Page 9 - TBB
P. 9

razlan, bir üst disiplin amirinin olma­  netmelik 30.1.1986 günlü resmî gazete­
    ması  halinde, inceleyip karara bağla­   de yayınlanmıştır. İşte her belediyenin
    maktır.                    bu hükme müsteniden  bir özel yönetme­
                            lik çıkarıp disiplin amirlerini tespit et­
       Belediye memurları  hakkında, me­   mesi gerekir. 16 mcı maddede  beledi­
     murluktan çıkarma  cezası verme yetki­  yelerde belediye başkanlarının  beledi­
     si İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin ku­ ye teşkilatındaki diğer disiplin amirle­
     ruluna aittir. Belediye personeli üzerin­ rine göre en üst diisplin amiri oldukları
     de bir nev'i idari vesayet uygulama ni­ belirtilmiştir. Küçük belediyelerimize
     teliğinde olan bu yetkinin dayanağı yö­ kolaylık  olmak üzere bir  yönetmelik
     netmeliğin 8 inci maddesidir. Bunu, ida­  taslağı aşağıya konmuştur. Her beledi­
    rî vesayetin açık bir kanun hükmüne    ye kendi kuruluş ve görev özelliğine gö­
     dayanması  gerektiği ilkesiyle bağdaştır­ re gerekli değişiklik yaparak böyle bir
     mak mümkün  değildir.
                            yönetmeliği  belediye mechsinin   mü­
       En küçük belediyenin dahi disiplin  zakeresinden  geçirerek yürürlüğe koy­
    kurulu  üye sayısı beş olduğuna  göre   malıdır. Esasında GEÇİCİ 1 inci madde­
    yönetmeliğin  10 uncu maddesine  göre   ye göre kurumların  (belediyelerin) bu
     toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.  özel yönetmelikleri işbu  yönetmeliğin
     Yanî tam sayısı beş üye olan disiplin  yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
     kurulu üç üye ile toplanabilir. Maddede,  yürürlüğe  koymaları gerekirdi.
     görevi başında bulunmayan  üyenin ye­
     rine vekilleri, seçimle gelenlerin yerine DİSİPLİN  AMİRLERİ   YÖNETMELİĞİ
     ise yedekleri katılır denilmektedir. Se­
     çimle gelenlerin yerine yedeklerin katı­   A m a ç :
     lacağı hükmünün  belediyelerle ilgisi ol­   Madde  1 — Bu yönetmeliğin  amacı
     maması  gerekir. Çünkü disiplin kurulu­  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
     na katılan seçilmiş iki üye olduğuna ve 134 üncü maddesi ve «Disiplin Kurulları
     belediye encümenide kendi üyeleri ara­  ve Disiplin Amirleri Hlkkmda Yönetme­
     sından bu iki üyeyi seçmeye mecbur bu­   lik» in değişik 16 mcı maddesi ile geçici
     lunduğuna  ve 77 inci maddeye görede   birinci maddesi gereğince      be­
     belediye encümenleri için yedek üyelik  lediyesi personelinin disiplin amirlerini
     bahsa konu  olmadığına  göre, seçilmiş  belirlemektir.
     üyelerin mazeretleri dolayısiyle katıla­
     mamaları  halinde diğer üyelerin teşkil    Kapsam:
     edeceği nisapla disiplin kurulunun top­
     lanması gerekir.                 Madde  2 — Bu yönetmeliğin  hü­
                            kümleri       belediyesinde görev­
       Disiplin cezaları ile ilgili diğer bir li personel hakkında uygulanır.
     hususta disiplin amirliği  konusudur.
     657 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi­     Disiplin Amirleri:
     nin öngördüğü  disiplin kurulları  ve
     disiplin amirleri hakkındaki yönetmeli­    Madde  3 — Belediye başkanı per­
                                           bütün
                                belediyesinde
                                       görevli
     ğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu
     meyanda  yönetmeliğin  16 mcı madde­   sonelin en üst disiplin amiridir.
     sinde yapılan değişiklik ile kurumların    Belediye başkan  yardımcıları bele­
     kuruluş ve  görev özelliklierine göre   diye  Kanununun  88 inci maddesinde
     hazırlayarak yürürlüğe  koyacakları ö-   zikredilmiş olan belediye baş amirleri
     zel yönetmeliklerle disiplin amirlerini  kendilerine sicil yönünden veya  idarî
     tespit etmeleri gerekmektedir. Değişik­  bakımdan  bağlı memurların   disiplin
     lik ile ilgili hükümleri ihtiva eden yö­ amiridirler.


                                               199,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14