Page 5 - TBB
P. 5

başkaca hiç bir geliri bulunmayan sa­   diyenin Valilerce belirleneceği, hükme
      dece emekli maaşı  ile geçinen bir kim­   bağlanmaktadır.
      se bundan yararlanacakmıdır?           Bu maddenin  ikinci kısmı özellik
        Ankarada  tek bir meskeni olan fa­ arzetmektedir.  Mahallî İdarelerin yet­
      kat bunu kiraya verip çocuğunu okut­   kilerinin smırlariyle mukayyet olduğu­
      mak  medburiyeti ile başka bir şehirde  na dair yer etmiş olan görüş geçerli­
      kiraladığı meskende oturmak  zorunda   ğini gün geçtikçe kaybetmektedir. Ev­
      kalan, geliri sadece emekli maaşına in­   velce belediyelerin smırlariyle mukay­
      hisar eden bir kimse kiraya verlmeme   yet olan mahallî idare yetkisi ilk defa
      ve bizzat oturma şartlarını haiz olma-  6785 sayılı mülga İmar Kanunu ile ih­
      dığma  göre bundan   yararlanamaya-    dasına cevaz verilen mücavir alanlarla
      mıdır?                     taşmış, sadece imara ilişkin hususlar­
                             da inşaatların denetimi alanında  ce­
        Yine emekli  maaşmdan  başka hiç   reyan eden bu yetki 2464 sayılı Bele­
      bir geliri olmayan ve eşine ait bir evi  diye Gelirleri Kanununun  yürürlüğe
      ile kendisine aitde bir yazlığı bulunan girmesi üzerine belediye gelirlernden
      ve eşine ait evde oturan bir emekli bu  olan bazı vergi ve harçların mücavir
      maddeden  yararlanacakmıdır?  Madde    alanlarda oturanlardanda   belediyece
      metni farklı görüş ve anlayışa müsait­  tahsiline imkân verilmesi üzerine 'bir
      tir. Yönetim açıklamaları ile adil bir  hayli genişlemiş bu defa 1] inci madde
      yön veremezse  son sözü yargı söyleye­  ile yapılan düzenleme ise belediye sı­
      cektir.                    nırları ve mücavir alanlar dışında ti­
                             carî, sınaî ve turistik faaliyetlerde kul­
        1319 sayüı kanunun  ilk metninin   lanılan binalarla muayyen  zamanlarda
      değişmeden  önceki şeklinde, bina ver­  dinlenme  amaciyle kullanılan binalara
      gisi nisbeti binde altı olarak tesbit edil­ ait vergilerin tarh ve tahakkuku ile be­
      miş, sahibi tarafından bizzat mesken   lediyeler yetkili kılınmıştır. Ancak be­
      olarak kullanılan (binalarda vergi nis­
      beti binde dört denmiş, birden fazla   lediye ve mücavir alan sınırlan dışın­
      mesken  binası bulunanların yalnız bi­   da bulunan  binalara ait bina vergisini
      risine bu nisbetin uygulanacağı tasrih  tarha yetkili olacak belediye, ilgili va­
      edilmiş, ayrıcada Türkiye sınırları için­ liler tarafından belirlenecektir. Bu yet­
      de bir meskeni olupta ücret kazancına  kinin kuUamlışıda  bazı  belediyelerde
      taalluk eden işi dolajasiyle bu meske­  kırgınlık yaratabilir. Çünki belediye
      nin bulunduğu ilçe sınırlan dışında ça­   ve mücavir alanlar dışında bulunan ti­
      lışmaya mecbur  olanlarında binde dört   carî, sınaî ve turistik amaçla kullanı­
      nisbetinden yararlanacakları  öngörü­   lan binalann  diğerleri genellikle yük­
      lerek adil bir sistem tesis edilmek iste­ sek olduğundan  vergi  miktarlarıda
      nilmiş fakat bu hüküm  dahî bir çok   önemlidir. Bir milyar değerinde olan
      uyuşmazlıklara  neden  olmuştur.      bir binanın sağlayacağı beş milyonluk
                             bir vergi gelirini her belediye elde et­
        11 inci maddede yapılan değişik-   mek isteyecektir. Valilerin yetkilerini '
      Hkle "bina vergisinin tarh ve tahakkuku  kullanmalarına  mesnet  teşkil edecek
      yetkisi Maliye vergi dairelerinin yet­   unsurları, 17 Seri Numaralı Emlâk Ver­
      kisinden alınarak belediyelere  devre­   gisi Tebliği «Valilerce bu belirleme ya­
           i
      dilmekte, l veya ilçe hudutları içerisin­ pılırken, söz konusu binaların bulun­
      de birden fazla belediyenin bulunması   duğu yerlerin iktisadî, coğrafî bakım­
      halinde belediye ve mücavir  alan sı­   dan bakımlı ve yakm olduğu belediye­
      nırları dışında bulunan binalara ait bi­ lerin seçileceği ve bu yetkinin kulla­
      na vergisini tarha yetkili olacak bele­ nılmasında  gerekli titizliğin gösteri-

                                                 67
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10