Page 4 - TBB
P. 4

istasyon binasmdan  ayrı çatı altında   kelleflerin bizzat kullandıkları iş yerle-
        olmak anlamına  değildir. Devlet  De­   ride emlâk vergisinden  muaftır.
        miryollarında genellikle istasyon bina­    8 inci madde  hem  değiştirilmiş
        ları zemin katta bulunmakta üst kat­   hemde  bu  maddeye   m ü k e r r e r 8 inci
        ları ise lojmana tahsis edilmektedir.
        Daimi muafiyet için kanun, kiraya ve­  madde  eklenmiştir.
        rilmemeyi, şart koşmakta lojmanlar ise    Değişikliğe göre, bina vergisi nis-
        ister istasyon binasmın üstünde isterse  betleri binde beşe çıkarılmıştır. Bu nis-
        ayrı çatı altmda bulunsunlar ayrı kıy­  bet meskenlerde binde dört olarak uy­
        met takdirine konu olduklarından em­   gulanacaktır.
        lâk vergisine tabi  bulunmaktadırlar.
        Çünki tahsisleri az veya çok bir kira    Mükerrer  madde  ise Türkiye sınır­
        karşılığı yapılmaktadır.           ları içinde tek meskeni olup, bu mes­
                               kenlerinde bizzat oturanlardan  gelir­
          Evvelce Bina Vergisi  Kanununda    leri münhasıran  kanunla kurulan  sos­
        da  muafiyet için  «kiraya verilmeme    yal güvenlik kurumlarından   aldıkları
        şartı» mevcut idi. Bazı devlet kuruluş­  aylıklardan  ibaret  bulunanların  bu
        ları, lojmanlardan almış oldukları pa-   meskenlerine  ait vergi nis'betlerini ya­
        ranm tamir, bakım ve amortisman kar­   rıya kadar indirmeye Bakanlar  Kuru­
        şılığı olduğunu ileri sürerek uyuşmaz­  lunu yetkili kılmaktadır.
        lık çıkarmışlar fakat Danıştay işletme
        personelinden  ikametlerine  mukabil      Bu h ü k ü m bizzat oturmaları şar-
        bir bedel alındığını, bunun az oluşunun tiyle tek meskene hisse ile sahip olma­
        kira vasfına müessir olmayacağı  ge­   ları halinde, hisselerine ait kısım hak-
        rekçesiyle bu t ü r davaları reddetmiş­  kındada  bu h ü k ü m uygulanmayacaik-
        tir. (Dokuzuncu Dairenin 21/5/1969 g ü n  tır.
        ve E. 1968/2579, K. 1969/1254 sayıh Ka­   Görüldüğü  üzere Bakanlar  Kuru­
        ran) .                    lunca bu yetkinin kullanılması  halin­
                               de bu maddeden  yararlanmanın   pek
          Uyuşmazlığa  neden  olabilecek di­
        ğer bir hususta bazı Devlet Demiryol­  çok şartı vardır. Bunlar;
        ları binalarında bulunan büfe ve lokan­    1 — Türkiye sınırları çinde tek bir
                                             i
        talardır. Bunlarda kiraya verilen kı­   meskeni olacak,
        sımlar olduklarına göre istasyon bina­
        sından tefrik edilerek beyannameleri­     2 — Geliri, kanunla kurulan sosyal
        nin verilerek kıymetlerinin bildirilmesi  grüvenlik kurumlarından aldığı aylıktan
        ve bunlara vergi tahakkuk ettirilerek   ibaret bulunacak (bu başka hiç bir ge­
        tahsili gerekir.               liri olmayan Emekli Sandığından, Sos­
                               yal  Sigortalardan veya  Bağ-Kurdan
          4 üncü maddeye  yeni ilâve edilen  emekli aylığı alan kimse demektir.)
        (u) fıkrası belediye ve mücavir alan
                                 3
        dışında bulunan bina ve arazileri pren­ racak, — Bu meskeninde kendisi  otu­
        sip olarak emlâk vergisinden muaf tut­
        muştur. Ancak; ticarî, sınaî ve turistik   4 — Muayyen  zamanlarda  dinlen­
        faaliyetlerde kullanılan bina ve arazi­  me amaciyle kullanılan mesken cinsin­
        lerle yazlık veya muayyen zamanlarda   den olmayacak,  gibi şartlardır.
        dinlenme amaciyle kullanılan bina, ar­    Bu madde uygulamada   çeşitli uyuş-
        sa ve araziler için bu muafiyet uygu­  mazlıklara neden  olacak mahiyettedir.
        lanmaz. Ticarî faaliyet sayılmakla bir­
        likte, gelir vergisinden muaf esnaf ve    Eşine ait tek bir evi olan, bunda
        götürü usulde gelir vergisine tabi mü­  eşiyle birlikte oturmakta bulunan  ve

        66
   1   2   3   4   5   6   7   8   9