Page 9 - TBB
P. 9

Buraya kadar  olan açıklamalar ve   tadır. Oysa, ilk adımda konu az buçuk
      değinilen kanun hükümlerinden   çıka­   tartışılmadan kesin bir sonuca  varıl­
     rılacak sonuç, büyük kent v© ilçe bele­  ması erken sanılmaktadır.
     diyelerinin organ olarak başkanı bulu­     657 sayüı Etevlet Memurlan Kanu­
     nacağıdır. Böyle bir sonuca ulaşılması,  nunun  «kapsam»  başlığı altındaki bi­
     büyük  kent ve ilçe belediyeleri başkanı rinci fıkrasında :
     bulunması,  yazımızın amacına ilk adım
      olmaktadır. Amacımız,  büyük  kent ve     «İl özel idareleri, belediyeler, il özel
     ilçe belediye başkanlarının  herhangi   idareleri ve belediyelerin kurduklan
     bir suç işlemeleri durumunda, hakların­   birlikler ile bunlara bağlı döner serma­
     da yapılacak işlem  konusunda   bazı   yeli kuruluşlarda — ... — çalışan me­
     açıklamalarda   bulunmaktır.  Böylece   murlar hakkında uygulanır.» denilmek­
     kimi  sorulara karşılık bulabilmektir.   tedir.
     Büyük  kent ve ilçe belediye başkanları    Olduğu  biçimi ile jrukanya alman
     memur  sayılacak mıdır? Memur  sayı­   657 sayılı Kanunun birinci maddesi be­
     lacak iseler, suç işledikleri takdirde kim­ lediyelerde çalışan, memur statüsünde
     ler kovuşturma  emri verecek?  Hangi    bulunan  kişileri kapsadığı kuşkusuz­
     kurul ve yargı yerlerinde karara bağla­  dur. Her ne kadar belediye başkam da
     nacaktır? Sorulan  çoğaltmak  ve uzat­   belediyede çahşan,  belediyeye hizmet
     mak  mümkün  sayılmaktadır. Ancak, bu   eden bir kişi ise de, seçimle görev aldı­
     kadarı yeter bulunmaktadır.
                             ğı, memur durumunda  bulunmadığı  ko­
        Yazımızın biçim ya da ana başlık-  nusunda  bir tartışmadan söz edilemez.
     lannm  şöyle olacağı, yahut sıralanacağı
     düşünülmektedir.                  1580 sayılı Belediye  Kanununun
       a — Büyük  kent ve ilçe belediye  «Bilumum  belediye memurlan  hakkın­
     başkanlarının  işledikleri suç bakımın­   da muhakeme  usulü» başlığı altındaki
     dan memur  olup olmadığı,          102 nci maddesinde :
       b —  Bunlar  hakkından  soruştur-^     «Belediye reisi ile bilumum beledi­
     ma  veya kovuşturma  emrini kimin ve­   ye memurları  ve müstahdemleri  vazi­
     receği,                    felerinden münbais  veya vazifelerinin
        c — Hangi idare kurulunun yetki­   ifası esnasında hadis olan cürümlerin­
     li olduğu...                 den dolayı Memurin Muhakematı   Ka­
        Yukanda  üç bölümde toplanan ko­   nunundaki  ahkama  tabidir.» kaydı yer-
     nular açıklanmaya   çalışılırken önce   almaktadır.
     ilgili kanun hükümlerine  değinilecek,     Madde  hükmünden  açıkça  anlaşıl­
     bu hükümler  çerçevesinde kalınacaktır.   dığı gibi belediye başkanlan görevle­
     Elde edilen Danıştay  kararlanna  da   rinden doğan ya da görevlerini yaptık-
     yer verilecektir. Bütün bunlardan son­   lan sırada işledikleri suçlar konusunda
     ra, yazımızın sonuna kendi düşünüş ve  memur   sayılmaktadırlar.
     görüşlerimizi belirten bir sonuç bölü­
     mü  eklenmesi  düşünülmektedir.         Belediye başkanlarının seçmenlerce
                             doğrudan  doğruya  seçildiği; başkanlık
                            görevine  atama ile getirilmediği; bu
     B Ü Y Ü K  K E N T  V E  Î L Ç E    nedenle  memur  sayılamıyacağı  görüşü
     B E L E D İ Y E  B A Ş K A N L A R I    ileri sürülse bile, 1580 sayılı Kanun 102
     M E M U R   S A Y I L I R
                            nci maddesiyle memur  kabul edilmek­
       Bölümün  başlığında yeralan büyük   tedir. Değinilen  maddeye  ve yapılan
     kent ve ilçe belediye başkanları memur  açıklamaya  göre, büyük  kent ve  ilçe
     sayılır görüşü kesin bir anlam taşımak­  belediye başkanlan,  işledikleri suç ba-

                                                167
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14