Page 10 - TBB
P. 10

I luslararası     Yerel   Yönetimler     Birliği   Latin


        Amerika     Merkezinin     Çalışmaları     (X)
                                        Çev: Tacettin KARAER


          Uluslararası Yerel Yönetimler Bir-   yerel yönetimlerin durumunu   belirle­
        liği'nin (lULA) Brezilya'nın Rio de Ja- yen bir araştırmanın gerçekleştirilmesi
        nerio kentinde yapılacak ol^n 27. Dün­  oldu. Araştırma, lULA'nm  Latin Ame­
        ya Kongresi, Birliğin Latin Amerika'da  rika Merkezinin  gerçekleştirmeyi  dü­
        yürüttüğü  önemli bir dizi etkinlikten  şündüğü  etkinliklerin  planlanmasında
        sadece birini oluşturacak. lULA'nın La­  temel  oluşturacak verilerin elde edil­
        tin Amerika   örgütü,  Kolombiya'nın   mesi amacıyla  yapıldı. Bunun yanısıra,
        Ohio kentinde 1981 yılında yapılan lULA   Merkez  ve Yerel Yönetimlerin gelişimi
        25 nci Dünya Kongresi sırasında, lULA'-   alanına  ilgi duyan örgütlerle ilişkiler
        nm  etkinliklerinin Latin  Amerikaya    kurulmasında  bir araç işlevi gördü.
        ulaşmasını  sağlamak, buradaki  yerel
        yönetim  örgütlerinin  mesleki  alanda     LATİN  AMERİKA'DA   YEREL
        işbirliğini geliştirmek ve Latin Ameri­    YÖNETİMLERİN    GELİŞİMİ
        ka'da yerel yönetim örgütlerinin güç­
        lenmesini sağlamak  amacıyla  bir grup     Araştırmanın   yapılışı  sırasında
        yerel yönetici tarafından kuruldu.     merkez  çalışanları  13 Latin Amerika
                                ülkesindeki  yerel yönetim ve gelişme
          Ekvador'un  Quito kentinde  Yerel   örgütleri ile ilişkiye geçtiler. Sözkonu-
        Yönetim  Eğitim ve Gelişme Merkezi'nin   su 13 ülke ile diğer ülkelerden 75 den
        kurulması, lULA'nm Latin  Amerika  ör­   fazla örgüte soru  kağıtları dağıtıldı.
        gütünün  ilk  etkinliklerinden biriydi.   Soru kağıtlarının yanısıra, yerel yöne­
        Merkez,  1983 jolı Nisan ayında Quito   tim ve gelişme örgütlerinin yöneticileri
         belediyesinin sağladığı bir büroda 5 uz­ ile görüşmeler yapıldı. Soru kağıtları
        man  ve 6 yardımcı personelle çalışma­  ve görüşmelerde  yerel yönetim ve ge­
        ya başladı. İlk çalışmaları Ekvador ve  lişme örgütlerinin gelişim gereksinme­
         Hollanda hükümetlerince  finanse edil­   lerinin ortaya çıkarılmasına ve bu ge­
        di. Bunların yanısıra, Ekvador Beledi­   lişmeleri gerçekleştirece'k programların
        yecilik Derneği,  Ekvador  îl Yönetim   oluşturulmasına ışık tutacak bilgilerin
         Konsorsiyumu,  Venezüella Kentsel Ge­   sağlanmasına  özen gösterildi.
         lişim Vakfı ve diğer kimi örgütlerin de
                                             lULA
                                          «The
                                                    in
                                                Centre
         desteği sağlandı. Merkezin yerine ge­   (*) David : JICKLING, Two Years», Planning and
                                 Quito
                                     The
                                       First
         tirdiği ilk görev, Latin Amerika'daki    Development, 1985/2, pp. 60-66.
         136
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15