Page 8 - TBB
P. 8

özetini yapmak gerekirse, aşağıdaki lis­  lediyeleri Yönetimi Hakkında Kanunun
       tenin oluşacağı sanılmaktadır.        yine konuya ilişkin hükümlerine deği
                               nilmiş, her iki kanun  hükümlerinin
          A — 1580 sayılı Kanunun  97 nci
       maddesinin  uygulanacağı  durumlar :     karşılaştırılması yapılmış, şimdi sıra
                               sonuç bölümüne  gelmiş bulunmaktadır.
          a — îlçe be]#>3diyeleri,        Bu bölümde görüş ve düşünüşlerimizin
                               maddeler  halinde sıralanması  uygun
          1 - - Başkan encümen,
                               görülmektedir.
          2 — Başkan meclis,
                                 1 — Önemli  görülen bir hususa de­
          3 — Encümen  meclis.          ğinilmesi yararlı sayılmaktadır.  1580
                               sayılı Belediye Kanunu genel bir yasa
          Sayılan üç organ arasında çıkacak
       anlaşmazlıklar  il idare kurulunca çö­   niteliği taşımaktadır. Belediyeler ara-
       züme  kavuşturulacaktır.           smda  herhangi bir ayrım gözetmeden
                               hepsi için uygulanacak hükümler  bu­
                                          y
          b — Büyıik kent belediyeleri,     lundurmaktadır.  Bu önü  ile, genelliği­
                               nin yanında bir de bütünlük özelliği ol­
          1 — Başkan encümen,          duğu kabul  edilmektedir.
          2 — Başkan meclis,
          3 — Encümen  meclis,            Zaman  zaman  bazı  maddelerinde
                               değişiklik yapılma yoluna gidilmişse de,
          Sıralanan, büyük kentin üç organı   ana yapının olduğu biçimi ile bırakıldı­
        arasında çıkacak anlaşmazlıkların çö­   ğı da görülmektedir. Ancak, 1984 jalm-
        zümü il idare kurulunun görüşü de alı­  da yürürlüğe konulan 3030 sayılı Büyük
        narak Danıştaya  gönderilir ve burada   Şehir Belediyeleri Yönetimi Hakkmda
        çözümü  yapılır, karara bağlanır.     Kanun  kendi özelliği nedeni ile daha bir
                               değişik hükümler  getirmekte, yeni bir
          B — 3030 sayılı Kanunun 24 üncü
        maddesinin  uygulanacağı  durumlar;     uygulamayı  ortaya koymaktadır.
          a — İlçe  belediyelerinin  kendi     Yazımızm   konusu  olan, belediye
        aralarında anlaşmazlık çıkması,       organları arasında çıkacak  anlaşmaz­
          b — İlçe belediyelerinin farklı uy­ lıkların çözüm biçimi ve yeri hususla­
        gulamalarda  bulunması,           rında da 3030 sayılı Kanun yeni ve de­
          c — îlçe belediyeleri ile büyük kent ğişik hükümler  getirmekte, daha  ileri
        belediyesi arasında anlaşmazlık  doğ    konunun  uygulama  alanını  genişlet­
        ması,                     mekte, hem de bir ikileme ortaya koy­
          Ehırumlarmın  çözümü,  büyük  kent   maktadır.  Şöyleki, 3030 sayılı Kanun
        belediye meclisinde, toplantı  halinde   kendi yapısı içinde yeni anlaşmazlık
        değilse, büyük kent belediye encüme­   türlerini yer verir, bunların çözüm ye­
        nince alınacak bir karara bağlı tutul­  rini de belirtirken, 1580 sayılı Kanunun
        maktadır. Büyük  kent belediye  mec­   bu husustaki hükümlerinin  de  büyük
        lisi veya encümeni kararlarının iitiraz  kent ve ilçe belediye organları anlaş­
        yeri olarak da ilgili valilik gösterilmek mazlıklarına  uygulanmasını   sürdür­
        tedir.
                               mektedir. Yeni  kuruluşlara gidilirken,
                               konuya  ilişkin hükümlerin  daha  bir
        S O N U Ç                :  dikkatli düzenlenmesi, eksik ve gedik
          Yazımızın  başlangıcından  buraya   bırakılmaması,  karışıklık ve yankş an­
        değin süren bölümlerinde,  önce  kısa   laşılmaların önlenmesi vb.  hususların
        bir açıklamadan sonra, 1580 sayüı Be­   göz önünde  tutulması tavsiye edilmek­
        lediye Kanununun konuya   ilişkin hü­   tedir. Öyle ya, büyük kent ve ilçe bele­
        kümlerine, 3030 sayüı Büyük Şehir Be­   diye sistemi yeni olduğuna, bu konuda


        134
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13