Page 3 - TBB
P. 3

Belediye    Personelinin     Sicil  Sistemi   ve  Disiplin


     Cezası    Uygulaması                                     Yazan: Osman MERİÇ       Belediye personelinin işe alınması,  yannamesi  bu sicil dosyasına konulacak
     yükselmesi, takdiri ve tecziyesi ile ilgili  m inci maddeye görede ehliyetlerin tes­
     hususlar evvelce 1580 sayılı  Belediye   pitinde, kademe  ilerlemelerinde, dere­
     Kanununun  103 ve 163 üncü  maddele­   ce yükselmelerinde,  emekliye çıkarma
     rine müsteniden çıkarılmış bulunan «Be'    ve hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde
     lediye Memur  ve Müstahdemler  Tüzü­   özlük ve sicil dosyaları başlıca daya-
     ğü» ile düzenlenmiş idi.           naJk (lacaktır.
       1975 yüında, belediye personelinin-     112 inci maddeye göre sicil rapora
     de 657 sayüı Devlet Memurları Kanu­   vermeye  yetkili amirler, kurumlar tara
     nunun  kapsamına  alınmaları ile, ödev­  fından düzenlenecek   yönetmeliklerde
     leri, hakları ve yükümlülükleri memu­   belirtilecektir. Sicil raporlanm doldvr-
     riyete girişleri, yükselişleri, nakil, çalış­ maya yetkili amirler, kurumlardaki hiz­
     ma saati, izin, sicil ve disiplin hususları metlerin özelliklerine ve hiyerarşik ka­
     ile malî ve sosyal hakları bu kanun hü­ demeye  göre saptanacaktır. Bu konuda
     kümlerine tabi kılınmış böylece Beledi­  çıkarılmış bulunan  tüzüklerden;
     ye memur ve müstahdemler  tüzüğünün
     bir çok maddelerinin uygulama  kabiü-     Birisi «Memurların  Yeteneklerinin
     yeti kalmamıştır.              takdiri hakkında tüzük» adı ile 5.12.1947
                            gün ve 3/6657 sayılı Bakanlar Kurulu
       Bu kanunun  altıncı bölümünde yer   Kararı,
     alan 109-123 üncü maddeleri sicil konu­
     sunu düzenlemiştir.               Diğeride  «T.C. Emekli Sandığı ile
                            İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilileri
       109 uncu maddeye göre  memur  ku­   Üzerine  Emekliye Şevkleri  Hakkında
     rumunca  (belediyece) tutulacak sicil kü  Tüzük»  adı ile 21.7.1951 gün ve 3/13417
     tüğüne kayıt olunacak, her memurun    sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, ile yü­
     bir sicil numarası, memur cüzdanı ve   rürlüğe konmuşlardır.
     birde özlük dosyası bulunacaktır.
                              657 sayılı Kanunun 237 inci madde­
       110 uncu maddeye göre  her memu­   sinde, 3656 ve 7244 sayılı Kanunlarla
     run ayrı bir sicil dosyası bulunacak si­ bu kanunların ek ve tadillerinin genel
     cil amirlerince düzenlenecek  sicil ra­  kadro  kanununun   yürürlüğe  girdiği
     porları ile, müfettişlerce verilecek de­ ayın son gününden  itibaren yürürlük­
     netleme raporları ve memurun mal be-   ten kalkacağı belirtilmiştir.

                                               193
   1   2   3   4   5   6   7   8