Page 4 - TBB
P. 4

Yazımızın sonunda,  kendi  görüş   liye başvurulması istenilmektedir. Vali
        ve düşünüşümüzü  içeren bir sonuç bö­  tarafından yapılacak işlem :
        lümüne  yer verilmesi  düşünülmekte­
        dir.                        1 — îlçe belediyelerinin bu konuda­
                               k i başvurusunu i l idare kuruluna akta­
        B E L E D İ Y E   K A N U N U        racak, buraca verilen karar kesin ka­
        H Ü K Ü M L E R İ               bul edilmektedir.

          1580  sayılı Belediye Kanununun      2 — îl merkezi belediyesinin başvu­
        «R,eis, encümen ve meclis arasındaki   rusu da yine i l idare kuruluna havale
        ihtilafların kat'i karara raptı» başlığı  edilerek, bu kurulun görüşü alındıktan
        altmdaki  97 nci maddesi :         sonra Danıştaya  gönderilecektir.  Bu
                               konuda  verilecek Danıştay  kararının
          «Belediye reisi ile belediye encü­  kesin olduğu maddede  belirtilmektedir.
        meni  arasında ihtilaf vukuunda beledi­
        ye meclisi ihtilafı etkik eder ve bir ka­  b — Belediye Kanununun   97 nci
                 t
        rar verir. Verilen karar hakkında en­   maddesi 2 nci fıkrasında, belediye baş­
        cümen  veya belediye reisinin  valiye   kanı ve encümen  ile belediye meclisi
        müracaatı   üzerine kaza  belediyeleri   arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkla
        için vilayet idare heyetince ve vilayet  ilgili h ü k ü m yeralmaktadır. Böyle bir
        merkezi  belediyeleri için vilayet idare  anlaşmazlık durumunda  belediye  baş­
        heyetinin mütalaası  alındıktan  sonra   kanının i l valisine başvurusu istenmek­
                t
        Şurayı Devlet arafından  verilen karar   tedir. Belediye meclisi ile başkan ve
        kafidir.                    encümen  arasmda  çıkan  anlaşmazlık
                               konusunda  vali tarafından :
          Belediye reisi veya belediye encü­
        meni  ile belediye meclisi arasında ih­    1 — İlçe belediyelerinin bu yolda­
        tilaf vukuunda belediye reisinin valiye  k i başvurusu üzerine yazı i l idare ku­
        müracaatı   üzerine kaza  belediyeleri   ruluna havale edilecek, burada verile­
        için vila3^t idare heyetince ve vilayet  cek karar, kanun h ü k m ü n e göre kesin
        merkezi  belediyeleri için vilayet idare  sayılmaktadır.
        heyetinin mütalaası alındıktan  sonra
        Şurayı Devlet tarafından verilen karar     2 — İl merkezi belediyesinin baş­
                                       i
        kafidir.» h ü k m ü n ü taşımaktadır.    vurusu da yine l idare kuruluna hava­
                               le edilerek, bu kurulun görüşü alındık­
          İki fıkra taşıyan madde  üstünde   tan sonra evrak Danıştaya  gönderile­
        durulması,  açıklamaya  girişilmesi ko­   cektir. Bu hususta verilecek Danıştay
        nunun  aydınlanması  baikımmdan   ya­   kararının kesin olduğu maddede  gös­
        rarlı görülmektedir. Madde  birkaç du­   terilmektedir.
        r u m u ele almakta, anlaşmazlığa öyle
        çözüm  getirmektedir.              1580 sayılı Belediye Kanununun 97
                               nci maddesinde bulunan  belediye baş­
          a — 97 nci maddenin birinci fıkra­ kanı ile encümeni arasında ya da be­
        sında belediye başkanı ile belediye en­ lediye başkan ve encümeni ile belediye
        cümeni  arasındaki anlaşmazlıktan  söz   meclisi arasında  anlaşmazlık  çıktığı
        edilmektedir. Bu tür anlaşmazlığın çö­  takdirde, maddeye göre i k i çözüm yeri
        züm yeri olarak ilk adımda  belediye   olduğu, bunlardan  birisinin ilçe bele­
        meclisi gösterilmektedir. Ancak, bele­   diyelerine ilişkin olanı i l idare kurul­
        diye meclisince verilen karar kesin ka­ larında; i l merkezi belediyelerine iliş­
        bul edilmediğinden  bir itiraz yeri de  kin olanlar ise, Danıştay olarak kanun­
        verilmektedir. Böyle bir durumda  va­   da belirtilmektedir.

        130
   1   2   3   4   5   6   7   8   9