Page 3 - TBB
P. 3

Beiedîye    Organları    Arasında    Çıkacak


    Anlaşmazlıkların       Çözümleri
                                   Kaymakam
                                Ahmet  Sezai AYDIN
                                 Hukuk  Müşaviri    A Ç I K L A M A                  1 — Belediye başkanı,
      Gerçek  kişiler arasmda olsun, tü­     2 — Belediye encümeni,
    zelkişiler ya da bu ikincilerin organ­    3 — Belediye meclisi.
    ları arasında olsun anlaşmazlıklar çık­
    ması her zaman  mümkün   bulunmak­      Üç sayısında toplanmakta ve özet­
    tadır. Bunlardan her birinin çözüm, bi­ lenmektedir. 3030 sayılı Kanunla geti­
    çim ve yerleri yasalarda gösterilmek­   rilen durum  açısından, jrukanda sayı­
    tedir. Gerçek kişiler ve özel hukuk tü­ lanlara eklenebilecek organlar;
    zelkişilerinde böyle olduğu gibi, kamu     1 — îlçe belediye başkanı,
    hukuku   tüzelkişileri için de flbenzer
    olaylar ortaya çıkmakta, bunlar için de    2 — İlçe belediye encümeni,
    kanunlar  tarafından çözüm yollan be­     3 — İlçe belediye meclisi,
    lirtilmektedir. Belediyeler de böyle bir
    durumun  dışında düşünülemezler. Çün­     4 — Bü3rük kent belediye başkanı,
    kü, bir kamu hukuku tüzelkişisi olan     5 — Büyük  kent belediye encüme­
    belediyelerin organları vardır; hem ken­
    di aralarmda, hem  de organları ara­   ni.
    sında anlaşmazlıklar çıkacaktır.         6 — Büyük kent belediye meclisi,
                           biçiminde  sıralanabilir.
      G^rek  1580 sayılı Belediye Kanu­
    nu, gerekse 3030 sayılı BÜ3rük Şehir     Amacımız,  türü ve biçimi ne olur­
    Belediyelerinin  Yönetimi   Hakkında    sa olsun, belediye organları arasında
                                               çö­
    Kanun, yukarıda  değinilen konuda hü­   çıkabilecek anlaşmazlıkların  nasıl hangi
                                bu
                                  konuda
                                       kanunun
                           züleceği;
    kümler  taşımaktadır. Ancak,  her iki  hükümleri  taşıdığı hususlarma  değin­
    kanun  hükmü  karşılaştırıldığı takdir­  mek, kimi açıklamalar  yapmak,   var­
    de arada kimi benzerlikler bulunduğu   sa, kişisel görüşlerimizi ileri sürmek­
    gibi ayrılıklar ve değişikliklerin de ol­ tir. Bu söylediklerimizi yerine getirir­
    duğu anlaşılmaktadır.  Yürürlükte  bu­   ken ilgili kanun hükümlerinin  olduğu
    lunan mevzuatımıza  göre belediye or­  biçimi ile yazıya aimması yerinde bu­
    ganları :                  lunmaktadır.


                                              129
   1   2   3   4   5   6   7   8