Page 5 - TBB
P. 5

k a r a r ı n d a ; « belediye dairesi tara­ b u l u n a n l a r l a b u odalara k a y ı t o l m a k
     f ı n d a n ifa olunacaJc hizmetlere m u k a ­ z o r u n d a olanlar ( k u r u m l a r d a h i l ) » b a ş ­
     b i l a l ı n a c a k ü c r e t l e r i n , belediye tara­ lığı a l t ı n d a t o p l a n m ı ş t ı r .
     f ı n d a n y a p ı l a c a k hizmetler karşılığı Y i n e I I ayılı tarife evvelce «I sayılı
                                   s
     a l ı n a c a k ü c r e t l e r için tarife yapılabil­ tarife d ı ş ı n d a k a l a n t i c a r i k a z a n ç ve
     mesi ancak y a p ı l m ı ş ve y a p ı l m a s ı ge­ serbest meslek e r b a b ı » başlığı a l t ı n d a
     r e k l i b i r h i z m e t i n mevcudiyeti ile ka­ t o p l a n a r a k b u n l a r d a n a l ı n a c a k en az
     bildir.» denilmekte böylece ü c r e t a l ı n a ­ ve en çok vergi m i k t a r l a r ı g ö s t e r i l m - ş
     bilmesi, belediyece y a p ı l a c a k b i r hizmet
     ş a r t ı n a b a ğ l a n m a k t a d ı r .  i k e n y e n i d e ğ i ş i k l i k b u n l a r ı «17.7.1964
                             g ü n ve 507 sayılı k a n u n a g ö r e k u r u l a n
       Esasmda  b u espri m a l i l i t e r a t ü r d e derneklere k a y ı t l ı b u l u n a n l a r l a b u der­
     vergi, resim, h a r ç ve ü c r e t olarak yer neklere k a y ı t l ı o l m a k z o r u n d a olanlar­
     a l a n d e y i m l e r i n a n l a m l a r ı n d a n ileri dan g e r ç e k usulde gelir vergisine tabi
     gelmektedir. B u n l a r d a n vergi ve resim t u t u l a n l a r » ve «bu tarifenin 1. b ö l ü m ü
     b i r b i r i n e en y a k ı n o l a n l a r ı d ı r . B u n l a r d a d ı ş ı n d a t o p l a m ı ş ve i k i n c i g u r u b a gi­
     k a r ş ı l ı k bahse k o n u değildir. Devlet ifa r e n l e r i n en az ve en ç o k vergi h a d l e r i n i
     e d e c e ğ i k a m u h i z m e t l e r i n i n karşılığı d a h a d ü ş ü k tespit e t m i ş t i r . Mesela; 507
     o l a r a k m a l i g ü ç l e r i n e g ö r e b u m ü k e l l e ­ sayılı Esnaf ve S a n a t k â r l a r K a n u n u ' n a
     fiyetleri fertlere y ü k l e m e k t e d i r . Bunlar­ tabi olanlar g e r ç e k usulde gelir vergi­
     da ş u   şu... k a m u hizmetlerinden   sine tabi olan ve 1. g u r u p belediyeler
     y a r a r l a n m a diye tahsisi b i r cihet yok­ a l a n ı n d a b u l u n a n esnaf ve s a n a t k â r l a r ­
     tur. B u n a m u k a b i l , h a r ç , k a m u idarele­ dan belediyelerce en az 18.000,—, en
     rince i f a edilen h i z m e t i n m a s r a f m m bir ç o k t a 54.000.— TL. b u n a m u k a b i l a y n ı
     k ı s m ı n ı n ilgiliden a l ı n m a s ı d ı r . belediye g u r u b u n d a b u l u n a n f a k a t gö­
                             t ü r ü vergiye t a b i olan esnaf ve sanat­
        Ü c r e t ise, k a m u idareleri ve k a m u
     k u r u l u ş l a r ı n c a ifa edilen h i z m e t i n kar­ k â r d a n en az 9.600,—, en ç o k t a 28.800.—
                                   vergisi
                                       a l ı n a b i l e c e k t i r .
                                                Bu
     şılığının t ü m ü n ü n ilgiliden a l ı n m a s ı d ı r . TL. meslek k a n u n k o y u c u yeni d ü z e n l e ­
                             a y n m
                                ile
     Ş i m d i y e k a d a r i d a r i y a r g ı d a beliren mede nispi adalete y a k l a ş m a y ı a m a ç l a ­
     g ö r ü ş ü c r e t a l ı n a b i l m e s i için idarece bir m ı ş b u l u n m a k t a d ı r .
     h i z m e t i n ifa edilmesinin ş a r t o l d u ğ u ve
     ü c r e t i n b u h i z m e t i n k a r ş ı l ı ğ ı n ı teşkil T a ş ı t a r a ç l a r ı n a ait Meslek Vergisi
     ettiği, merkezindedir.            ile i l g i l i I I I . sayılı tarifenin k a p s a m ı de­
                             ğ i ş m e m i ş f a k a t m i k t a r l a r 5 k a t a r t m ı ş ­
        3239 sayılı k a n u n u n 2464 sayılı be­
     lediye gelirleri k a n u n u n d a g e r ç e k l e ş ­ tır. Mesela; iş yeri b i r i n c i g u r u p beledi­
     t i r d i ğ i d i ğ e r ö n e m l i yeniliklerden b i r i ­ yeler a l a n ı n d a b u l u n a n Ç a n k a y a Be­
     side Meslek Vergisine ilişkin 4. madde­  lediyesi belediye ve m ü c a v i r alan sınır­
     ye ait olanıdır. H e m k a p s a m d a hemde l a r ı i ç i n d e k i b i r o t o b ü s i ş l e t m e s i sahi­
     vergi m i k t a r l a r ı n d a değişiklik o l m u ş ­ b i n i n b i r o t o b ü s için ö d e y e c e ğ i meslek
     tur.                      vergisinin en az m i k t a r ı 3.600, en ç o k
       M a d d e n i n i l k ş e k l i n d e k i I sayılı ta­ m i k t a r ı ise ( a l ı n a c a k g e r ç e k vergi m i k ­
     rifede b i r i n c i ve i k i n c i sınıf t ü c c a r l a r t a r ı n ı belediye meclisleri y a p t ı k l a r ı ta­
     tefriiki y a p ı l m ı ş ve belediye g u r u p l a r ı ­ rifelerle tespit ederler.) 10.800 TL. iken
     n a g ö r e b u n l a r d a n a l ı n a c a k en az ve en 3239 sayılı k a n u n l a y a p ı l a n değişiklik
     ç o k vergi m i k t a r l a r ı beliritimiş iken son sonunda en az m i k t a r ı 18.000.— en çok
     y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i k s ı r a s m d a b u tefrik m i k t a r ı ise 54.000.— TL. olarak tespit
                             e d i l m i ş t i r .
     k a l d ı r ı l m ı ş , b i r i n c i ve i k i n c i sınıf t ü c ­
     c a r l a r «8 M a r t 1950 g ü n ve 5590 sayılı 144. maddesine g ö r e 3239 sayılı ka­
     k a n u n a g ö r e k u r u l a n odalara k a y ı t l ı n u n genel olarak 1.1.1986 t a r i h i n d e y ü -


                                                163
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10