Page 7 - TBB
P. 7

paylarının yansının  önceden belediye­   pılarım bir kat daha güçlendirdiği için
     ye ödenmesi  gerekmektedir.  Böylece   olumlu bir adım olarak nitelemeik ge­
     dava hakkı  sınırlandırılmıştır.       rekir.

       89. maddeye eklenen  (b) fıkrası ile   Ancak, bazı belediyeler personeli­
     Bakanlar  Kurulu'na, ilgili belediyenin   nin tayinleri konusunda merkezi idare
     görüşü  alınmak sureti ü©. iştirak pa­  k u r u l u ş l a n n a evvelce (Bakanlıklara)
     yını 1/2'ye (peşin ödemelerde 1/3'e) ka­ verilen yetkiler bunların kuruluş ve gö­
     dar indirme, payların ödenecek miktar­   revlerinin 1983 yılında yeniden düzen­
     larını birhkte veya pay çeşitlerine gö­  lenmesine ilişkin çıkardan  mevzuatta
                                                i
     re ayrı ayrı olmak üzere içişleri Bakan- yer verilmeyerek personel tayini ile l ­
     lığı'nca bildirilecek son genel nüfus sa­ gili hususlarda idari vesayet kaldırılır.
     yımı sonuçlarımda  dikkate almak sure­
                i
     ti ile ve belediyeler tibari ile tesbit et­ 3194 sayüı yeni imar kanunu  ile
     me, yetkisi tanınmıştır.           imar planı yapma onaylama  ve uygu­
                            lama ile ilgili bütün yetkiler belediye­
       91. maddeye  göre tahakkuk, • hiz­  lere devredilir ve böylece felsefe ola-
     metin tamamlanarak   halkın istifadesi­  rakta desantralizasyon benimsenir,  iken
     ne sunulmuş  olmasından  sonra yapıla­   belediye gelirlerine ilişkin 3239 sayılı
     caktır. Bu maddeye  yeni ilave edilen   kanunun  hükümleri  ile 2464 sayılı ka­
     fıkraya göre lgili peşin ödeyecekse, ka­  nunun 89, 93 ve 96. maddelerindeki de­
            i
     bule ilişkin yazılı başvuru tarihinden   ğişiklikler meyanında gelirlerin indiril­
     itibaren bir ay içinde tahakkuk ettiri­  mesi ve arttırılması hususunda Bakan­
     lecektir.                   lar Kurulu'na yetki tanınması tezat eş­
                                               t
       93. maddede yapılan değişiklik ev­  kil etmekte ve muhtar idare espirisi ile
     velce 4 yılda ve dört eşit taksitte öden­ bağdaşmamaktadır.
     mesi öngörülmüş  iken yeni düzenleme­     Demokrasinin  ekolü olan  mahalli
     nin bunu 2 yılda dört eşit taksitte öden­ idarelerin gerçek vasıflanna yaraşır
     mesi keyfiyetidir. İlgili belediyenin tek­ bir şekilde genşmeleri, belde hizmetle­
     lifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun 5 yıla  rine ilişkin hususlarda onlara hareket
     (peşin ödemelerde 1 yıla) kadar uzat­  serbestisi verilmesi ve güvenilmesi ile
     maya  yetkili olduğunu bu takdirde be­  m ü m k ü n d ü r .
     lediye meclisi k a r a n üzerine 6183 sayılı
     kanun  hükümlert  uyarınca  tecil faizi    İmar Kanunu  ve personel tayinleri
     oranını a ş m a m a k üzere faiz alınabile­ hususunda vesayeti daraltma babında
                                                i
     ceği h ü k m e bağlanmıştır.         atılan adımdan belediye gelirleri ile l ­
                            gili düzenlemede ricat etmek bu ida­
       Yeni düzenlemeyi  belediyelere ek   releri güçlendirmek için  benimsenen
     gelir sağladığı ve bu idarelerin mali ya­ temel felsefeye gölge düşürür.
                                               165
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12