Page 4 - TBB
P. 4

1947 yılında çıkarılmış  bulunan   ğin bir an önce yayınlanması  zaruri­
         «Memurların   Yeteneklerinin  Tespiti   dir. Çünkü, 243 sayılı Kanun Hükmün­
         Hakkında  Tüzük» ün kanunî  dayanağı   deki Kararnamenin  21 inci maddesi 657
         olan 4598 sayılı Kanun 3656 sayılı Ka­ sayılı Kanunun  119 uncu  maddesinide
         nunun  ek ve tadilini teşkil ettiğinden değiştirmiş, sicil raporları için not sis­
         kanunî dayanağı ortadan kalkmış  olan   temini benimsemiş, sicil notu ortalama­
         tüzüğün uygulama  imkânını  kaybetmiş   sı 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olan­
         olması gerekir isede Devlet Memurları   ların olumlu, 60 ın altında olanlarında
         Kanununa  eklenmiş olan GEÇİCİ 20 inci   olumsuz  sicil almış sayılacağını belirt­
         maddeye  «Bu kanunda  öngörülen tüzük   miş, ve yine Kanun Hükmündeki   Karar­
         ve yönetmelikler yürürlüğe konulunca­    namenin  2 inci maddesi ile kanunun 37
         ya kadar, bunlara tekabül eden eski ka­  inci maddeside değiştirilerek «Bu kanun
         nun, tüzük ve yönetmelikler lıükümle-   hükümlerine  göre öğrenim  durumları,
        rinin uygulanmasına   devam  olunur.»   hizmet sınıfları ve görev unvanları iti­
        hükmü  konmuş  bulunduğundan   ve bu   bariyle azamî yükselebilecekleri dere­
        kanunun  243 sayılı Kanun Hükmünde­    celerin dördüncü  kademesinden   aylık
        ki Kararnamenin  23 üncü maddesi ile   almaya  hak kazanan  ve son altı yıllık
         değişik 121 inci maddesinde öngörülen   sicil notu ortalaması doksan ve daha
         Sicil Yönetmeliğide çıkarılmamış oldu­   yukarı olanlardan son sicil notu olum­
         ğundan hem  kanunî dayanağı  4598 sa­  lu bulunanların kazanılmış hak  aylık­
         yılı kanun olan memurların yeterlikleri  ları kadro şartı aranmaksızın bir üst
        Hakkındaki  Tüzük  hemde  5434 sayılı  dereceye yükseltilir.» hükmünü  getir­
        T.C. Emekli Sandığı Kanununun  39 un­   miştir.
        cu maddesinin  (f) fıkrasına göre çıka­    121 inci maddede zikredilmiş bulu­
        rılmış bulunan T.C. Emekli Sandığı ile  nan sicil Yönetmeliğinin bir yıl içinde
        İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri  çıkarılmasına  dair, 243 sayılı Kanun
        üzerine Emekliye  Şevkleri Hakkındaki    Hükmündeki   Kararnamenin   Geçici 2
        Tüzük,  yürürlükte bulunmakta  ve  bu   inci maddesine hüküm  konmuş  olması­
        bakımdan  hem devlet hemde  belediye-   nın nedeni işte kanunun 37 inci madde­
        İBr memurlarının  sicil işlemleri halen  sine işlerlik kazandırmak içindir. Sicil
        bu tüzüklere göre ykrütülmektedir.
                                Yönetmeliğinin  çıkmaması   yüzünden
           Şu varki  12.12.1984 gün ve 18603  memurların  1986 yılı ocak ayı sicil va­
         sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan  rakaları yine eski esasa göre düzenlen­
        243 sayılı Kanun Hükmündeki  Kararna­    miş böylece kanunun  öngördüğü  hak,
        menin  GEÇİCİ  2 inci maddesine  «Bu   yönetmeliği çıkarmamak  suretiyle askı­
        kanun  hükmündeki  kararnamenin  ön­   ya alınmış, geçiktirilmiştir. Çıkacak yö­
        gördüğü  yönetmelikler Devlet Personel   netmeliğe bunu  telâfi edici geçici bir
        Başkanlığınca  en geç bir yıl içinde ha­ hüküm konması  temennimizdir.
        zırlanarak uygulamaya  konulur. Bu sü­      Bu geçikme nedeni ile sicil varaka­
        re zarfında uygulanmakta  olan mevcut   larının T.C. Emekli Sandığı Kanununun
        tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması­    39 uncu maddesinin (f) fıkrasına müs­
        na devam  edilir.» hükmü konarak dev­   teniden çıkarılmış bulunan tüzüğe gö­
        let personel dairesine müddetli görev   re doldurulmasına  devam  olunmakta­
        verilmiş, bu dairece hazırlanıp Bakan­   dır.
        lar Kuruluna sevkedilmiş  olan Sicil Yö­    İşbu tüzüğün 5 inci maddesine gö­
        netmeliği, geçici ikinci madede öngö­   re «  teşkilâtın icaplarına göre kim­
        rülen süre geçmesine rağmen, bu yazı­   lerin birinci ve ikinci tezkiye amiri ola­
        nın kaleme alındığı tarihe kadar kabul  cağı ve icabı halinde kanaatlarına mü­
        edilip yayınlanmamıştır. Bu yönetmeli­   racaat edilerek üçüncü tezkiye amirle-

         194
   1   2   3   4   5   6   7   8   9