Page 5 - TBB
P. 5

üstünde durulan konuya ilişkin bir    lendirici ve düzenleyici tedbirleri al­
     Danıştay  kararı özetinin buraya alm-   maya yetkilidir.
     masmda   yarar düşünülmektedir.  Da­
     nıştay 11 inci Dairesinin 16.2.1971 gün     Büyük  şehir meclisi toplantı halin­
     ve Esas 1970/2859, Karar 1971/267 sa­   de değilse, bu yetki büyük şehir bele­
     yılı kararında :                diye encümenine  aittir.

       «Belediye encümeni  kararma,  bu     Bu konuda  büyük  şehir  belediye
     karar aleyhine olan kişi tarafından ya­  meclisi veya büyük şehir belediye en
     pılan itirazın kabulüne dair belediye   cümenince  alınan kararlar ilgili bele­
     meclisi kararını, belediye başkam ta­   diye veya belediyelerce derhal uygu­
     rafından yapılan itiraz üzerine bele­   lanır.
     diye meclisinin belediye encümeni ka-
     rannı inceleme  yetkisinin bulunmadı­     Büyük  şehir belediye meclisinin
     ğı gerekçesiyle bozan il idare kurulu  veya encümeninin  kararma  karşı ilgi­
     kararının bozulması  dileğiyle açılan   liler 10 - on - gün içinde, o ilin valisine
     davanın; anılan kararda 1580 sayılı Ka­  itiraz edebilirler. Vali itirazı lO gün
     nuna aykırılık mevcut olmadığı gerek­   içinde karara bağlar.  Valinin kararı
     çesiyle reddine karar verilmiştir.» de­  kesindir.»
     nilmektedir.                   Olduğu  biçimi ile 3mkarıya alman
                            3030 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi
       Yukarıya  özeti alınan Danıştay ka­
     rarının 1580 sayılı Belediye Kanununun   iki ayrı durumdan söz etmektedir. An­
     97 nci maddesi hükmüne  uygun  düştü­   laşmazlıklar ya da farklı uygulamalar:
     ğü açıkça anlaşılmaktadır.
                               1 — ilçe belediyelerinin kendi ara­
                            larında, veya
     B Ü Y Ü K  Ş E H İ R  B E L E D İ Y E ­
     L E R İ Y Ö N E T İ M İ  K A N U N U      2 — Büyük  kent belediyesi ile ilçe
       Resmi  Gazetenin  9 Temmuz  1984   belediye yahut belediyeleri arasında çı­
     gün ve 18453 sayısında yayımlanan  ve   kacağı kabul edilmektedir.
     yürürlüğe  konulan 3030 sayılı Büyük
     Şehir Belediyelerinin Yönetimi  Hak­      Bu, her iki tür anlaşmazlığın ya da
     kında Kanun  Hükmünde   Kararname­    farklı uygulamanın  ortaya çıkması ha­
     nin Değiştirilerek Kabulü   Hakkında   linde, bunun çözüm  yeri olarak büyük
     Kanunun  «İhtilafların çözümü» başlığı   kent belediye meclisi gösterilmektedir.
     altındaki 24 üncü maddesi, anlaşmaz­    Büyük kent belediye meclisi anlaşmaz­
     lık konusunda  değişik çözümler getir­   lığı ve farklı uygulamayı aldığı bir ka­
     mekte, yeni durumlar ortaya  çıkarmak­   rarla ortadan  kaldıracaktır.  Büjrük
     tadır. 24 üncü madde  bir hayli uzun   kent belediye meclisi anlaşmazlığın ya
     olsa bile, madde metninin olduğu gibi  da farklı uygulamanın  çözümünün   de
     buraya  ahnmasmda   yarar  düşünül­   ötesinde «yönlendirici ve düzenleyici»
     mektedir.                   tedbirleri almakla da görevlendirilmek­
                             tedir. Büyük Şehir Kanununun 24 üncü
        «İlçe belediyelerinin kendi arala­   maddesi birinci fıkrasında, büyük kent
     rında veya büyük  şehir belediyesi ile  belediye meclisinin anlaşmazlıklar  ya
     aralarında ihtilaf çıkması veya ilçe be­ da farklı uygulamalar konusunda  ala­
     lediyeleri arasında farklı uygulamalar   cağı önlemlerin ölçüsü de verilmekte­
     bulunması  halinde, bu ihtilaf ve farklı dir; burada «büyük şehir belediye mec­
     uygulamaları  ortadan kaldırmak  ama­    lisi yönlendirici ve düzenleyici tedbir­
      cıyla büyük şehir belediye meclisi yön­  leri almaya yetkilidir.» denilmektedir.

                                                131
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10