Page 3 - TBB
P. 3

K
    BElEDlYElERE      SAfilANAN YE\1       GELİR WWklVRI
                                    Yazan: Osman  MERİÇ      Bazı vergi kanunlarında  değişiklik     Bu kanunun  belediyeler için sağla­
    yapılması ve bu kanunlara   bazı hü­  dığı gelir artışını üç gurupta toplamak
                i
    kümler  eklenmesi ile lgili 3239 sayılı  m ü m k ü n d ü r :
    kanun 4.12.1985 g ü n ve 18955 sayılı Res­   I — 193 ayıh Gelir, 5422 sayılı Ku­
                                  s
    mi Gazete'de  yayınlanmıştır.        rumlar, 6802 sayılı Gider, 210 sayılı De­
      Bu kanunda, önce kanunlaşma  tek­   ğerli Kağıtlar, 3074 sayılı Akaryakıt
    niği bakımından  bir özellik göze çarp­ Tüketim,  vergileri kanunlarında ve 492
    maktadır. Kanun  koyucu  çeşitli vergi  sayılı Harçlar Kanunununda    yapılan
    kanunları için yapılmasını  öngördüğü   değişikliklerle genel idare gelir tahsi­
    değişikliği tek bir kanunun bünyesinde   latında artış sağlanmakta, belediyeler­
    toplamıştır.                  de 3239 sayılı kanunun 130. maddesi ile
                            değiştirilen 2380 sayılı kanuna müste­
      Esas bakımından  bir mahzur  olma­   niden  bu gelir artışmdan 1986 yılında
    makla beraber, uygulayıcılar yönünden,   % 8.55, 1987 ve müteakip yıllarda ise %
    araştırmada  güçlük doğuracağı  hatıra   9.25 oranı üzerinden pay almak sureti
    gelebihr. Anayasa  hükümleri  dışuıda,   ile gelirlerini arttırmaktadırlar. .
    yönteme  ait hususlarda yasama  orga-
    n ı n m hareket serbestisini smırlayan bir   I I — 3239 sayılı kanunla 1319 sayılı
    kural yoktur. Buna r a ğ m e n kanun ko­ Elmlak Vergisi K a n u n ı m d a yapılan de­
    yucu bazen  «iş bu kanun mevzuu  ile  ğişiklik ile evvelce genel bütçe geliri
                                               ve
    ilgili hükümler  ancak  bu kanuna ek   olan Emlak vergisi, tarh, tahakkuk su­
                            tahsilatı
                                        devredilmek
                                 belediyelere
    olaraik çıkacak kanunlarda yer  alır.»   reti ile yepyeni bir munzam gelir sağ­
    demek  sureti ile yöntem  bakımından    lanmıştır.
    kendi hareket serbestisini sınırlayan ve
    uygulamada  uyamadığı, kurallar  koy­     III — Yine 3239 sayılı kanunla 2464
    maktadır.                   sayılı Belediye Gelirleri Kanunun'da
                            yer alan Meslek Vergisi'ne ait tarife­
      6245 sayılı Harcırah  Kanunu'nun    lerdeki en az ve en çok miktarlar yük­
    64 ve Emlak Vergisi  Kanunu'nun  22.   seltilmiş.
    maddeleri  bu mahiyettedir.
                              Belediye Gelirleri Kanunu'nun;  15.
      3239 sayılı k a n ı m u n amacı devlet maddesindeki îlan ve Reklam Vergileri
    gelirleri ile birhkte mahalli idare gelir- ile 21. maddesinin 3. bendinde yer alan,
    lerinide (köyler hariç) artırmaya ma­   biletle giirlmesi mecburi olmayan eğ­
    tuftur. Mahalli idarelerden kanundan    lence yerlerinden alınan eğlence vergi­
    en fazla yararlananda belediyelerdir.    si miktarı 5 kat,

                                               161
   1   2   3   4   5   6   7   8