Page 8 - TBB
P. 8

125 İnci madde disiplin cezası uygu­ kanına aittir. Buna mukabil disiplin a-
        lanacak fi'iUeri saymıştır. Bu maddeye  mirinin k i m olduğu ve disiplin kurulla­
        göre uyarma, kınama,  aylıktan kesme,   rının nasıl teşkil edileceği hususunun
        kademe  ilerlemesini durdurma  ve dev­   134 üncü maddenin 2670 sayılı Kanun­
        let m e m u r l u ğ u n d a n çıkarma olmaJc la değişik şekline göre, bir yönetmelik­
        üzere beş türlü disiplin cezası vardır. le belirtilmesi gerektiğinden «Disiplin
                               Kurulları ve Disiplin amirleri Hakkın­
          126 ıncı madde disiplin cezası ver­  da Yönetmelik» çıkarılmış ve bu yönet­
        meye  yetkiL amirleri ve kurulları be­  melik 24.10.1982 gün ve 17848 ayıh Res­
                                               s
        lirtmiştir. Bu middeye göre, uyarma,   mî Gazete'de yayınlanmış  daha  sonra­
                      c
        kınama  ve aylıktan kesme ezalarını di­  da bu yönetmeliğin  bazı  maddelerini
        siplin am'rleri, kademe  ilerlemesinin   değiştiren ve bir maddesinide yürürlük­
        durdurulması  cezasını disiplin kurulun­  ten kaldıran ek yönetmelikte 30.1.1986
        dan karar alındıktan sonra atamaya yet  gün ve 19004 sayılı Resmî Gazete'de ya­
        kili amir, devlet memurluğundan   çı­  yınlanmıştır.  Bu yönetmeliğin  4 üncü
        karma  cezasını ise Yüksek Disiplin Ku­ maddesinin  V paragrafının  (B) bendi­
        rulu, vermeye yetkilidirler.
                               ne  göre, Büyük Şehirler müstesna, di­
          Disiplin ile lgili diğer maddelerden  ğer belediyelerde disiplin kurulu, bele­
                i
        127 inci madde zaman aşımını, 128 inci  diye başkanının veya görevlendireceği
        madde  karar süresini, 129 uncu mad­   yardımcının başkanlığında, belediye ka­
        de Yüksek Disiplin Kurullarının ka:-a^  nununun  88 inci maddesindeki  daire
        usulünü, 130 uncu madde savunma  hak­   baş amirleri ile belediye encümeni üye­
        kını, 131 inci madde cezai kavuştum'.a, lerinin kendi  aralarından bir yıl için
        ile disiplin kavuşturmasının bir arada  seçecekleri i k i üyeden kurulur. Beledi­
        yürütülmesini, 132 inci madde disiplin  yelerimizin Yüzde  sekseninde Belediye
        cezalarının  uygulanmasını   133 üncü   Kanununun   77 inci maddesine göre se­
        madde  disiplin cezalarının bir süre .=on- çilmiş üye adedi i k i kişidir. Buna göre
        ra sicilden silinmesini, 134 üncü madde bu tür belediyelerde  encümeni  teşkil
        disiplin kurulları ve disiplin anurlenni edenler aynı zamanda  disiplin kurulu
        135 inci madde disiplin cezalarına karşı üyesidirler. Ancak encümene  seçilmiş
        itiraz edilecek makam ve mercileri ve  üye adedi ikiden fazla olması halinde
        136 mcı maddede itiraz süresini ve ya­  encümen  bunlardan  disiplin kuruluna
        pılacak işlemleri düzenlemiş bulunmak­   katılacak olan iki üyeyi belirleyecektir.
        tadır.                     Bu bakımdan  seçilmiş üye adedi ikiden
          Bu hükümler  içinde belediyeleri ya­ fazla olan belediye encümenlerinde, en­
        kından ilgilendirenler 126 ile 134 üncü  cümen üyeliğine seçilme, aynı zamanda
        maddelerdir.                  disiplin kurulu üyesi olmak demek de­
                                ğildir.
          126 ıncı maddede  hangi  cezanın
        hangi makam  ve merci tarafından ve­     Bu şekilde teşekkül eden  disiplin
        rileceği belirtilmiştir. Bu makam ve mer kurulunun  görevi yönetmeliğin  8 inci
        çiler; disiplin amirleri, tayine yetkili  maddesine  göre;
        amirler, disiplin kurulları ve Yüksek
        Disiplin kurullarıdır. Tayine yetkili a-    Belediye memurlarından   hakların­
        mir bellidir. Her kurumun kuruluş ka­   da kademe ilerlemesinin durdurulması
        nununda  tayine yetikli makam ve mer­   cezası verilecek olanlar hakkında almış
        ciler belirtilmiştir. Meselâ belediyelerde olduğu kararı, tayine yetkili amire bil­
        b ü t ü n belediye memurlarının  tayini   dirmek,
        yetkisi (Büyükşehir belediyeleri Genel     Disiplin amirleri tarafından verilen
        Sekreterleri müstesna)  belediye  baş­   uyarma  ve kınama cezalarına karşı t i -
                                                   i
        198
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13