Page 8 - TBB
P. 8

Büyük    Şehir   ve  İlçe  Beledi/esi    Başkanları                                    AJımet Sezai AYDIN
                                      Kaymakam
                                     Hukuk  Müşaviri


        A Ç I K L A M A                  «Büyük  şehir: Belediye  sınırları
                               içinde birden fazla ilçe bulunan şehir­
          Resmi  Gazetenin 18 Ocak 1984 g ü n  leri,
        ve 18285 sayısmda yayımlanan  ve yü­
        rürlüğe konulan  2972  sayılı «Mahalli     İlçe Belediyese : Büyük şehir bele­
        İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İh­  diye sınırları içinde kalan ilçelerde ku­
        tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında  Ka­   rulan belediyeler,»
        nun»  4 üncü maddesi  ile «Büyük şe­     Biçiminde büyük  kent ve ilçe be­
        hir - büyük kent» kurumunu mevzuatı­   lediyelerinin tanımı yapılmaktadır.
        mız arasına almaktadır. Adı geçen Ka­
        nunun  «Büyük  şehirlerdeki seçim çev­     Büyük  Şehir Kanununun   «Organ­
        resi» başlığı altındaki 4 üncü maddesin­ lar» başlığı altındaki 9 uncu maddesin­
        de :                     de :
                                 «Büyük  şehir belediyesinin organ­
          «Belediye hudutları içinde birden   ları - Büyük Şehir Belediye Meclsi . Bü­
        fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, bü­ yük Şehir Belediye Encümeni  . Büyük
        yük şehir belediye başkanı seçimi için  Şehir Belediye Başkanıdır.» kaydı yer-
        o şehir belediye hudutları içi bir seçim almaktadır.
        çevresidir.
                                 Yukarıya  olduğu biçimi ile yazılan
          Büyük şehir belediye hudutları için­ 9 uncu maddenin birinci fıkrası, büyük
        de kalan ilçelerin belediye başkanı ve  kent belediye başkanı organlar arasın­
        belediye meclisi üyeleri  seçimlerinde   da sayılmaktadır.
        ise, her ilçe bir seçim çevresidir.» denil­
        mektedir.                     3030 sayılı Kanun büyük kent be­
                               lediye organlarını saymakta isede, ilçe
          İlk adım 2972 sayılı Kanunla atıl­  belediye organları konusunda  ayrı ve
        makta  ve arkadan öteki kararname ve   özel bir h ü k ü m taşımamaktadır. An­
        kanunlar  gelmektedir. 3030 sayılı «Bü-  cak, değişik maddelerde  ilçe belediye
        yük  Şehir  Belediyelerinin  Yönetimi   meclisi, ilçe belediye encümeni ve ilçe
        Hakkında  Kanun  Hükmünde   Kararna­   belediye başkanından  söz edildiği gö­
        menin  Değiştirilerek Kabulü Hakkında    rülmektedir. Bunlara dayanılarak,  ilçe
        Kanun»  un tanımlar başlığı altındaki   belediyelerinin de meclisi, encümeni ve
        3 üncü maddesinde :             başkanı olacağa kabul  edilmektedir.

        166
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13