Page 9 - TBB
P. 9

değişik bir düzenlemeye gidildiğine gö­  belediyeleri arasında  çıkacak  anlaş­
     re, konunun her yönü ile ele aimması  mazlık  büyük kent belediye meclisine
     da gerekirdi; böyle bir yola gidilmediği gidecek, burada verilecek karara karşı
     kanısı uyanmaktadır.             valiye itiraz edilecek, valinin vereceği
                                                i
       2 — 3030 sayılı Kanunun  3 üncü   karar kesin olacak... Bütün bunlar, l ­
     maddesinde  büyük kent  belediyesinin   çe belediyesinin büyük kent  belediye­
     tanımı                    sine bağımlı kılmak sonucunu  doğur­
        «Belediye ınırları çinde birden faz­  maktadır.
             s
                 i
     la ilçe bulunan şehirleri», denilmekte; l ­   3 — 1580 sayılı Belediye Kanununun
                         i
     çe belediyesinin ise, «Büyük şehir bele­ 97 nci maddesi h ü k m ü çemberine giren
     diyesi sınırları içinde kalan ilçelerde  konularda  olsun, 3030 sayılı Kanunun
     kurulan  belediyeler» biçiminde  yapıl­   24 ncü maddesi h ü k m ü n d e yeralan du"
                              ü
     maktadır.                   rumlarda  olsun anlaşmazlık d ö n ü p do­
                t
       Yukarıya  alınan anımlardan  olsun,   laşıp yargıya gelmektedir. Daha  açık
                                    y
     24 üncü maddenin  getirdiği çözüm bi­   söylenimi ile, argı yolu açık bulunmak­
     çiminden  olsun varılacak sonuç,  ilçe   tadır. Konu bu yönden ele alındığı tak­
     belediyelerinin büyük kent belediyesine   dirde, gerek 1580 sayılı Kanunun 97 nci
     bağımlı kılınmasıdır.  Belediye, yürüt­  maddesinde  bulunan  «kafidir . kesin­
     me ve karar organları bulunan, kendi   dir» sözü, gerekse 3030 sasnlı Kanunda
                                           i
     başına bağımsız bir kurum olarak bi­   yeralan «kesindir» kelimesi leri bir an­
     linmekte, öyle düşünülmektedir.   îlçe  lam  taşımamakteidır.     Ocak/86
                 T.C.  ZİRAAT    BANKASI     na                  tasarrufunuzla

                        ulusal

                    kalkınmaya

                       katılın            i


                                     J                                                135
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14