Page 10 - TBB
P. 10

Yürürlük s                   Belediye başkan  yardımcıları ile
                               daireler baş amirlerinin disiplin yetki­
          Madde  4 — Bu yönetmelik  belediye
        meclisinin  müzakere  ve  kabulünden    leri ise kenidlerine sicil yönünden ve­
        sonra mutat vastalarla yapılan ilânı mü-   ya idarî bakımdan  bağlı  memurlara
        teakıp yürürlüğe girer.            uyarma, kınama  ve aylıktan kesme ce­
                               zası vermekten ibaret olacaktır.
          Yürütme:                    1580 sayılı Belediye Kanununun 83
                               üncü maddesinin  (10) uncu fıkrasında,
          Madde  5 — Bu  yönetmelik  hüküm­    belediye memurlarının tecziyesi, beledi­
        lerini belediye başkanı yürütür.
                               ye encümenlerinin  görevleri meyanm-
          İşte bu özel yönetmelik 657 sayılı  da sayılmıştır. Fakat 657 sayılı Devlet
        Kanunun  126 ıncı maddesine uygun di­   Memurları  Kanununun   yukarıda zik-
        siplin cezası uygulamasına imkân vere­   retiğimiz hükümleri karşısında beledi­
        cektir. Bu yapılmadan yürütülecek bir   ye encümenlerinin  disiplin cezası verme
        uygulama  sakat hukukî  tasarruflara   yetkileri kalmamış, 10 uncu fıkranın bu
        neden  olur. Bu tür sakat tasarruflar   kısmı zımnen yürürlükten  kalkmış bu-
        ise uyuşmazlık konusu yapılmaları ha­   lunmaktldır.
        linde iptal edilir.
                                 30.1.1986 gün ve 19004 sayılı Resmî
          Böyle bir yönetmeliğin kabulü ha­   Gazete'de yayınlanmış  bulunan  yönet­
        linde belediye başkanı bütün belediye   melik Büyükşehir Belediyelerin disiplin
        personeline uyarma,  kınama  ve aylık­   kurulu ve Yüksek Disiplin kurulu bakı­
        tan kesme cezalarım doğrudan  doğruya    mından  diğer belediyelerden farklı sis­
        kademe  ilerlemesinin durdurulması  ce­   teme bağlamış olduğundan  yukarıdaki
        zasını ise, disiplin kurulundan karar   izahatımızın bunlarla bir ilgisi bulun­
        aldıktan sonra vermeye yetkilidir.     mamaktadır.
        200
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15