Page 4 - TBB
P. 4

56. maddesi ile 77. maddesinde yer  de yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini
         alan İşgal Harçları ve ölçü ve Tartı  birlikte veya ayrı ayn bir katma kadar
        Aletleri,  Muayene  Harçları ile ilgili  arttırmaya veya sıfıra kadar indirmeye
        rakkamsal  değerler 10 kat,        yetkili kılınmıştır.

           60. maddesi ile 74. maddesinde yer    Kanunun  125. maddesi ile Belediye
        alan Tatil Gününde  Çalışma  Ruhsat   Gelirleri ICanunu'nun 97. maddesi de­
        Harçları ile Hayvan  Kesimi  Muayene    ğiştirilmiş ve belediyeler, belediye ve
                                       s
         ve i>enetleme Harçları'na ait en az ve mücavir alan ınırlan  içerisinde yer al­
        . en çok miktarlar 5 kat,           tı sularından kamu ve özel kişiler tara­
                                fından elde edilen kullanma ve sanayi
           65 ve 84. maddeler ile 2589 sayılı suları için belediye meclislerince düzen­
        kanunla  eklenen ek 6. maddesinde yer   lenecek tarifelere göre ücret almaya
         alan Kaynak Suları Harçları, Kayıt ve  yetkili kıimmışlardır.
        Suret Harçları, İmar ile İlgili Harçlar,
        Zemin  Açma  İzni ve Toprak Hafriyatı     Bu ücret, İstanbul'da İSKİ, Ankara
        Harçları, Yapı Kullanma  İzni Harçları,  ve İzmirde de Büyükşehir Belediyeleri
        Iş Yeri Açma  İzni Harçları, Muayene   tarafmdan  tahsil edilecektir.
        Ruhsat  ve Rapor Harçları, Sağlık Bel­    3239 sayılı kanunun belediyeler yö­
         gesi Harçları, 2 kat.            nünden  yenilik arzeden en önemli mad.
           Arttırılmıştır.              desi budur. Bu madde  ile 2464 sayılı ka­
                                nunun  97. maddesi değiştirilmiş, 18.12.
           Ayrıca, evvelce Haberleşme  Ver­   1960 gün ve 167 sayül kanun gereği ola­
         gisi sadece PTT tarafından belediyeler   rak tasarrufu devlete ait olan yer altı
        adına abonelerden  alınmakta idi, yeni   sularından kullanma  ve sanayi  suyu
        yapılan değişiklik ile, abone olmayan­   olarak  yararlananlardan   ücret alma
        lardan da alınan telefon, telex, taximili yetkisi belediyelere tamnmıştır.
         ve data ücretleri Haberleşme Vergisine
         tabi olacaktır.                 Belediyelerce ifa edilecek hizmet,
                                lerden dolayı ücret alınmasına  cevaz
           Kanuna  eklenen  yeni bir madde   veren ilk kanun hükmü 1580 sayılı Be­
         ile, devlete ait olmayan özel mahiyette­ lediye Kanunu'nun  70. maddesinin  8.
         ki müzelere ücretle giriliyorsa, bu üc­ fıkrasıdır. Bu fıkra ile, vergi, resim ve
         retin % 40'ı belediyelere verilecektir.
                                harçlar dışında belediye  idarelerince
           Bunlarm, belediye gelirlerinde sağ­  ifa edilecek hizmetlere mukabü  alına­
         layacağı artış belde halkına daha geniş cak ücret tarifelerini yapmak, belediye
         hizmet sunma imkanını  verecektir.     meclislerine görev olarak verümlştir.

           Diğer önemli bir değişiklikte 96.     56 yıldan beri ceryan eden uygula­
         maddeye  eklenen (C) fıkrasıdır. Bu fık­ mada zaman  zaman  belediyelerce alı­
         ra ile;                   nacak ücretler için yapılan tarifelerden
                                bazılan uyuşmazlık konusu  olmuş,  bu
           Bakanlar Kurulu, bu kanunda  yer   vesile ile Danıştay'm görüş ve içtihadı
         alan maktu vergi ve harçların en az ve ortaya çıkmıştır.
         en çok miktarlarını belirleyen hadleri
                                      g
         birlikte veya ayrı ayn yahut vergi ve    21.1.1936 ün ve E . 1935/269, K. 1936/
         harçlarla ilgili tarifelerde yer alan en 29 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme
         az ve en çok haddeleri birlikte veya  Kararında; «   diğer taraftan bir üc­
         ayrı ayn 10 katma kadar arttırmaya  ve   ret yapılan bir hizmet karşılığıdır. An­
         kanunda yazılı hadlerden az ve bu had-  cak hizmet yapılandan  alınır.»
        lann  10 katından çok olmamak  üzere     Yine 28.11.1966 gün ve E . 1966/3090,
         j^ni hadlar tespit etmeye ve 21. madde K. 1967/3917 sayılı Danıştay 9. Daire

         162
   1   2   3   4   5   6   7   8   9