Page 10 - TBB
P. 10

kımmdan  haklarında  Memurin  Muha-   o memur  memurini  merkeziyeden   ise,
        kematı Kanunu  hükümlerine  uyularak   evvelemirde  mensup   olduğu  nezaret
        işlem yapılacağı sonucu ortaya çıkmak­  veya  daire ve memurini vilayetten ise
        tadır.                    vali ... ve kaymakam veya merbut ol­
                               duğu  şubei idare amiri tarafından Usu­
          Memurin  Muhakematı    Hakkında
        Kanunun  birinci maddesi :         lü Muhakematı  Cezaiye Kanuna  tevfi­
                                kan bizzat veya bilvasıta hakkında tah­
           «Memurinin  vazifei  memuriyetle-  -  kikatı iptidaiye icra edilir.» denilmek­
        rinden münbais  veya  vazifei memuri­   tedir.
        yetlerinin ifası sırasında hadis olan cü­
        rümlerinden  dolayı icrayı muhakeme­      Metni olduğu gibi yukarıya alman
        leri şeraiti atiye dairesince mehakimi   madde  hükmüne   göre, bir memurun
        adliyeye aittir.» hükmünü taşımaktadır.   suç işlediği «anlaşıldıkta»  hakkında
                                kovuşturma  emri  verebilecek  yer ve
           Yukarıda açıklandığı gibi, memur    memuriyetler :
        sayılan  büyük  kent ve ilçe belediye
        başkanlarının  işlediği suçlar konusun­     1 — Memur,  merkezi  idarece ata­
        da Memurin  Muhakematı  Kanunu  hü­   nan bir kişi ise, ona bağlıdır; bu du­
        kümleri  çemberinde  işlem yapılması   rumda  memurun  mensup  olduğu  ba­
        gerekmektedir.  Çünkü,  ne yandan ba­   kanlık veya genel müdürlük kovuştur­
        kılırsa bakılsın bu iki tür belediye baş­ ma emri verecektir.
        kanı memur  sayılmaktadır. Kaldıki, Bü­     2 — Memur,  vilayet memuru  ise,
        yük Şehir Yönetimi Kanunu  1580 sayılı  vali veya kaymakam,  duruma   göre
        Belediye Kanununa  yollama  yapmak­    bağlı olduğu şube amiri tarafından ko­
        ta, bu Kanunun  hükümleri   uygulan­   vuşturma  emri verilecektir.
        mak  gibi bir durum doğmaktadır. Be­
        lediye Kanunu  da belediye başkanları­     Kovuşturma  emri verecek yer  ve
        nı memur  kabul etmekte,  başkanların   memuriyetler, kovuşturmayı   doğrudan
        suç işlemeleri halinde de memurlar gi­  kendileri yapabileceği gibi, bu iş için
        bi işleme tabi tutulmaktadırlar. Böyle   bir «tahkik . kovuşturma» memuru  da
        bir sonuç doğal bulunmaktadır.       görevlendirebileceklerdir.
                                  Madde  metni yazılan ve özet biçi­
         K O V U Ş T U R M A    E M R İ       minde anlatılmaya  çalışılan durum, ne
         V E R E C E K   Y E R L E R
                                yandan  bakılırsa bakılsın  memurları
           Büyük  kent ve ilçe belediye baş­  ilgilendirmektedir. Oysa, belediye baş­
        kanlarının memur  oldukları ya da ka­  kanlarının memur  sayıldıkları doğru-
        nun  hükmü  ile memur sayıldıkları be­  lansa bile, bunların merkez  memuru
        lirtildikten sonra, bunların bir suç iş­ mu, yoksa vilayet memuru  mu  sayıla­
        lemeleri durumunda   kimlerin kovuş­   cağı tereddüt konusu edilmektedir. Bu
         turma emri  vereceği sorusunun  açık­   yönden  belediye başkanlarının bir suç
         lanmasına  sıra gelmiş bulunmaktadır.   işlemeleri durumunda, hangi yer ve ki­
         Konuya  ilişkin hüküm, Memurin  Mu­   min kovuşturma  emri vereceği sorusu
         hakematı  Kanununda  yer almaktadır.   da kolayca karşılanamamaktadır.
         Adı geçen kanunun 2 nci maddesinde :
                                  1963 yümda  kabul edilen, 1580 sa­
           «Memurinden  birinin vazifei me­   yılı Belediye Kanununda değişiklik ya­
         muriyetinden  dolayı veya ifayı vazife  pılmasına  ilişkin 307 sayılı Kanun, il
         esnasında bir cürmü ika eylediği gerek  belediye başkanları seçimlerinin Cum­
         doğrudan  doğruya ve gerek bir şikâyet  hurbaşkanınca  onaylanması  ile kesin­
         ve ihbar ve iddia üzerine anlaşıldıkta. leşmesini öngören 89 uncu maddeyi yü-

         168
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15