Page 9 - TBB
P. 9

ile bir yolsuzluk herhangi bir haksızlık   Yalnız yeni düzenlemeler sırasında
                              i
     yapılmış ise mahkemeler vardır. Türki­   91 nci maddedeki görevi kötüye kullan-
     ye'de adalet vardır, Oraya gidilir mü­  mayada  açıklık getirilmesi gerektiğini
     racaat edilir ve usulüne göre muamele   hatılatmak isterim. Maddenin  bu gün­
                                  f
     yapılır. Başka türlü yolu yoktur.» sözle­ kü metni, arklı görüşlere meydan ve­
     riyle bunu ifade etmektedir.        recek niteliktedir. Nitekim  Danıştay
                            Dava Daireleri Kurulu i l k zamanlarda
       Bazı izah tarzlarından  edindiğim   görevi kötüye kullanmadan dolayı mah
     intibaa göre, 61 ve 76 ıncı maddelerle kûmiyet  halinde  düşürülme  içinde en
     belediye meclislerine tanınmış bulunan   az altı aya m a h k û m olma şartını ara­
     düşürme  yetkisinin kaldırılması ile be­  mış, sonradan bu hususta karar verme
     lediye başkanları üzerinde denetim kal­  görev ve yetkisi Onbirinci Daireye ve­
     kacağından  bunun  yerini kejrfi bir tu­ rilince bu daire görevi kötüye kullan­
     tum ve davranışın alacağı endişesi var­ madan  dolajn düşmede  sürenin bahsa
     dır. Bu ndişeye hiç mahal yoktur. Ana­   konu  olmayacağı içtihadını tesis etmiş­
         e
     yasanın 127 inci maddesinde yer almış  tir 2575 sayılı Kanunla bu görevi üst­
     bulunan  «Ancak, görevleriyle ilgili bir lenmiş olan 8 inci daire şimdilik aynı
     suç sebebi ile hakkında soruşturma açı­ içtihadı devam  ettirmektedir.  Fakat
     lan mahallî idare organları veya bu or­ daire terkibinin değişmesiyle içtihatta
     ganların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçi­ değişebilir. Onun için madde metnine
     ci bir tedbir olarak, kesin h ü k m e kadar «görevi kötüye kullanmadan  dolayı
     uzaklaştırabiUr.» h ü k m ü belirecek boş­ mahkûmiyet  hali, süre bahsa konu ol­
     luğu dolduracak niteliktedir.        maksızın  düşmeyi muciptir.» veya «gö­
                            revi kötüye kullanmadan  dolayı en az
       Bu h ü k m e göre yolsuzluk isnat edi­
     len bir belediye başkanı hakkında so­  üç aya (altı aya) m a h k û m olma düşme­
     r u ş t u r m a açtran İçişleri Bakanı, lüzum yi muciptir.» şeklinde ibareler konmak
     görülüyorsa, kesin h ü k m e kadar onu  suretiyle madde  açıklığa kavuşturulma­
     görevden  uzaklaştırabilecektir.  Mah­   lıdır. Süre konusunda Yasama  Organı­
                                   t
     k û m olması halindede  zaten 91 inci  nın takdir ve ercihini belirtmesi yerin­
     maddeye  müsteniden  idari yargı organı  de olur.
     karariyle başkanlıktan düşecektir.       Sonuç  olarak, 61 ve 76 ıncı madde­
                            lere dokunulmamasını  savunmanm,  hu­
       Her belediye meclisi üyesi her şey­
     den önce vatandaştır, belde hemşehri-   kukî bir mesnedi yoktur. Bu maddeler­
     sidir. Bu nitelikleri itibariyle belediye le belediye meclislerine tanınmış olan
     başkanının yolsuz ve haksız işlemleri­  düşürme  yetkisi, belediye başkanları­
     ne karşı yetkili mercilere şikâyet hakkı nın belediye meclisleirnce seçildikleri
     vardır, yetkili mercilerinde bu ihbar ve zamandan  kalmadır. 1961 Anayasasın­
     şikâyetlerin aslını tespit etmek için so­ dan sonra halk tarafından tek dereceli
    r u ş t u r m a ve kovuşturma yaptırmaları olarak seçilme sistemi getirilmekle bu
     kanunî görevleridir.             maddelerin  gerekçeleri  ortadan kalk­
                            mıştır. Şu halde, b u maddelerin yürür­
                  i
       İçişleri Bakanı kendi ktidan men­   lükten kaldırılmaları, Mecellenin «Ez-
    suplarını korur, müfettiş  soruşturma­   manm  tebeddülü ile a h k â m d a tegay-
    sında taraf tutar, yargı organı hukuka  y û r eder.» ilkesinin gereğidir. Büyük
    uygun  davranmaz  diye septisizm'in if­  ö n d e r Atatürk'te 1922 de yaptığı konuş­
    rata varan şüpheci görüşü benimsenir­   mada»  zamanın  değişmesiyle hükümle­
    se o takdirde ülke idaresinde ne bir sis­ rin değişmesi inkâr olunamaz» kaidesi
    tem kurmaya  nede memleket  hayrına   adalet siyasetimizin temel taşıdır, de­
    bir düzenleme yapmaya  imkân  kalmaz.   miştir.

                                               263
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14