Page 9 - TBB
P. 9

5 İnci maddesiyle değişik 72 inci madr  nin vergiyi tarh edebilmesi için önce
     desinin ikinci ve üçüncü fıkralarına gö­ vergi mevzu'unun  tespiti gerekir, îşte
     re teşekkül eden takdir komisyonların­   önce V.U.  Kanununun   127-133  üncü
     ca yapılmaktadır.               maddelerindeki   yoklama  ile ilgili hü­
       İkinci fıkraya göre, takdir komis-  kümlerin uygulanmaları  gerekir. Zaten
     yonlarmm  belediyelerde belediye baş­   1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun
     kanı veya tevkil edeceği memurun baş­   37 inci maddesi «Bu kanunun hükümle­
     kanlığı altında belediyenin yetkiü bir   ri mahfuz kalmak şartiyle Vergi Usul
     memuru   ve Ticaret Odasınca seçilmiş   Kanununun  bu kanuna  aykın olmayan
     bir üye Tapu Sicil Müdürü veya tevkil  hükümleri  bu kanun hakkındada  uygu­
     edecği bir memur ile ilgili mahalle ve­ lanır.» hükmünü  getirmiştir, özel şe­
     ya köy muhtarından   kurulur. Değişik   kilde konmuş bulunan hükümlerle  istis­
     74 üncü maddenin  (b) fıkrası bu komis­ nalar belirtilmiş bulunmaktadır. Nite­
     yonların, emlâk vergisi kanununun  20   kim Emlâk Vergisi Kanununun   değişik
     inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca  35 inci maddesinde «Bu kanunun tatbi­
     arsalar için her mahalle ve arsa sayıla­ katında vergi usul kanununun  kaçak­
     cak parsellenmemiş  arazide her köyün   çılık cezalan ile ilgili hükümleri uygu­
     cadde, sokak veya değer  bakımından    lanmaz.» ve yine 3239 sayılı Kanunun
     farklı bölgeleri itibariyle asgarî ölçüde 113 üncü maddesiyle Emlâk Vergisi Ka­
     birim tespit etmekle görevli olduklarını  nununda  yapılan değişiklik meyanmda
     belirtmiştir.                 «Bu kanunun   uygulanmasında,  Vergi
                            Usul Kanununun  vergi inceleme yetkisi
       Dikkat edilirse bu madde ile takdir
     komisyonlarının   teşkili düzenlenirken   hariç olmak üzere» denilmek  suretiyle
     sanki sadece İl merkezi belediyeleri ka­ Vergi Dairesi Müdürü  sıfat ve yetkisi
     le alınmıştır. Tapu Sicil Müdürü ve Ti­ tanınmış olan belediyedeki  görevliler­
     caret odası ifadeleri 'bu intibaı uyandır­ den Gelir Şubesi Müdürü, olmayan yer­
     maktadır,  îlçede ve diğer kasabalarda   lerde Hesap İşleri Müdürü, hesap işle^
     Tapu  Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Odası  ri müdürü olmayan  yerlerdede  muha­
     teşkilâtı yoktur. Her halde buralardaki  sebecinin inceleme yetkisini haiz olma­
     takdir komisyonlarına  Tapu Sicil Mü­   dıkları belirtilmiş, V.U.  Kanununda
     dürlerinin ilçe teşkilâtından görevlendi­  mahallî en büyük mal memuruna  veril­
     receği memur  ile Ticaret odalarınca o  miş görev ve yetkileride belediye başka­
     beldeler halkından seçilecek üyeler ka­  nının kullanacağı açıklanmıştır.
     tılacaktır.
                              Emlâk  Vergisi Kanununun  21 inci
       Emlâk  Vergisi  Kanununun   uygu­   maddesinde  3239 sajalı Kanunun  108
     lanmasında  1319 sayılı Kanunla bera­   inci maddesiyle yapılan  değişiklik ile
     ber, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hü­  bir İl veya İlçe hududu içerisinde bir­
     kümlerini ve 3239 sayılı Kanunun  bu   den fazla belediye olması halinde bele­
     kanunlara  ilişkin yeni  hükümlerinin    diye ve mücavir alan smırları dışında
     hep birlikte gözönünde bulundurulma­    bulunan araziye ait arazi vergisini tar­
     ları gerekir. Aksi takdirde bazı boşluk­ ha yetkili olacak belediyenin valiler ta­
     lar olduğu hissi uyanmaktadır. Meselâ   rafından belirleneceği hükmü getirlmiş-
     değişik 32 inci maddede hiç beyanna­   tir. Bu hüküm 11 inci maddeye binalar
     me verilmemesi halinde verginin idare­   hakkında  konmuş  bulunan   hükmün
     ce tarh edileceği ve ağır kusur cezası  benzeridir.
     kesileceği belirtilmiş fakat idarenin ver­
     gi mevzu'unu nasıl tespit edeceğine hiç    Değişik 25 inci madde köylerde bu­
     temas edilmemiştir. Ek süreye rağmen   lunan fakat emlâk vergisine tabi bulu­
     beyanname  verilmemesi  halinde idare­  nan  bina ve araziye ilişkin beyanların


                                                71
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14