Page 6 - TBB
P. 6

leceği tabi'îdir.» ifadesini kullanmıştır.   17 inci maddenin  değişik birinci
       Bu ifade dahî yetkinin kullanılmasm-   fıkrasında araziler için 2587 sayılı Ka­
       daki önemi  behrtmektedir.  Yetkinin   nunla kabul edilmiş olan binde üç ver­
       kullanılmasında  zikredilmemiş  bir un­   gi oranı muhafaza edilmiş, ikinci fıkra
       sur olmakla  beraber  mümkün  olan   ile ise arsa vergisi binde altıya yüksel­
       yerlerde idarî ünite sınırlannmda göz-   tilmiştir.
       önünde bulundurulmasında   yarar var­     20 inci maddenin arazi vergisinin
       dır. Mümkün olan yerlerden  kastımız,   mükelleflerin beyanlan üzerine tarh ve
       bir bucakta sadece bucak  merkezinde    tahakkuk  ettirileceğine dair birinci fık­
       belediye teşkilâtı varsa, bucak dahilin­ rası aynen muhafaza  edilmiş ikinci ve
       de başkaca  belediye kuruluşu  yoksa   üçüncü  fıkralar ise değiştirilmiştir.
       bucağa bağlar köyler alanındaki tica­     İkinci fıkraya göre evvelce Vergi
       rî, sınaî ve turistik binalarm emlâk ver­  Usul Kanununun  asgarî  ölçüde birim
       gilerinin tarh ve tahsili yetkisinin bu­ değer tespitine ilişkin hükümleine göre
       cak merkezindeki  belediye  kuruluşu­   takdir komisyonlarınca  mahalleler  iti­
       na tanmması hususudur. Bu alanlarda­   bariyle birim değer takdir edilir ve be­
       ki binalar için hiç bir belediyenin be­ yan değerden  düşük olamazdı. Fıkra­
       ledî hizmeti bahsa konu olmadığına gö­    nın değişik şekline göre ise her mahal­
       re bu yönden hiç bir belediye valilik  le ve arsa sayılacak parsellenmemiş
       tercihinin lehine kullanılmasını iste­   arazide her köy için cadde, sokak veya
       yemez.                    değer bakımından  farklı bölgeler, ara­
         1319 sayılı Kanunun değişik 14 ün­  zide her İl veya İlçe için arazinin cins
       cü maddesine  (g) fıkrası eklenmiş, 4  (kraç, taban ve sulak) itibariyle takdir
       üncü  maddeye  bina muafiyetleri hak­   olunan birim değerlere  göre hesapla­
       kında eklenmiş olan (u) fıkrasının ben­  nan miktardan düşük  olamayacağı, dü­
       zeri hüküm  aynen araziler içinde kon­  şük beyanda bulunulması  halinde mü­
       muştur.                    kellefin beyanı vergi dairesince birim
         16 mcı maddenin  birinci fıkrası   değere göre hesaplanan  miktara  yük­
       da değiştirilmiştir. Buna göre bir bele­ seltilerek tahakkuk ettirileceği ve mü­
       diye ve belediyenin mücavir  alan sı­   kellefe bildirileceği, mükellefin beyanı
       nırlan içinde bulunan arazinin (arsalar   ile vergi dairesinin hespaladığı miktar
       hariç), vergi değerinin bir milyon i ­   arasmdakifarka  kusur  cezası uygula­
                          l
       rası arazi vergisinden müstesna tutul­   nacağı hususu hükme  bağlanmıştır.
       muş  ve bu miktarı üç misline kadar ar­    Buna göre meslâ bundan önce Tak­
       tırmaya da Bakanlar Kurulu  yetkili kı­  dir Komisyonlarmda Çankayadaki   Gü-
       lınmıştır. Bu miktar evvelce mükelle­   venevler  mahallesi  sınırları içindeki
       fin vergi değeri 500.000 liraya kadar   arsalar için tek bir kıymet takdir edil­
       olan arazisinin 250.000 liralık kısmına  mekte idi. Bu defa bu muhtarlık dahi'
       muafiyet  tanınma  şeklinde idi. Ayrıca  lindeki Farabî, Alaçam, Kıbns, Mesne­
       birinci fıkra ile bir milyonluk muafiye­  vi, Yeşüsrurt   ve saire gibi bütün
       ti üç misline kadar Bakanlar Kuruluna    sokak ve cadelerdeki arsalar için asgarî
       artırma  yetkisi verilmeside yeni bir   ölçüde birim tespiti gerekir ve böyle
       ilâvedir.                   yapılmıştır.              ^
         Bu bir milyon liralık istisnanın he­   İkinci fıkra hükmü ( turistik bölge­
       sabında ilgili belediye ve bu belediye­ lerdeki cadde, sokak veya değer bakı­
       nin sınırlan ile mücavir alanlan  dı­   mından  farklı bölgelerde ilgili valilerce
       şında bulunan arazi ile başka belediye­
                                  edilecek
                                          ada
                                      pafta,
                                              parseller
                                             ve
       lerin sınırlan veya  mücavir  alanlan   tespit yapılacak takdirler hakkında da
                              için
       içindeki arazi değerleri dikkata alınma­  tatbik edilecektir.
       yacaktır.
       68
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11