Page 6 - TBB
P. 6

rürlüğe girmiştir. Bu bakımdan meslek     Mesela; Meslek Vergisı'ne tabi olan
        vergisi yönünden göz önünde tutulması   bir tüccar, esnaf, serbest meslek erba­
        gereken bir hususa değinmek gerekir.   bı veya ticari amaçla taşıt aracı işleten
                               bir mükellef yılın herhangi bir ayında
          Şöyleki,  2464 sayılı kanunun  6.  mesela Eylül sonunda işini bırakırsa 9.
        maddesine  göre Meslek Vergisinde ver­  maddeye  göre mükellefiyetten  çıktığı,
        gilendirme dönemi  geçmiş takvim yılı­  tarihi takip eden bir ay içinde vergisini
        dır. Ancak, mükellefiyetin takvim yıh   ödemesi  gerektiğinden bu  mükellefe
        içinde kalkması halinde vergilendirme   vergi tahakkuk ettirebilmek için beledi­
        dönemi, takvim yılı başından mükelle­   ye meclisince düzenlenmiş tarife gerek­
        fiyetin kalkması tarihine kadar geçen   mektedir.
        süreyi kapsar.
                                 Belediyeler, 1986 yıllarına ait büt­
          Yıl içinde mükellefiyete girme veya  çelerini 3239 sayılı kanunun yürürlüğe
        çıkma dolayısı ile 12 aydan eksik faali­ girmesinden önce müzakere  ve kabul
        yette bulunan mükellefiyetlerin vergi­   ettiklerine ve bütçe ile birlikte vergi ve
        leri, mükellefiyete girme ve mükellefi­  harç tarifelerimde düzenlediklerine gö­
        yetten çıkma ayları tam sayılmak su­   re son değişiklik için Meslek vergisi ta­
        reti ile faaliyette bulunan aylarla oran- rifesini yapmak üzere ya olağan üstü
        tıh olarak hesaplanır.
                               toplantı yapmaları yahutta Haziran ayı
                               olağan toplantısında ikinci bir tarifeyi
          9. madde ise, Meslek  Vergisi'nin
        her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak  düzenleyerek  tekemmül  ettirmeleri ge­
        üzere iki eşit taksitte, taksit sürelere rekir.
        geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi    Diğer önemli bir değişiklite harca­
        veya takvim yılı içinde mükellefiyetten  malara  iştirak paylarına ait hükümler­
        çıkılması hallerinde bu tarihi takip eden de yapılmıştır.
        bir ay içinde ilgili belediyelere ödenece­
        ğini amirdir.                  2464 sayüı kanun 89. maddesine gö­
                               re, yol, kanalizasyon ve su tesislerinden
          Bu hükümler  karşısında 1986 yılın­  alınacak paylara yapılan giderlerin 1/3'
        da Meslek Vergisi ile ilgili olarak, be­ ü matrah olduğu halde yeni değişiklik
        lediyelerin elinde 96. madde gereğince  ile giderlerin amamının pay hesabmda
                                      t
        belediye meclislerince düzenlenmiş iki   nazara alınması hükme   bağlanmıştır.
        tarife olması gerekmektedir.        Sadece eski metinde harcamalara katıl­
                               ma paylarının bina ve arsalarda vergi
          Birisi 1985 yılına ait Meslek Ver­  değerinin % l'ini geçmeyeceği sının ye­
        gileri ile ilgili olarak 2464 sayılı kanu­ ni değişiklik ile % 2'ye çıkarılmıştır.
        nun 4. maddesinin ilk şeklindeki mik­  Buna göre sokağı kanalizasyon şebeke­
        tarlara uygun olarak düzenlenmiş tari­  sine bağlanan bir daire sahibi bir mü­
        fe olup bu tarife 1986 Ocak ayında ya­ kellefin 20.000.000.— vergi değerindeki
        pılacak tahakkuklara  uygulanacaktır,    dairesine yapılan masraftan 1.000.000.—
                               iştirak payı isabet etse dahi pay % 2'yi
          Diğeride 1986 yılı içerisinde mükel­ geçmeyeceğinden  bu mükelleften  an­
        lefiyetten çıkan meslek vergisi mükel­  cak 400.000.— TL. alınması gerekir.
        leflerine uygulanmak üzere 3239 sayüı
        kanunun  2464 sayılı kanunun 4. mad­     Bu maddenin  getirdiği diğer yeni­
        desinde yaptığı değişiklik esas alınarak, liklerden birisi de iştirak payları peşin
        düzenlenmiş  tarife olacaktırki bu yü   ödendiği takdirde % 25 noksanı ile alı­
        içinde mükellefiyetten çıkanlara uygu­   nacağı hususudur.  Katılma  paylarına
        lanacaktır.                  karşı dava  açılabilmesi için katılma


        164
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11