Page 7 - TBB
P. 7

Tali memurların  birinci tezkiye a-  rılmalarını, 118 inci maddesi itiraz haJc-
    miri daireleri başkanları, ikinci tezki­ kmı, 119 uncu maddesi olumlu ve olum­
    ye amiri başkan yardımcıları ve üçün­  suz sicili, 120 inci maddesi olumsuz si­
    cü tezkiye amirleride belediye başkan­  cil alma halini, 121 inci maddesi sicil
    ları.                     yönetmeliğinde  bulunacak   hususları,
      Daireler baş amirlerinin birinci tez­ 122 inci maddesi takdirname  durumu­
    kiye amiri başkan yardımcıları, ikinci  nu ve 123 üncü madeside ödüllendirme­
    tezkiye amirleride belediye başkanları,  yi düzenlemişlerdir.  Maddeler  açıktır
    olabilir.                   bu bakımdan  ayrı bir izahı gerektirme­
                           mektedirler. Yalnız ödüllendirmeye iliş­
      Başkan yardımcısı birden fazla ise,  kin 123 üncü madde   ödüllendirmeyi
    belediye başkanı tarafından  belediye   ilgili Bakanın uygun  görmesi  şartına
    kanununun  101 inci maddesine müste­   bağlamıştır. Bu bakımdan bu maddenin
    niden yapılmış olan görev taksimi na­  belediyeler personel] bakımından  uy­
    zara alınır ve her başkan yardımcısına  gulama  imkânı bulunmamaktadır.   Ma­
    kendisine bağlı daire personeli hakkın­  hallî idareler personeli için ilgili bakan
    da tezkiye amirliği görev ve yetkisi ta­ İçişleri Bakanıdır diye tasrih edilse idi
    nınır.                    idari vesayet makamının tasvibi ile be­

      Sicil ile ilgili olan bu tüzükler ve be­ lediyeler personelinede bu imkân sağ­
    lediyece yapılacak tezkiye amirliği yö­  lanmış olurdu. Kanunda  yapılacak  de­
    netmeliği memur  hakkında  sicile müs­  ğişiklikler sırasında bu eksiklik gideri­
    teniden  yapılacak işlemlerin  hukukî   lirse devlet memurları ile mahallî ida­
    dayanağını teşkil eder. Nitekim Danış­  reler memurları arasında ödülUendirme
    tay 5 inci dairesi 15.6.1965 gün ve E. farkı ortadan kalkmış olur.
    1963/4842 K. 1965/1299 sayılı karan ile;   Kanunun  ilk tedvini sırasında bele­
    usulüne uygun  doldurulmamış  tezkiye   diyeler personeli kapsama  dahil olma­
    varakalarına istinaden tesis edilen mua­   dığından  bazı boşluklar ve eksiklikler
    meleyi ilgilinin müracaatı üzerine iptal bulunmakta,  içtihadı ve idarî yorumla
    etmiştir. Bir üst dereceye terfi edecek bunlarm  bir kısımları doldurulmakta
    olan ilgili hakkında, birinci yıl için hiç bazıları hakkındaki boşluk ise devam
    tezJciye varahası doldurulmamış, ikinci  etmektedir, ödüllendirmeye  ait 123 ün­
    yıl tezkiye varakasını ise sadece kay­  cü maddedeki  eksiklik ile belediye me­
    makam  doldurmuş  vali ikinci tezkiye  murlarının  belediye kanununun  96 in­
    amiri olarak kanaatini belirtmemiş, sa­  ci maddesine göre belediye başkanı ta­
    dece üçüncü yıl tezkiyeleri üzerine l ­  rafından tayin edildikten sonra bu ta­
                       i
    gili hakkında olumsuz işlem yapılmış­   yinlerin belediye  meclisinin tasvibine
    tır, îşte beşinci daire memurların yeter- sunulması hususu bu mahiyettedir. Dev­
    likleriinin takdiri hakkındaki tüzüğün   let Personel Hey'etide, belediye perseli-
    II inci maddesindeki, tezkiye kâğıtları  de 657 sayılı Kanunun kapsamına  alın­
    tamam  olmadıkça  yeterlik belirtileme-  masına  rağmen,  tayinleri  konusunda
    yeceği hükmüne  müsteniden  ilgili hak­  belediye kanununun  96 mcı maddesin­
    kındaki olumsuz işlemin iptalini karar­  de öngörülen belediye meclisinin tasvi­
    laştırmıştır.                 bine sunma  yönteminin  devam  ettiği
      657 sayılı Kanunun 113 üncü mad­   görüşündedir.
    desi sicil raporlarında belirtilecek hu­   Belediye  personeli ile ilgili diğer
    susları, 114 üncü maddesi sicil not def­ bir hususta disiplin cezası konusudur.
    terinde  bulunacak  bilgileri, 115 inci  657 sayılı Kanunun 7 inci bölümünü  teş­
    maddesi  sicil raporlarının doldurulma­  kil eden 124-136 mcı maddeleri disiplin
    sını, 117 nci maddesi memurların uya­  cezalarına ilişkiodlr.


                                              197
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12