Page 10 - TBB
P. 10

sözlü veya yazılı olarak köy muhtarla­    3239 sayılı Kanunun 116 mcı mad­
        rına yapılacağını, muhtarlarında bunu    desiyle 1319 sayılı Kanuna geçici 14,15
        kıymet  beyan defterine geçireceklerini   ve 16 inci maddeler eklenmiştir.
        ve bahsi geçen defterinde varsa müsbet
        evrakla birlikte ek sürenin bitiminden     14 üncü maddeye  göre  Bakanlar
        itibaren 15 gün içinde ilgili belediyeye Kurulu emlâk vergisi miktarlarını (bele­
        imza  karşılığında teslim edeceklerini   diye meclislerinin kararı ve belediye
        amiridir.                   başkanının  teklifi üzerine, mahalleler;
                                köyler veya cadde ve sokaklar yahut
           Dağişik 30 uncu madde, devir ve fe­ değer bakımından  farklı bölgeler itiba­
        rağı yapılan bina ve arazinin, devir ve riyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üze­
        ferağı yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait re 1986 yıh için % 40, 1987 yılı için %
        ödenmemiş   emlâk vergisinin ödenme­    20 den fazla olmamak üzere indirebilir.
        sinden devreden  ve devralanı mütesel-   Buna göre Çankaya  Belediyesi herhan­
        silen sorumlu tutmaktadır.  Ancak  de­   gi bir sokak veya caddenin vergisinin
        vir alana mükellefe rücu hakkı tanımış  indirilmesini belediye meclisinden ka­
        ve Tapu Dairelerine devir ve ferağ iş­  rar almak suretiyle Bakanlar Kuruluna
        lemini 15 gün zarfında belediyeye bil­  teklif edebilecektir.
        dirme  mecburiyeti koymuştur.
                                  Aynı maddenin  ikinci fıkrasına gö­
           Bu hükümle şimdiye kadar devir ve  re ise Bakanlar Kurulu belediye meclis­
        ferağdan  önce taşınmazın vergi ile iliş­ lerinin kararı ve belediye başkanlarının
        kisinin kesilmesini öngören  uygulama    teklifi olmadanda 1986 da % 40 dan,
        son bulmuş demektir. Artık tapu daire­  1987 dede % 20 den fazla olmamak üze­
        leri bunu aramayacaklardır.         re emlâk vergisi miktarını indirebile­
                                cektir. Bu hükümlerle yeni uygulama­
           Değişik 32 inci maddede ek sûreye  dan mütevellit ölçüsüzlükleri Bakanlar
        rağmen  beyaname  verilmemesi halinde   Kurulu gerektiğinde  giderebilecektir.
        verginin idarece tarh edileceği ve ağır    15 inci madde 1.1.1986 tarihine ka­
        kusur  cezası uygulanacağmı  amirdir.
                                dar ibeyan edilmiş bina ve araziye ait
           Değişik 37 inci maddede, bu kanun­  emlâk  vergisinin, Maliye ve Gümrük
        da geçen «vergi dairesi» tabirinin, be­  Bakanlığma  bağlı vergi  dairelerince,
        lediyeyi ifade ettiği, V.U. Kanununda'   bu tarihe kadar beyanname   verilme­
         mahallî en büyük mal memuruna  veril­  miş olanlarında tahakkuk ve tahsilinin
         miş görev ve yetkilerin bu kanunun uy­ belediyelerce yapılacağını hükme  bağ­
         gulanmasında  belediye başkanları ta-<  lamıştır.
         rafından kullanılacağı, belirtilmiştir.     16 ıncı maddeye ise, 1980-1982 dö­
                                nemlerine ait olup 1.1.1986 tarihine ka­
           Değişik 38 inci madde verginin da­  dar beyannamesi   verilmemiş ve tarh
        ğılımını yeniden  düzenlemi<ştir. Buna   işlemi sonuçlanmamış  bina ve arsalar
         göre belediyeler tahsil ettikleri emlâk  hakkında  1983 yılında uygulanan bina
         vergisinin % 15 ini özel idare payı ola­ metre kare normal inşaat maliyet be­
         rak ayıracaklardır. Büyükşehirlerdeki    delleri ile arsalara ait asgari ölçüde bi­
         belediyeler ise özel İdare için ayırdık­ rim değerlerinin,
         ları paydan sonra kalan miktarın % 20    1980-1985  dönemlerine  ait  olup
         sini ayrıca Büyükşehir  belediye payı   1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi ve­
         olarak ayıracaklardır. Bu paylar tahsil  rilmemiş olan ve idarece  tarh işlemi
         edildikleri ayı takip eden ayın son gü­ sonuçlandırılmamış bulunan  arazi hak­
         nü akşamına  kadar bu idarelere öde­   kında 1986 yılında uygulanacak asgari
         necektir.                   ölçüde arazi birim değerlerinin,


         72
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15