Page 7 - TBB
P. 7

YOL HARCAMALARINA     KATILMA
                   PAYI  VE ÖZEL  ARABALAR                                      Ahmet  Sezai AYDIN      A Ç I K L A M A                  Amacımız, Belediye Gelirleri Kanu­
                             nunun Üçüncü  Kısmını teşkil eden, be­
        Resmi  Gazetenin  29  Mayıs 1981   lediye harcamalarma   katılma payları­
      gün ve 17354 sayısında yayımlanan ve   nın her biri üstünde ayn ayrı durmak,
      yürürlüğe konulan  2464 sayılı Belediye  ayrıntıya girmek değil, bunlardan yal-
      Gelirleri Kanununun   Üçüncü  Kısmı,   mz, «Yol harcamalarma  katılma payı»
      belediyelerce  yapılan  harcamalara    nı ele almak, bu husustaki kanun hü­
      «hemşeri  - yerdeş» lerin katılmalarını, kümlerine  değinmek  ve en önemlisi de
      belli bir oranda ödemede bulunmaları­   belediyelerin gerek çeşitli bütçe gelir­
      nı düzenlemektedir.             leri ve gerekse katılma payı sonucu ya­

        Bunların  türleri:            pılan yollardan hemşerilerin yararlan­
                             ma  durumunun   tartışılması  oluştur­
        a — Yol  harcamalarına   katılma   maktadır.
      payı, —M/86—,
        b — Kanalizasyon  harcamalarına      Değinilen durumun  yerine getiril­
      katılma payı, —^M/87 —,          mesinde,  önce  konuya  ilişkin kanun
                             hükümlerinin  ele alınması, olduğu bi­
        c — Su  tesisleri harcamalarına    çimi ile yazılması, sonra bunlann tar­
      katılma payı, —M/88—,            tışılması, kimi açıklamalarda bulunul­
                             ması  düşünülmektedir.  Gerek  kanun
        Kanunun   ilgili maddelerinde  üç
      tür olarak sayılmaktadır.          hükümlerinin  yazılması ve gerekse bu
                             hükümlerin  tartışılması sırasında orta­
        Belediye  Gelirleri  Kanununun     ya çıkacak görüşler üstünde durulması
      Üçüncü  Kısmını oluşturan katılma pa­   uygun  görülmektedir. Yazımızm  sonun­
      yı türlerinin her biri a3m madde ile ele da konuya ilişkin kendi düşünüş ve gö­
      alınmakta, bir bakıma  tanımı ya da   rüşlerimize  yer  verilmesi,  bunların
      açıklaması yapılmaktadır. Kanunun  86   maddeler  halinde  sıralanması yerinde
      ncı maddesinde  başlayan  ve 94 üncü   bilinmektedir.
      maddesinde  sona eren ve 9 madde ha­
      linde sıralanan hükümler  harcamala­   KONUYA   İLİŞKİN  KANUN
      ra katılma paylarını ele almakta, bun­  HÜKÜMLERİ
      ların hesaplanması, tahakkuk  şekli ve
      zamanı, ilgililere duyurulması, tahsili     Yol harcamalarma  ilişkin ana ve
      ve bu konuda düzenlenecek  yönetme­   önemli  hükümler  2464 sayılı Belediye
      likten söz edilmektedir.          Gelirleri Kanununda   bulunmaktadır.


                                                437
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12