Page 3 - TBB
P. 3

YENİ BÜYÜK  ŞEHİRLER  VE  103
                       YENİ  İLÇE                                        Fikri GÖKÇEER       GİRİŞ:                  izlediler 3391 s&yüı kanunla Bursa i l
                            merkezi; ide  Yıldırım, Osmangazi   ve
       İller İdaresi Genel Müdürü  oldu­   Nilüfer adıyla üç ilçe kuruldu ve Bur­
     ğ u m 1981 yılmda ilçe sayısı 572 idi. sa Belediyesi  Büyükşehir  Belediyesi
     Daha  sonra Aliağa ve Ceylanpmar l ­   haline dönüştü.  Bunuiı doğal sonucu
                        i
     çeleri kuruldu. Bımu Haınniye ve Ha­   olarak Bursa'da  merkez  ilçe kaldırıl­
     cılar belediyelerinin birleştirilerek Ada­ mış oldu. 3398 sayılı kanunla Gazian­
     na il'ine bağlı Düziçi ilçesi üe, Muğla tep i l merkezinde Şehit Kamil ve Şa-
     iline bağlı Dalaman ilçesinin kurulma­  hinbey  ilçeleri kuruldu. İl belediyesi
     sı izledi. Daha sonra ANKARA Büyük-   Büyükşehir  Belediyesi  haline  geldi.
     şehir Belediyesi hudutları içinde Keçi­  Merkez  üçe kaldırüdı. 3399 sayılı ka­
     ören ve Mamak  ilçeleri kuruldu. Aynı  nunla Konya  i l merkezinde  Karatay,
                        i
     kanunla Sincan ve Gölbaşı beldeleri l ­  Selçuklu ve Meram  adıyla üç üçe ku­
     çe haline getirildi. Bu ilçeler kurulur­ ruldu, Konya Belediyesi de Büyükşe­
     ken merkez ilçe Altındağ hudutları içi­ hir Belediyeleri arasına katıldı. Bu su­
     ne alınmak  suretiyle Ankara'da mer­   rette büyükşehir  belediyesi statüsüne
     kez ilçe kaldırılmış oldu. Böylece mer­ geçen belediyelerin  sayısı İzmir'le be­
     kez Uçesi olmayan İstanbul iline An­   raber 7'ye  joikselmiş oldu.  Izmirde
     kara i l i de eklenmiş oldu.        merkez  ilçe 103 ilçenin kurulduğu ya­
                            sa üe Konak adıyla yeni bir ilçenin ku­
       6 Kasım 1983  seçimlerinden  son­   rulması suretiyle kaldırılmış oldu. Ada­
     ra, üçe kurulması çalışmalarına geçil-  na, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul
     mişse de 14 ilçe kurulmasına Uişkin ya­ İzmir ve Konya i l merkez belediyeleri
     sa tasarısı TBMM'ne sevkedilemediğin-   büyükşehir  belediyesi  statüsüne  gir­
     den yasalaşma  olanağma  kavuşamadı.
                            dikten sonra buralarda 3030 sayılı ka­
                            nun  uygulanmaya  başladı.
       YENİ  BÜYÜK   ŞEHİRLER:
                               YENİ  103 İLÇENİN
                 g
       İlk olarak 5.6.1986 ün ve 3306 sayı­    BELEDİYELERİMİZE   ETKİSİ s
     lı Kanunla Adana  i l merkezinde Sey­
     han ve Yüreğir adıyla i k i ilçe kurula­   19 Haziran 1987 gün ve 3392 sayüı
     rak Adana  Belediye'side Büyük  Şehir   kanunla kurulan  103 yeni ilçenin faali­
     Belediyesi statüsüne kavuştu ve Ada­   yete geçmesi Bakanlar Kurulu  Kararı­
     na merkez ilçesi kaldırıldı. Bunu 18.6. na bırakılmıştır. Bu kanun bazı bele­
     1987 gün ve 3391, 20.6.1987 g ü n ve 3398, diyelerin isimlerini değiştirmiş, bazüa-
     20.6.1967 gün ve 3399 sayılı kanunlar  r m ı birleştirmiş, bazı belediye teşkilatı

                                               433
   1   2   3   4   5   6   7   8