Page 7 - TBB
P. 7

2 — Büyük  kent belediyesi ile ilçe maddesinde  bulunan  hükmün   uygu­
     belediyesi arasında doğan  anlaşmaz­   lanması  gerekmektedir.  Madde   met­
     lıklar,                    ninde :

       3 — îlçe belediyeleri arasında fark­   «1580 sayılı Belediye Kanunu ile di­
     lı uygulamaların  ortadan kaldırılması   ğer ilgUi mevzuatın, bu Kanuna aykın
     olarak sayılmaktadır.             olmayan hükümleri  büyük şehir ve ilçe
                             belediyeleri hakkında  da  uygulanır.»
       Bunların  çözüm yerleri de;
                            denilmektedir.
       a — Büyük  kent belediye meclisi,
                               Yukarıya  alman hükümden   yarar­
       b — Büyük  kent belediye encüme­   lanılarak büyük kent belediyesi ve ilçe
     ni,                      belediyesi organlan;

      • c —^ O ilin valisi biçiminde göste­   a — Başkan encümen,
     rilmektedir.
                               b — Başkan meclis,
       Bunların  sonunda, ilgili idare mah­    c — Encümen  meclis.
     kemesine  dava açılması mümkün   bu­
     lunmaktadır.                    Arasında ortaya çıkacak anlaşmaz­
                            lık konusunda  1580 sayılı Belediye K a ­
       özetlenen  duruma   göre,  Büyük   nununun  97 nci  maddesi  hükmünün
     Şehir Kanunu  hükmünün   1580  sayılı  uygulanması  en doğru yol diye görün­
     Belediye Kanununun  97 nci maddesin­   mektedir. Şu hususu  kesin olarak ka­
     de çözüme  kavuşturulan bazı hususla­   bul etmek doğru sayılır ki, ilçe ve bü­
     rı karşlıamadığı anlaşılmaktadır.  Be­   yük  kent belediye organlan  arasında
     lediye Kanununun  97 nci maddesinde   çıkacak  anlaşmazlıklann   çözümünde
     belediye organları - başkan, encümen,   3030 sayılı Kanunun  24 üncü maddesi
     meclis - arasında ortaya çıkacak an­   hükmünün   uygulanmasmm    mümkün
     laşmazlıklardan  ve  bunların  çözüm   bulunmadığı  görüşü akla yatkın  gö­
     yerlerinden söz edilmektedir. Oysa, 3030  rülmektedir.  Çünkü, 24 üncü  madde,
     sayılı Kanunun  24 üncü  maddesinde,   kuruluşlar  arasındaki  anlaşmazlıklar
     aralarında anlaşmazlık  çıkacak yerler   için hüküm  taşımakta, organlar  ara-
     olarak, ilçe belediyelerinin kendi ara­  smdakilere  kanşmamaktadır.
     larında veya ilçe belediyeleri il* büyük
     kent belediyesi arasmda doğacak  an­     Değinilen duruma göre, büyük kent
     laşmazlıklar belirtilmektedir. Bu araya  belediyesinin kendi organlan  arasmda
     bir de ilçe belediyeleri arasındaki «fark­ olsun, ilçe belediyelerinin organlan ara­
     lı uygulamalar»  sıkıştırılmaktadır.    sında doğacak  anlaşmazlıklann   çözü­
                            mü  konusunda  1580 sayılı Belediye K a ­
       Burada  akla bir soru takılmakta­   nununun  97 nci maddesi  hükmünün
     dır. Büyük Şehir Belediye Yönetimi Ka­  uygulanması  gerekmektedir.   Böylece,
     nunu büyük  şehir belediyesi ve ilçe be­ büyük kent belediyesi ile ilçe belediye­
     lediye organlan  arasmda  anlaşmazlık   leri organlan arasmda  çıkacak  anlaş­
     ortaya çıktığı takdirde, bunların çözü­  mazlıklann  çözümünde  ikili bir du­
     mü  nerede ve nasıl olacaktır? Doğru­  rum, iki kanunun  uygulanması  kendi­
     su, 3030 sayılı Kanun büjrük kent ve il­ liğinden ortaya çıkmaktadır.
     çe belediye organları arasında doğacak
     anlaşmazlıklar  konusunda   herhangi      Büyük kent belediyesi ve ilçe bele­
     bir hüküm taşımamaktadır.  Bu durum­    diyeleri aralannda çıkması  muhtemel
     da 3030 sayılı Kanunun «Uygulanacak    anlaşmazlıklarm   çözümü  konusunda
     hükümler»   başlığı altmaaki  21 inci  buraya  kadar olan açıklamaların  bir


                                               133
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12