Page 5 - TBB
P. 5

rinin kimler olacağmm  bir yönetmelik­   murlar için birinci  tezkiye amirinin
                                             i
    le tespiti gerekir.»             kanaati ile iktifa olunacağı gibi ki de­
                            receye tabi memurlara ait varakalarda
       Bu madde   hükmüne  müsteniden    da üçüncü tezkiye amiri  bulunmadığı
    kurumlar  sicil amirlerini saptayan yö­  takdirde, kanaatlarda aykırüık olsa da­
    netmelikler  çıkarmışlar isede bir çok  hi ikinci tezkiye amirinin kanaacına iti­
    küçük  belediyeler bunu  yapmamışlar­    bar edileceği, onbirinci maddenin son
    dır.                      fıkrası gereğidir.
       5434 sayılı sayılı kanuna göre bele­
                                           I
    diyelerde Emekli Sandığma tabi kurumr      İşte bu tüzüğün 5 inci ve I inci mad­
    lardan  madut  olduklarından  mezkûr    deleri belediyeleri yakından ilgilendir­
    yönetmeliğin  her belediyece kendi bün­  mektedir. Belediyelerimiz bünye  ve teş­
    yesine ve teşkilâtına gö.re düzenlenme­  kilât bakımından  çok farklı durumda
    si gerekir.                  olmakla  beraber sayısal yönden daire
                            baş amirleri  muhasip  ve başkâtipten
       Kurumların  yapacakları  bu yönet­   ibaret olan belediyeler büyük çoğunlu­
     meliklere kendi iş ve bünyelerinin özel­ ğu teşkil etmektedir. Bunlar dışında iş
    liğine göre bu tüzüğe bağlı gizli tezkiye hacmi daha fazla olan bir kısım bele­
     varakasmdaki  sorulara gerekli gördük­   diyelerde mühendis bulunmakta  bir kı-
    leri ilâveleri yapabilecekleri yine 5 inci  sımlarmda da hiyerarşide daire baş a-
     maddenin  son fıkrasında belirtilmiştir.
                            mirlerinin üstünde sayabileceğimiz baş­
       Tüzüğün  6 ıncı maddesine göre mü­   kan yardımcısı bulunmaktadır.  1580 sa­
     fettişlerle teftiş yetkisini haiz bulunan­ yılı Belediye Kanununun 88. Ci madde­
     larda muamele  ve işlemlerini teftiş et­ sinde zikredilen daire baş amirlerinin te-
     tikleri memurlar hakkında edindikleri   mammı  ihtiva eden belediye adedi yüzü
     bilgi ve kanaatlara göre gizli rapor dü­ bile bulmamaktadır. 1719 belediye ara­
     zenleyerek memurun  gizli tezkiye va­  sında sayı itibariyle bunlar azınlık teş­
     rakalarını muhafaza  ile mükellef ma­   kil ederler. Bu tür teşkilâtn belediyeler­
     kamlara göndereceklerdir.          de memurların  tezkiye varakaları ko­
                            nusunda,  devlet memurlarının bir çok­
       Tüzüğün  7 inci ve 8 inci maddeleri ları için olduğu gibi, üçlü veya ikili tez­
     tezkiye varakalarının  doldurulmasına    kiye amiri yöntemini uygulama olanağı
     ve saklanmasına  aittir.
                            mevcuttur.  Asıl güçlük eksik teşkilâtlı
       9 uncu maddesi gizli tezkiye vara­  küçük belediyelerde kendini göstermek­
     kalarına veya raporlara garaza binaen   tedir. Bunlarda, daha güvenceli bir sis­
     veya hususî maksatla  hakikata aykırı   tem olmisına rağmen, üçlü tezkiye amir­
     mütalâa yazdıkları anlaşılanlarla bun­   liği yöntemini uygulama imkânı  genel­
     ların münderecatını ifşa edenler hak­   likle yoktur. Ancak tali memurlar için
     kında kavuşturma  yapılacağını öngör­   ikili tezkiye amirliği yötemini uygula­
     mektedir.                   ma  imkânı vardır. Meselâ, tahsildarın,
       II inci maddeye göre birinci ve ikin­ tahakkuk ve tahsil memurlarının birin­
     ci tezkiye amirlerinin neticeye ait ka- ci derece tezkiye amirliği yetkisini mu­
     naatlarının birbirine aykırı olması ha­  hasebeciye, yazı işleri personelinin bi­
     linde, tezkiye varakasının varsa üçüncü  rinci tezkiye amirliği yetkisini başkâti­
     tezkiye amirine gönderilerek o memur   be ve ikinci tezkiye amirliği yetkisinide
     hakkındaki  kanaatini yazması istenile­  belediye başkanına  tanımak  mümkün­
     cek ve bu amirin kanaatma itibar olu­  dür.
     nacaktır.                     Fakat  daire baş amiri durumunda
       Üstünde,  tezkiye varakası doldur­   olan muhasebeci ve başkâtip gibi perso­
     maya  yetkili iki amir bulunmayan me­   nel için bir tezkiye amiri ile yetinmek

                                               195
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10