Page 6 - TBB
P. 6

zaruridir. O da belediye başkanıdır. An­  TEZKİYE  AMİRLERİ   YÖNETMELİĞİ
         cak başkan yardımcılığı bulunan beledi­
         yelerin daire baş amirlerinin  birinci     Amaç:
         tezkiye amirliği ytîtkisi başkan yardım­    Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı,
         cısına tanınırsa belediye başkamda bun  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu­
         ların ikinci tezkiye amiri olur. Bazı be­ nun 39 uncu maddesinin (f) fıkrasına
         lediyelerin ki veya üçlü tezkiye amirli­  göre çıkarılmış  bulunan  «T.C. Emekli
              i
         ği sistemini gerçekleştirmek için zorla­ Sandığı Kanununa  Tabi Memur ve Hiz­
         maya baş vurdukları bu mayanda daire   metlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye
         baş amirlerinden birisine diğerine naza­ Şevki Hakkında  Tüzük» ün 5 incj mad­
         ran üstünlük payesi tanımak suretiyle   desi gereğince (Şayet 657 sayılı Kanu­
         başka bir daire baş amirine ait tezkiye nun 121 inci maddesine göre çıkarılması
         varakasını doldurma  görevi verdikleri   gereken Sicil Yönetmeliği çıkarsa o tak­
         (meselâ muhasibe ait tezkiye varakası­  dirde kanunî dayanak olarak o yazılır)
         nı başkâtibe doldurtmak gibi) bize ula­        belediyesi personelinin tez­
         şan bilgilerden anlaşılmaktadır. Beledi­  kiye amirlerini belirlemektir.
         ye daireleri baş amirleri arasında hiyer­
         arşi bahsekonu olmadığına göre bu tür    Kapsam:
         davranış sakattır. Yönetimde ahenksiz­
        liğe neden olacak niteliktedir. Aslında    Madde  2 — Bu yönetmelik hüküm­
         gerekte yoktur. Çünkü halen uygulan­   leri        belediyesinde görev ­
        makta  olan tüzüğün II inci maddesinin   li personel hakkında uygulanır.
         son fıkrasında yer almış olan «Üstünde,
                            i
         tezkiye varakası doldurmaya yetkili ki     Tezkiye Amirleri:
        amir  bulunmayan  memur  ve hizmetli­     Madde  3 —         belediye­
        ler için birinci tezkiye amirinin kanaati sinde çalışmakta olan personelden;
         ile iktifa olunacağı gibi ki dereceye ta­
                     i
        bi memur ve hizmetlilere ait varakalar­    A)  Tali personelin, birinci tezkiye
        da da üçüncü tezkiye amiri bulunmadı­   amiri çalışmakta olduğu dairenin daire
        ğı takdirde, kanaatlarda  ayrılık olsa  baş amiri, ikinci tezkiye amiride bele­
        dahi ikinci tezkiye amirinin kanaatma   diye başkanıdır.
        İtibar edilir.» hükmü konuyu hal etmiş­
        tir.                        B)  Daire baş amirlerinin tezkiye
                                amiri ise sadece belediye başkanıdır.
           Bu hükümlere  göre belediyeler bün­
        ye ve teşkilât durumlarına göre halen     Yürürlük!
        uygulanmakta  olan, T.C. Emeklj Sandı­    Madde  4 — Bu yönetmelik belediye
        ğı ile ilgili Memur ve Hizmetlilerin Si­ meclisinin müzakere  ve  kabulünden
        cilleri Üzerine Emekliye Şevki Hakkın­   sonra mutat vastalarla yapılacak ilân­
        daki Tüzüğün  5 inci maddesine veya   dan sonra yürürlüğe girer.
        657 sayılı Kanunun 121 inci maddesine
        müsteniden  çıkarılacak  olan Sicil Yö­    Yürütme t
        netmeliğinin mahsus  maddesine  istina­
        den tezkiye amirlerini tespit eden bir    Madde  5 —^ Bu yönetmelik hüküm­
        yönetmeliği  belediye meclisinden geçi­   lerini belediye başkanı yürütür.
        rerek uygulamalıdırlar. Şimdiye  kadar     Belediye teşkilâtında başkan  yar­
        böyle bir yönetmelik yapmamış   olan   dımcılığı varsa bu takdirde yönetmeli­
        belediyelerimize kolaylık olmak  üzere   ğin üçüncü maddesine  başkan yardım-
        bir yönetmelik tasarısı örnek olarak ve­ cısıda konarak o da tezkiye amiri ola­
        rilmiştir.                   rak devreye dahil edilebilir. Meselâ;

         loe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11