Page 4 - TBB
P. 4

i
       olmayan  yerleşim birimlerinde lçe kur­   Malatya ili Eskimalatya  belediyesinin
       mak  suretiyle otomatik olarak beledi­   adı Battalgazi olarak değiştirilerek Bat-
       ye teşkilatlarının k u r u l m a s m ı zorunlu talgazi ilçesi kurulmuştur.
       hale getirmiştir. TÜRK  BELEDİYECİ­
       LİK DERNEĞİNİN,    Konrad  Adenauer      Samsun  ili Tekke belediyesinin adı
       Stiftung vakfı ile m ü ş t e r e k e n y a y ı n l a ­ T e k k e k ö y olarak değiştirilerek Tekke-
       dığı  «BELEDİYELERİMİZ»    kitabında   k ö y ilçesi. Ballıca belediyesinin adı 19
        son kanunlarla meydana gelen değişik­   M a y ı s olarak değiştirilerek Ondokuz-
        likler yer almadığı için, bu kitaptan  m a y ı s ilçesi kurulmuştur.
        yararlananlara yardımcı  olmak  ama­
        cıyla bu k ü ç ü k incelemeyi bu dergide   YENİ  K U R U L A N BELEDİYELER :
        y a y ı n l a m a y ı faydalı g ö r ü y o r u m .
                                 Y u k a r ı d a da belirttiğimiz gibi 3392
                               sayılı yasa Ue 1580 sayılı Belediye K a ­
          3392 sayılı kanunla Cumayeri  ve
        G ü m ü ş o v a belediyelerinin tüzel kişi­ nununun  7. maddesindeki   koşullar
        likleri kaldırılarak bu iki belde tek be^ a r a n m a k s ı z ı n yerleşim birimlerinin ya­
        lediye haline d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş ve Bolu sa ile ilçe haline d ö n ü ş t ü r ü l m e s i sonu­
                                   belediyeler
                                         kanunla
                                              k u r u l m u ş ­
                               cu
                                yeni
        ilinde Cumaova  adıyla bir ü ç e kurul­
        muştur. B u ilçede faaliyetini sürdüre­  lardır. B u şekilde kurulan belediyeler
        cek belediyenin a d ı da C u m a o v a ola­ a ş a ğ ı d a gösterilmiştir.
        caktır.                    1 —• A d a n a il merkezinde Seyhan ilçe
                                  belediyesi, (3306 s. Y a s a ile)
          Adana  ili Karaisalı ilçesine bağlı
        Karsantı belediyesinin adı A l a d a ğ ola­ 2 — A d a n a il merkezinde Y ü r e ğ i r il­
        rak değiştirilmiş ve A l a d a ğ ilçesi k u ­  çe belediyesi (3306 s. Y a s a ile)
        r u l m u ş t u r
                               3 — Bilecik Uinde Yenipazar ilçe be­
          Antalya  ilinde Z ü m r ü t k a y a bele­   lediyesi,
        diyesinin adı Kale olaraJc değiştirile­  4 — Bursa il merkezinde Osmangazi
        rek Kale ilçesi kurulmuştur.
                                  ilçe belediyesi (3391 s. Y a s a ile)
          A y d ı n ih Çubukdağı b u c a ğ ı n a b a ğ ­ 5 — Bursa il merkezinde Nilüfer ilçe
        lı Burhaniye belediyesinin adı Buhar-      belediyesi, (3391 s. Y a s a ile)
        kent olarak değiştirilerek Buharkent l­
                           i
        çesi kurulmuştur.               6 — Bursa il merkezinde Yıldırım ilçe
                                  belediyesi (3391 s. Y a s a ile)
          Eskişehir ili Beylikahır belediyesi­  7 — Gaziantep  il merfcezinde Şahin-
        nin adı Beylikoba olarak değiştirilerek,     bey ilçe belediyesi (3398 s. k.)
        Beylikoba üçesi kurulmuştur.
                               8 — Gaziantep  il merkezinde  Şehit
          İsparta ili Aksu b u c a ğ ı n a bağlı Y e ­ K a m i l ilçe belediyesi (3398 s. k.)
        nice belediyesinin a d ı A k s u olarak de-
        ğiştirilereik A k s u ilçesi kuınılmuştur. 9 — Giresun jl merkezinde Yağlıdere
                                  ilçe belediyesi,
          İçel ili Aydıncık b u c a ğ ı n a bağlı İs­
                                                  i
        kele belediyesinin adı Aydıncık olarak   10 — İstanbul il merkezinde Pendik l­
        değiştirilerek Aydıncık ilçesi k u r u l m u ş - çe belediyesi,
        tur.                      11 — İstanbul il merkezinde Küçükçek-
                                  mece ilçe belediyesi,
          Kocaeli ili Y a r ı m c a belediyesinin
        adı Körfez olarak değiştirilerek Körfez  12 — İstanbul il merkezinde Ümrani­
        ilçesi kurulmuştur.                 ye ilçe belediyesi.


        434
   1   2   3   4   5   6   7   8   9