Page 8 - TBB
P. 8

y
         1986 ve 1987 ıllan İçin 3.885.000.—    Daha sonraki yıllara ise 3.885.(X)0.—
       (—)  1971.250.— = 2.913.750.— TL. üze­  X % 04 = 15.540.— TL. vergi tahakkuk
       rinden  2.913.750.— X % 04 = 11.655.--  ettirilecektir.
       TL. vergi tahakkuk ettirilecek.

       ÖRNEK  3 (LOJMAN)

         Binanın  türü            Betonarme
         Binanın  sınıfı           2. sınıf
         Dıştan dışa yüzölçümü        120 m^
         Birim m-  maliyet bedeli      35.600.— TL.
         Binanın  yaşı            10 (1986-1976)
         Arsa  payı              40 m*
         Arsanın  birim m^ bedeli      5.000.— TL.
          Bu binada asansör, kalorifer tesi­  matrahı aşağıdaki şekilde tespit edile­
       satı bulunmakta  olup Emlak  Vergisi   cektir.
         —  Binanın inşaat maliyet bedeli
           (35.600 X 120)        :   4.272.000.—
         —  Asansör farkı (% 6)     :   256.320.—
         —  Kalorifer farkı (% 8)    :   341.760.—
       Binanın  kalorifer, asansör dahil
       inşaat maliyet bedeli           4.870.080.—
         —  Aşınma  payı (% 10)      (—) 487.008.—
       Asgari bina nşaat  maliyet bedeli     4.383.072.—
              i
          — Asgari ölçüde arsa değeri
           (40 X 5.000)             200.000.—
       Arsa dahil binanın asgari beyan
       değeri                    4.583.072.—
          Arsa dahil olarak bulunan İbinanm   çaktır. Emlâk Vergisi Kanununun  de­
       asgari beyan değeri 5.000.— TL. ve kat­   ğişik 32 inci maddesine göre, ek süreye
       larına çıkarılarak Emlak Vergisi mat­   r a ğ m e n beyanname verilmezse, vergi
       rahı tespit edilecektir.           bu kanun  hükümlerine  göre idarece
                               tarh edilecek ve beyannamesini ek sü­
          Bu örnekteki matrah  4.585.000.—
       TL. olacaktır.                reye r a ğ m e n vermeyen  mükeleflere
                               ağır kusur cezası kesilecektir.
          Buna göre yıllık Emlak Vergiside     İnşaatların metre kare normal n ­
                                                  i
        4.585.000.— X % 04 = 18.340.— TL.
                               şaat maliyetleri Maliye ve G ü m r ü k Ba­
                                            İ
          Vermiş  bulunduğumuz   b u ü ç ör­  kanlığı ile Bayındırlık ve skân Bakan­
                                   i
        nekteki miktarları  mükellefler beyan   lığınca nşaatın nevrine ve sınıfına göre
        etmek zorundadırlar. Bu miktarlardan    ve bütün ülke alanına şamil olmak üze­
        düşük beyanda   bulunmaları  halinde,   re tespit edilerek Resmî Gazete'de ya­
        mükelleflerin beyanları vergi dairesin­  yınlanmaktadır.  Nitekim  bu yılki be­
        ce (Belediyece) birim değere göre he­  yanlara esas  olacak en son tespitler
        saplanan miktara  yükseltilerek tahaJı-  27.10.1985 gün ve 18911 sayıh Resmî Ga­
        kuka esas alınacak ve mükelleflere bil­ zete'de yayınlanmıştır.
        dirilecektir. Vergi dairesince hesapla­    Arsa ve arazilere ait asgari ölçüde
        nan miktar ile mükellefin beyanı ara­  birim değer tespiti ise, 213 sayılı Vergi
        sındaki farka kusur cezası uygulana-   Usul Kanununun  3239 sayılı Kanunun

        70
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13