Page 6 - TBB
P. 6

Aynı maddenin  ikinci fıkrasında,   Bu yönüyle kesinliğin değişik bir anla­
       yetki devrinden söz edilmektedir. İkin­  mı ortaya çıkmaktadır.
       ci fıkra metni:
                              K A N U N    H Ü K Ü M L E R İ N İ N
         «Büyük  şehir belediye meclisi top­
       lantı halinde değilse, bu yetki büyük  K A R Ş I L A Ş T I R I L M A S I
       şehir belediye encümenine  aittir.» bi­    1580 sayılı Belediye Kanununun 97
       çimindedir.                  nci maddesinde  bulunan  hükümlerle,
                              3030 sayılı Büyük Şehir Belediyeleri Yö­
         Yukarıya  alman  hükme  göre, ilçe  netimi  Hakkında   Kanun  hükümleri
       belediyelerinin kendi aralarında anlaş­   karşılaştırıldığı takdirde, arada bir ta­
       mazlık çıkması veya farklı uygulama­   kım ayrılık ve değişiklikler olduğu gö­
       lar bulunması durumımda,  bu sorunla­   rülmektedir. Belediye Kanımu,  beledi­
       rın çözülmesi yetkisi;      j
                              ye organları arasında ortaya  çıkacak
         a — Büyük  kent belediye meclisine,   anlaşmazlıkların  çözüm biçimi ve yeri-
                              rini :
         b — Büyük  kent belediye meclisi
       toplantı halinde  değilse, büyük kent     1 — İlçe merkezi ve ilçe smırlan
                                               i
       belediye encümenine  verilmektedir.     içinde bulunan belediyeler için l idare
                              kurulunu,
         Böyle bir yetki devrinin eleştirile­
       ceği kabul edilmektedir. En  azından,     2 — İl merkez beldiyeleri için Da-
       yerdeşlerce seçilen bir meclis yetkisi­  nıştayı belirtmektedir.
       nin atama ile görev alan bir kurula ve­      Bu anlaşmazlıklar da üç türde top­
       rilmesi dikkat çekmektedir.         lanmaktadır.
         24 üncü maddenin  3 üncü  fıkrasın­     a — Belediye başkanı ile encümen
       da yer alan;                 arasmda doğan  anlaşmazlık,
         «Bu konuda  büyük şehir  belediye     b — Belediye başkanı ile belediye
       mecUsi veya büyük  şehir belediye en­  meclisi arasında çıkan anlaşmazlık,
       cümenince  alman  kararlar ilgili bele­    c — Belediye  encümeni  ile beledi­
       diye veya belediyelerce derhal uygu­   ye meclisi arasında olan anlaşmazlık
       lanır.» hükmü daha bir Ûgi çekici bu-  biçiminde  sayılıp sıralanabilir.
       lımmaktadır.
                                 Burada bir noktanın belirtilmesin­
         Yukarıya  olduğu biçimi ile yazılan
       3 üncü fıkra arkasmdan gelen 4 üncü   de yarar bulunduğu  düşünülmektedir.
       fıkranın;                   İlçe ve çevresi belediye organları ara­
                              sında çıkan anlaşmazlıkların  çözümü
         «Büyük  şehir belediye meclisinin   her ne kadar o il idare kuruluna veril­
       veya encümeninin  kararına karşı ilgi­  mekte  ve buraca alman kararın kesin
       liler 10 gün içinde o ilin valisine itiraz olduğu 97 nci madde ile hükme bağ­
       edebilirler. Vali itirazı 10 gün içinde lanmakta  ise de, bu tür kararlar aley­
       karara bağlar. Valinin karan kesindir.»  hine eskiden Danıştaya dava açılabilir­
       taşıdığı hüküm, bir önceki fıkra ile çe­ di. Şimdi ilgili idare mahkemesine baş­
       liştiği kanısı uyanmaktadır.  Çünkü,   vurulmasının  mümkün  olduğu  kabul
       «derhal uygulanan»  bir karar  gideril­  edilmektedir.
       mesi imkan dışına düşen bir sonuç ya­    Büyük Şehir Kanununda   bulunan
       rattığı takdirde, valiye itirazın anlamı
       kalmıyacaktır.  Kaldıki, bu tür karar­  anlaşmazlık türleri:
       lara karşı idari yargıya başvurulması     1 — İlçe belediyeleri arasmda çı­
       her zaman  mümkün    bulımmaktadır.   kan anlaşmazlıklar.


       132
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11