Page 8 - TBB
P. 8

Adı geçen kanunun  86 ncı maddesin­   doğrudan  doğruya  yapüan  işlerde, bu
        de:                      hizmetler dolayisiyle  yapılan giderle­
                               rin 1/3 üdür. Ancak, bu tür hizmet gi­
          «Belediyelerce  veya  belediyelere
        bağlı müesseselerce aşağıdaki şekiller­  derleri, Bajnndırlık Bakanlığı ve îller
        de inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tu*   Bankası  tarafından  tespit edilen ve
                                              fiyatlara
        tulan yollann iki tarafmda bulunan ve­    yayınlanan  rayiç ve birim aşamaz.  gö­
                               re
                                        tutarlan
                                 hesaplanan
        ya başka bir yola çıkışı olmaması do-
        layısiyle bu yoldan yararlanan gayri'     özel devlet yardımlan, karşılıksız
        menkullerin  sahiplerinden Yol Harca­   fon tahsisleri, bu işler için yapılacak
        malarına Katılma Payı alınır.       bağış ve yardımları ve istimlak bedel­
                               leri giderler tutarmdan indirilir.
          a — Yeni  yol açılması,
                                  Harcamalara  katılma payları, bina
          b — Mevcut yollann 3rüzde  40 nis-   ve arsalarda vergi değerinin yüzde l'ini
        betinde veya daha fazla genişletilme­   geçemez»  hükmünü   taşımaktadır.
        si.
                                  89 uncu madde,  beleiyeler veya
          c — Kaldınmsız  ve bakımsız bu-   bunlara bağlı kurumlarca  yeniden açı­
        lıman yollann,  kaldırım veya  parke   lan veya bakım ve onarımı yapılan yol
        kaldınm  haline getirilmesi veya asfalt  harcaması  toplammm  ne ölçüde ve ne
        yapılması, kaldırım veya şose halinde­  kadannm   hemşerilerden  alınacağını
        ki yollann da parke beton veya asfalta  göstermektedir.
        çevrilmesi,
                                  1 — Kanunda  aynk  tutulan gider
          d — Mevcut kaldınm   veya parke­   dışında kalan harcama   toplamanının
        lerin sökülüp yeniden düzenlenmesi.
                               1/3 ü hemşerilere aktarılacağı, pay ola­
          Yolların, kaldırımlar da dahil ol­  rak dağıtılacağı ve tahsil edileceği,
        mak üzere onbeş metreden fazla geniş­
        liklerine düşen giderler belediyelere ait    2 — Hemşerilere  düşen  harcama
        olup harç payma konu  teşkil etmez.   paşanın, bina ve arsalarda vergi değe­
                               rinin jmzde birini geçemiyeceği  biçi­
          İki ve daha fazla yol kenannda    minde  sınır konulmaktadır.
        bulunan  gayrımenkuller  için aşıl cep­
        heyi teşkil eden yoldan düşen pay tam,    Kanun  koyxicu tarafından böyle öl­
        diğer yollara ait pay ise, yarım olarak çü ve sınır konulmasının, belediyelere
        hesaplanır.» denilmektedir.         güvensizlik biçiminde düşünülebileceği,
                               yorumlanabileceği  görüşü bir yana, as-
          Metni olduğu gibi yukanya yazılan   İmda vatandaşlann   korunması  amacı
        86 ncı madde  başlığında da belirtildiği  güdüldüğü  kabul edilmektedir.
        biçimi ile, belediyelerin veya bunlara
        bağlı kurumlann  kent içindeki yolla­    Bütün  bu ölçü ve sınırlamalara
        nn açılması, bunlann kanunda yeralan   rağmen,  belediyeler veya belediyelere
        ölçü boyutlannda  yapılması veya  ba­   bağh kurumlarca, görev ve yetkinin kö­
        kılması halinde, hemşerilerden yol har­   tüye kullanılmasmın  önlendiği de sa­
        camasına katılma payı alınacağını hük­   vunulamaz.  Çünkü,  akla gelen en ya­
        me bağlamaktadır.              kın ve kaba örnek, belediyelerin yol­
                               lan veya yaya kaldınmlannı  bozup ye­
          Belediye Gelirleri Kanununun «Pay-   niden yapmasıdır. Bu durumu  önleyen
        larm hesaplanması»  başlığı  altındaki   herhangi bir husus bulımmadığı  bilin­
        89 uncu maddesi:          \    mektedir.
          «Harcamalara  katılma paylan, bir     Belediye Gelirleri Kanununun 90
        proğram  dahilinde veya istek üzerine   mcı maddesi, yol harcamalanna  katıl-

        438
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13