Page 10 - TBB
P. 10

dır. Bu işlerin yalnız üçünden katılma    Kentte oturan her kişi, belediyece
        paja alındığı görülmektedir. Bunlar Be­  kente getirilen sudan yararlanacaktır.
        lediye Gelirleri Kanununda;         Bu yararlanma  sırasmda  susam  israf
          aı — Yol harcamalarına   katılma   edilmemesi, tutumlu ve ölçülü kullanıl­
        payı,                     ması da istenilen durumlardan  birisi­
                               dir. Her ne kadar harcanan suyun be­
          b — Kanalizasyon   harcamalarına    deli ilgililerden alınmakta ise de, ger­
        katılma payı,                çekte kullanılan susrun, özellikle kirli
                               suların bir yerlere, uzaklara akıtılması
          c —'Su  tesisleri harcamalarına    gerekmektedir.  Kirli suların başka yer­
        katılma  payı, biçiminde  yeralmakta-   lere götürülmesi de ayrıca kanalizas­
        dır.
                               yon yapımına  neden olmaktadır. Böyle
          Kanun  hükümlerinin   tartışılması  bir yola gidilmesi, kentlerde kanalizas­
        biçiminde bir başlık altında, 2464 sayılı  yon yapılması aşın ölçüde emek ve pa­
        Belediye Gelirleri Kanununun  «Harca­   raya ihtiyaç göstermektedir.
        malara  Katılma  Payları» ana başlığı     Gerek su ve kanalizasyon, gerek­
        altındaki 86 ncı ve bunun arkasından   se, yol yapımı, o kentte oturan ya da
        gelen öteki madde hükümlerinin  tartı­  bulunan  herkesin ihtiyacını  karşıla­
        şılması gibi bir anlam akla gelmekte   maktadır. Bunların her biri de birer ka­
        ise de, üstünde durulacak husus çok da­  mu hizmeti olarak sunulmaktadır.  Bun­
        ha geniş kapsamlı görünmektedir. As-   ların yanında önemli görülen öteki bir
        İmda belediyeler hemşerüerine  bir yı-  husus da, bu hizmetlerden en çok bina
        ğm hizmet vermektedir. Ancak, bu  hiz­   ve arsa sahiplerinin yararlanmasıdır.
        metlerden yalnız üçü konusunda  katü-   Bu üç konu, yani katılma  payı, bina ve
        ma  payı isteme gibi bir yola gitmek­  arsa sahiplerinden alınmaktadır.
        tedir.
                                 2 — Kanalizasyon   harcamalarına
          Belediyelerce  harcama   yapılan,   katılma payı adı ile yerdeşlerden bir
        sonra dönülerek, bu harcamalara  kar­   para alınması, bu tür tesisin kullanıl­
        şılık hemşerilerden bir kısmmm  «katıl­  masından  çok, bakım ve onarımı  ile
        ma payı» adı ile geri alınmasmm da­   eskimesinin  karşılanması amacına  da­
        yanağı, «yai'arlanma»  olarak belirtil­  yanmaktadır.  Aslında, kentlerde  ya­
        mektedir. Yalnız yararlanma  sözünün   pılan  kanalizasyon, yerel bir hizmet
        yeterli bulunacağı düşünülemez;  daha   olarak o yerde oturan herkesin üıtiya-
        başkalarının da  olacağı akla gelmek­   cmı karşılamakta  ise de, arsa ve bina
        tedir. Doğrusu,  belediyelerce yapılan   sahiplerinin yararlanmasının  daha da
        hizmetlerin hemen  hepsinden   yarar­   çok olduğu kabul edilmektedir. Çünkü,
        lanılmaktadır. Katılma  payı alman ve   bunların bina ve arsaları bir değer ka­
        yukarıda sayüan  üç konu üstünde ay­   zanmakta,  çevresi  temizliğe  kavuş­
        rı ayrı durulmasmda  yarar düşünül-   maktadır. Bu yüzden  olacak, kanalizas­
        lîiektedir.                  yon harcamalarına  katılma payı da, bi­
                               na ve arsa sahiplerinden alınmaktadır.
          1 —• İçme ve kullanma  suyu temin
        edUmesi, bu konuda bazı tesislerin ya­    İnsanoğlu, yeryüzünün  en çok pis­
        pılması,  hemşerilerin su  ihtiyacının   lik üreten canlısı olduğundan, kanali­
        karşılanması amacı  güdülmekte,  böyle   zasyon yapımı ve çöp toplama işi ayn
        bir hizmet yerine getirilirken belediye-' bir önem taşımaktadır. Akabilen, akı-
        lerce harcanan paranın bir kısmmın l­    tılabilen pislikler kanalizasyon aracılı­
                           i
        gililerden alınması yolıma gidilmekte­   ğıyla, ötekiler toplama ile bir yerlere
        dir.                     götürülmekte,  oralarda  yokedilmeye

        440
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15