Page 7 - TBB
P. 7

t
       Yeni getirilen ikinci fıkraya göre  lendirme üzüğüne  göre kalorifer karşı­
     mükelleflere  asgarî beyan  değerinden   lığı olarak 2.830.000 X % 8 = 226.400 i ­
                                                l
     düşük  beyanda bulunmamaları  hatırla­   ra ilâve edilince dairenin kalorifer da­
     tılacak, ancak asgarî beyan değerinden   hil inşaat maliyet bedeli 3.056.400 lira
     daha  yüksek beyanda  bulunma  konu­   olmakta, yirmi yıllık bina olduğuna gö­
     sunda  zorlamada  bulunulmayacaktır.    re  aşınma  payı  indirimi  olarakta
                            3.056.000 X % 25 = 764.100 lira tenzil
       Meselâ Kıbrıs caddesinde kalorifer­
                                        i
     li, asansörsüz, 100 metre karelik, 20 yıl edildikte asgarî bina nşaat maliyet be­
                                   l
     önce inşa edilmiş bir dairesi olan mü­  deli 2.292.300 ira olmakta buna arsa be-
     kellefin inşaatınm nev'i yığma kâgir ise delinide ilâve ettikten sonra dairenin
            i
     bu cadde için nşaat metre kare normal   arsa dahil asgarî  değeri 2.292.300 - f
     inşaat maliyeti 28300 lira, arsa birim i-' 1.500.000 = 3.792.300 lira olmaktadır.
                         f
                                          l
     yatıda (30.000) ve arsa payı 50 metre  Yuvarlak hesap 3.795.000 ira olarak be­
     kare ise bu dairenin nşaat maliyet be­  yan  etmek gerekir.
                i
     deli  (kalorifersiz) 28.300 X  100 =     Bu değer üzerinden ve mesken  ol­
     2.830.000 liradır. Arsa bedeli ise 30.000 x  d u ğ u n a göre binde dört vergi nispetine
     50 = 1.500.000 liradır.           göre bu dairenin emlâk vergisi (15180)
                            liradır.
       15.3.1972 gün ve 14129 sayıh Resmî
     Gazete'de  yayınlanmış olan ve değişik-^    Yine biri geçici muafiyetle diğeri
                   s
     liği 2.12.1982 gün ve 17886 ayıh Resmî  muafiyetsiz i k i ojmanın emlâk vergisi
                                     l
     Gazete'de  yayınlanmış bulunan  değer­   ile k i örnek aşağıda gösterilmiştir.
                              i
       ÖRNEK  I 2 (LOJMAN)
       Binanın türü            Betonarme
       Binanın sınıfı           2. sınıf
       Dıştan dışa yüzölçümü       95 m='
       Birim m- maliyet bedeli      35.600.— TL.
       Binanın yaşı            3 (1986 -1983)
       Arsa payı              30 m^
       Arsanın birim m^ bedeli      8.000.— TL.
       Bu binanın asansörü  ve kalorifer tesisatı bulunmaktadır.

       — Binanın inşaat maliyet bedeli
         (35.600 X 95)          3.382.000.— .
       — Asansör farkı (% 6)       202.920.—
       — Kalorifer farkı (% 8)      270.560.—
     Binanın  asansör ve kalrifer dahil
     inşaat maliyet bedeli           3.855.480.—
       — Aşınma  payı (% 4)       (—) 154.219.—
       Asgari bina nşaat maliyet bedeli   3.701.261.—
              i
       — Asgari ölçüde arsa değeri
         (80 X 6.000)         :    180.000.—
     Arsa dahil binanın asgari beyan
     değeri                 :   3.881.261.—

                                            i
       Bu binanın Emlak Vergisi matrahı   nınan 1/4 oranındaki matrah ndirimin­
     3.885.000.— TL. olacaktır. Binanın 3 ya­ den 2 yıl faydalanılacaktır.
     şında olması nedeniyle meskenlere ta-^

                                                69
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12