-

                                                439
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14